[Phpmyadmin-git] [SCM] phpMyAdmin branch, MAINT_3_3_4, updated. RELEASE_3_3_4RC1-3-g318ebf8

Michal Čihař nijel at users.sourceforge.net
Sun Jun 20 16:25:07 CEST 2010


The branch, MAINT_3_3_4 has been updated
    via 318ebf8bb5a45c892cfc1c21c78a10188733d14d (commit)
    via 41b2a7802c17fa2bf6f59442ab5c75be00c9ec10 (commit)
    via 4f56db9d935d0018bbdaa30abcc1588a03e8bc30 (commit)
   from d10de675cef47123af1e91d793430e8fd5eb5338 (commit)


- Log -----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

Summary of changes:
 lang/bulgarian-utf-8.inc.php |  48 ++++++++--------
 lang/indonesian-utf-8.inc.php |  4 +-
 lang/korean-utf-8.inc.php   | 130 ++++++++++++++++++++--------------------
 lang/slovenian-utf-8.inc.php |  89 ++++++++++++++--------------
 lang/turkish-utf-8.inc.php  | 124 +++++++++++++++++++-------------------
 scripts/update-from-po    |  2 +-
 6 files changed, 198 insertions(+), 199 deletions(-)

diff --git a/lang/bulgarian-utf-8.inc.php b/lang/bulgarian-utf-8.inc.php
index 6f8966f..6a945a1 100644
--- a/lang/bulgarian-utf-8.inc.php
+++ b/lang/bulgarian-utf-8.inc.php
@@ -24,6 +24,7 @@ $timespanfmt = '%s дена, %s часа, %s минути и %s секунди';
 $strAbortedClients = 'Прекъснати';
 $strAccessDeniedExplanation = 'phpMyAdmin направи опит да се свърже към MySQL сървъра, но сървъра отхвърли конекцията. Трябва да проверите хоста, потребителското име и паролата в config.inc.php файла и да се уверите, че те отговарят на информацията предоставена от администратора на MySQL сървъра.';
 $strAccessDenied = 'Отказан достъп';
+$strActions = 'Действия';
 $strAction = 'Действие';
 $strAddAutoIncrement = 'Добавяне на AUTO_INCREMENT';
 $strAddClause = 'Добавяне на %s';
@@ -74,6 +75,7 @@ $strBinaryDoNotEdit = ' Двоично - не се редактира ';
 $strBinary = ' Двоично ';
 $strBinLogEventType = 'Тип на събитието';
 $strBinLogInfo = 'Информация';
+$strBLOBRepository = 'BLOB хранилище';
 $strBookmarkAllUsers = 'Нека всеки потребител има достъп до този показалец';
 $strBookmarkCreated = 'Показалец %s беше създаден успешно';
 $strBookmarkDeleted = 'Показалецът беше изтрит.';
@@ -130,10 +132,14 @@ $strCreateNewDatabase = 'Създаване на нова БД';
 $strCreateNewTable = 'Създаване на нова таблица в БД %s';
 $strCreatePage = 'Създай нова Страница';
 $strCreatePdfFeat = 'Създаване на PDF-и';
+$strCreateUserDatabaseName = 'Създаване на база от данни със същото име и даване на пълни привилегии';
+$strCreateUserDatabasePrivileges = 'Даване на пълни привилегии над база от данни "%s".';
+$strCreateUserDatabase = 'База от данни за потребителя';
 $strCreate = 'Създай';
 $strCreationDates = 'Създаване/Обновяване/Проверка на дати';
 $strCriteria = 'Критерий';
 $strCroatian = 'Хърватски';
+$strCustomColor = 'Потребителски зададен цвят';
 $strCyrillic = 'Кирилица';
 $strCzechSlovak = 'Чехословашки';
 $strCzech = 'Чешки';
@@ -160,6 +166,7 @@ $strChoosePage = 'Моля изберете страница за редакти
 $strDanish = 'Датски';
 $strDatabaseEmpty = 'Името на базата от данни е празно!';
 $strDatabaseExportOptions = 'Опции за експортиране на база от данни';
+$strDatabaseHasBeenCreated = 'Базата данни %1$s беше създадена.';
 $strDatabaseHasBeenDropped = 'Базата данни %s беше изтрита.';
 $strDatabasesDropped = '%s бази от данни бяха изтрити успешно.';
 $strDatabasesStatsDisable = 'Забрани статистика';
@@ -200,10 +207,12 @@ $strDisplayOrder = 'Подреждане по:';
 $strDisplayPDF = 'Покажи PDF схема';
 $strDoAQuery = 'Изпълняване на "заявка по шаблон" (знак за заместване: "%")';
 $strDocu = 'Документация';
+$strDoNotAutoIncrementZeroValues = 'Да не се използва AUTO_INCREMENT за нулеви стойности';
 $strDoYouReally = 'Действително ли желаете да изпълните заявката';
 $strDropDatabaseStrongWarning = 'Вие ще УНИЩОЖИТЕ цялата база от данни!';
 $strDropUsersDb = 'Изтриване на базите от данни които имат имена като тези на потребителите.';
 $strDrop = 'Унищожаване';
+$strDumpAllRows = 'Дъмп-ни всички редове';
 $strDumpingData = 'Дъмп (схема) на данните в таблицата';
 $strDumpSaved = 'Схемата(дъмп) беше записана във файл %s.';
 $strDumpXRows = 'Дъмп-ни %s реда като започнеш от %s.';
@@ -269,6 +278,7 @@ $strGenerate = 'Генериране';
 $strGenTime = 'Време на генериране';
 $strGeorgian = 'Грузински';
 $strGerman = 'Немски';
+$strGetMoreThemes = 'Вземете си нови теми!';
 $strGlobalPrivileges = 'Глобални привилегии';
 $strGlobalValue = 'Глобална стойност';
 $strGlobal = 'глобален';
@@ -280,6 +290,7 @@ $strGzip = '"gzip-нато"';
 $strHasBeenAltered = 'беше променена.';
 $strHaveToShow = 'Трябва да изберете поне една Колона за показване';
 $strHebrew = 'Иврит';
+$strHexForBLOB = 'Използване на шестнадесетична стойност за BLOB';
 $strHomepageOfficial = 'Официалната уеб страница на phpMyAdmin ';
 $strHome = 'Начало';
 $strHostEmpty = 'Името на хоста е празно!';
@@ -352,6 +363,7 @@ $strLoginInformation = 'Информация за логване';
 $strLogin = 'Вход';
 $strLogout = 'Изход от системата';
 $strLogPassword = 'Парола:';
+$strLogServerHelp = 'Можете да въведете хост/IP адрес и порт, разделени с интервал.';
 $strLogServer = 'Сървър';
 $strLogUsername = 'Име:';
 $strLongOperation = 'Операцията може да продължи дълго. Да продължи ли въпреки това?';
@@ -402,7 +414,7 @@ $strNoIndex = 'Не е дефиниран индекс!';
 $strNoModification = 'Няма промяна';
 $strNone = 'Няма';
 $strNoOptions = 'Този формат няма опции';
-$strNoPassword = 'Няма парола';
+$strNoPassword = 'Без парола';
 $strNoPermission = 'Уеб сървъра няма права за запис на файла %s.';
 $strNoPhp = 'без PHP код';
 $strNoPrivileges = 'Няма привилегии';
@@ -410,6 +422,7 @@ $strNoRights = 'В момента не разполагате с достатъ
 $strNoRowsSelected = 'Няма върнати редове';
 $strNoSpace = 'Недостатъчно свободно пространство за записване на файла %s.';
 $strNoTablesFound = 'В базата от данни няма таблици.';
+$strNoThemeSupport = 'Няма поддръжка на теми. Моля, проверете конфигурацията и/или темите, в папка %s.';
 $strNotNumber = 'Това не е число!';
 $strNotOK = 'не е OK';
 $strNotSet = 'таблица <b>%s</b> не е намерена или не е установена в %s';
@@ -436,6 +449,7 @@ $strPaperSize = 'Размер на хартията';
 $strPartialImport = 'Частично импортиране';
 $strPartialText = 'Частични текстове';
 $strPasswordEmpty = 'Паролата е празна!';
+$strPasswordHashing = 'Хеширане на паролата';
 $strPasswordChanged = 'Паролата на %s беше променена успешно.';
 $strPasswordNotSame = 'Паролата не е същата!';
 $strPassword = 'Парола';
@@ -449,6 +463,7 @@ $strPerMinute = 'на минута';
 $strPerSecond = 'на секунда';
 $strPersian = 'Персийски';
 $strPhoneBook = 'Телефонен бележник';
+$strPhpArray = 'PHP масив';
 $strPHPVersion = 'Версия на PHP';
 $strPhp = 'Създаване на PHP код';
 $strPmaDocumentation = 'phpMyAdmin документация';
@@ -608,10 +623,14 @@ $strSetupSQLQuery_Explain_name = 'Explain SQL';
 $strSetupSQLQuery_Refresh_name = 'Презареждане';
 $strSetupSQLQuery_ShowAsPHP_name = 'Създаване на PHP код';
 $strShowAll = 'Покажи всички';
+$strShowBinaryContentsAsHex = 'Показване на двоичните данни в шестнадесетичен вид';
+$strShowBinaryContents = 'Показване на двоичните данни';
+$strShowBLOBContents = 'Показване на BLOB-данните';
 $strShowColor = 'Покажи цвят';
 $strShowDatadictAs = 'Формат на речника на данните';
 $strShowFullQueries = 'Показване на пълните заявки';
 $strShowGrid = 'Покажи мрежа';
+$strShowingPhp = 'Показване като PHP-код';
 $strShowingRecords = 'Показване на записи ';
 $strShowOpenTables = 'Показване на отворените теблици';
 $strShowPHPInfo = 'Информация за PHP ';
@@ -669,6 +688,7 @@ $strSum = 'Сума';
 $strSwedish = 'Шведски';
 $strSwitchToDatabase = 'Прехвърляна към копираната база от данни';
 $strSwitchToTable = 'Превключване към копираната таблица';
+$strSynchronize = 'Синхронизиране';
 
 $strTableAlreadyExists = 'Таблица %s вече съществува!';
 $strTableComments = 'Коментари към таблицата';
@@ -697,6 +717,8 @@ $strThreads = 'Нишки';
 $strTime = 'Време';
 $strTotalUC = 'Общо';
 $strTotal = 'Общо';
+$strTrackingShowVersions = 'Показване на версиите';
+$strTrackingThVersion = 'Версия';
 $strTraditionalChinese = 'Традиционен китайски';
 $strTraditionalSpanish = 'Традиционен Испански';
 $strTraffic = 'Трафик';
@@ -752,6 +774,7 @@ $strViewDumpDatabases = 'Преглед на схемата на базата о
 $strViewDumpDB = 'Схема на БД';
 $strViewDump = 'Схема на таблицата';
 $strViewHasBeenDropped = 'Изглед %s беше изтрит';
+$strViewName = 'Име на ИЗГЛЕД-а';
 $strView = 'Изглед';
 
 $strWebServerUploadDirectoryError = 'Директорията която сте указали за upload не може да бъде достигната';
@@ -772,7 +795,6 @@ $strZip = '"zip-нато"';
 
 // To translate:
 $strAccessDeniedCreateConfig = 'Probably reason of this is that you did not create configuration file. You might want to use %1$ssetup script%2$s to create one.'; //to translate
-$strActions = 'Actions'; //to translate
 $strAllowInterrupt = 'Allow interrupt of import in case script detects it is close to time limit. This might be good way to import large files, however it can break transactions.'; //to translate
 $strAnalyze = 'Analyze'; //to translate
 $strAndSmall = 'and'; //to translate
@@ -785,7 +807,6 @@ $strBinLogName = 'Log name'; //to translate
 $strBinLogOriginalPosition = 'Original position'; //to translate
 $strBinLogPosition = 'Position'; //to translate
 $strBinLogServerId = 'Server ID'; //to translate
-$strBLOBRepository = 'BLOB Repository'; //to translate
 $strBLOBRepositoryDamaged = 'Damaged'; //to translate
 $strBLOBRepositoryDisableAreYouSure = 'Are you sure you want to disable all BLOB references for database %s?'; //to translate
 $strBLOBRepositoryDisabled = 'Disabled'; //to translate
@@ -816,17 +837,12 @@ $strCouldNotConnectSource = 'Could not connect to the source'; //to translate
 $strCouldNotConnectTarget = 'Could not connect to the target'; //to translate
 $strCreateRelation = 'Create relation'; //to translate
 $strCreateTable = 'Create table'; //to translate
-$strCreateUserDatabase = 'Database for user'; //to translate
-$strCreateUserDatabaseName = 'Create database with same name and grant all privileges'; //to translate
 $strCreateUserDatabaseNone = 'Няма'; //to translate
-$strCreateUserDatabasePrivileges = 'Grant all privileges on database "%s"'; //to translate
 $strCreateUserDatabaseWildcard = 'Grant all privileges on wildcard name (username\_%)'; //to translate
 $strCSV = 'CSV'; //to translate
 $strCurrentServer = 'Current server'; //to translate
-$strCustomColor = 'Custom color'; //to translate
 $strCheck = 'Check'; //to translate
 
-$strDatabaseHasBeenCreated = 'Database %1$s has been created.'; //to translate
 $strDatabaseNotExisting = '\'%s\' database does not exist.'; //to translate 
 $strDatabase_src = 'Source database'; //to translate
 $strDatabase_trg = 'Target database'; //to translate
@@ -842,9 +858,7 @@ $strDifference = 'Difference'; //to translate
 $strDirectLinks = 'Direct links'; //to translate
 $strDirtyPages = 'Dirty pages'; //to translate
 $strDocSQL = 'DocSQL'; //to translate
-$strDoNotAutoIncrementZeroValues = 'Do not use AUTO_INCREMENT for zero values'; //to translate
 $strDownloadFile = 'Download file'; //to translate
-$strDumpAllRows = 'Dump all rows'; //to translate
 
 $strErrorRelationAdded = 'Error: Relation not added.'; //to translate
 $strErrorRelationExists = 'Error: relation already exists.'; //to translate
@@ -866,7 +880,6 @@ $strFreePages = 'Free pages'; //to translate
 $strFullStart = 'Full start'; //to translate
 $strFullStop = 'Full stop'; //to translate
 
-$strGetMoreThemes = 'Get more themes!'; //to translate
 $strGoToDatabase = 'Go to database'; //to translate
 $strGoToTable = 'Go to table'; //to translate
 $strGoToView = 'Go to view'; //to translate
@@ -874,7 +887,6 @@ $strGoToView = 'Go to view'; //to translate
 $strHandler = 'Handler'; //to translate
 $strHaveBeenSynchronized = 'Selected target tables have been synchronized with source tables.'; //to translate
 $strHelp = 'Help'; //to translate
-$strHexForBLOB = 'Use hexadecimal for BLOB'; //to translate
 $strHide     = 'Hide'; //to translate
 $strHideShowAll = 'Hide/Show all'; //to translate
 $strHideShowNoRelation = 'Hide/Show Tables with no relation'; //to translate
@@ -926,7 +938,6 @@ $strKnownExternalBug = 'The %s functionality is affected by a known bug, see %s'
 $strLanguageUnknown = 'Неразпознат език: %1$s.'; //to translate
 $strLatchedPages = 'Latched pages'; //to translate
 $strLoginWithoutPassword = 'Login without a password is forbidden by configuration (see AllowNoPassword)'; //to translate
-$strLogServerHelp = 'You can enter hostname/IP address and port separated by space.'; //to translate
 
 $strMbExtensionMissing = 'The mbstring PHP extension was not found and you seem to be using multibyte charset. Without mbstring extension phpMyAdmin is unable to split strings correctly and it may result in unexpected results.'; //to translate
 $strMbOverloadWarning = 'You have enabled mbstring.func_overload in your PHP configuration. This option is incompatible with phpMyAdmin and might cause breaking of some data!'; //to translate
@@ -946,7 +957,6 @@ $strNavTableFilter = 'Filter'; //to translate
 $strNoActivity = 'No activity since %s seconds or more, please login again'; //to translate
 $strNoDataReceived = 'No data was received to import. Either no file name was submitted, or the file size exceeded the maximum size permitted by your PHP configuration. See FAQ 1.16.'; //to translate
 $strNoneDefault = 'None'; //to translate
-$strNoThemeSupport = 'No themes support, please check your configuration and/or your themes in directory %s.'; //to translate
 $strNotPresent = 'not present'; //to translate
 $strNumberOfTables = 'Number of tables'; //to translate
 
@@ -961,7 +971,6 @@ $strPartitionDefinition = 'PARTITION definition'; //to translate
 $strPartitioned = 'partitioned'; //to translate
 $strPartitionMaintenance = 'Partition maintenance'; //to translate
 $strPartition = 'Partition %s'; //to translate
-$strPasswordHashing = 'Password Hashing'; //to translate
 $strPBXTDataFileGrowSize = 'Data file grow size'; //to translate
 $strPBXTDataFileGrowSizeDesc = 'The grow size of the handle data (.xtd) files.'; //to translate
 $strPBXTDataLogThreshold = 'Data log threshold'; //to translate
@@ -987,7 +996,6 @@ $strPBXTRowFileGrowSize = 'Row file grow size'; //to translate
 $strPBXTTransactionBufferSizeDesc = 'The size of the global transaction log buffer (the engine allocates 2 buffers of this size). The default is 1MB.'; //to translate
 $strPBXTTransactionBufferSize = 'Transaction buffer size'; //to translate
 $strPDF = 'PDF'; //to translate
-$strPhpArray = 'PHP array'; //to translate
 $strPHPExtension = 'PHP extension'; //to translate
 $strPlayAudio = 'Play audio'; //to translate
 $strPleaseSelectPrimaryOrUniqueKey = 'Please select the primary key or a unique key'; //to translate
@@ -1404,12 +1412,8 @@ $strSetupZipDump_desc = 'Enable [a at http://en.wikipedia.org/wiki/ZIP_(file_format
 $strSetupZipDumpExportWarning = '[a@?page=form&formset=features#tab_Import_export]Zip compression[/a] requires functions (%s) which are unavailable on this system.'; //to translate
 $strSetupZipDumpImportWarning = '[a@?page=form&formset=features#tab_Import_export]Zip decompression[/a] requires functions (%s) which are unavailable on this system.'; //to translate
 $strSetupZipDump_name = 'ZIP'; //to translate
-$strShowBinaryContentsAsHex = 'Show binary contents as HEX'; //to translate
-$strShowBinaryContents = 'Show binary contents'; //to translate
-$strShowBLOBContents = 'Show BLOB contents'; //to translate
 $strShowHideLeftMenu = 'Show/Hide left menu'; //to translate
 $strShowingBookmark = 'Showing bookmark'; //to translate
-$strShowingPhp = 'Showing as PHP code'; //to translate
 $strShowingSQL = 'Showing SQL query'; //to translate
 $strShowKeys = 'Only show keys'; //to translate
 $strShowMasterStatus = 'Show master status'; //to translate
@@ -1534,7 +1538,6 @@ $strSwekeyNoKeyId = 'File %s does not contain any key id'; //to translate
 $strSwekeyNoKey = 'No valid authentication key plugged'; //to translate
 $strSynchronizationNote = 'Target database will be completely synchronized with source database. Source database will remain unchanged.'; //to translate
 $strSynchronizeDb = 'Synchronize Databases'; //to translate
-$strSynchronize = 'Synchronize'; //to translate
 
 $strTableAddColumn = 'Add column(s)'; //to translate
 $strTableAlterColumn = 'Alter column(s)'; //to translate
@@ -1580,7 +1583,6 @@ $strTrackingReportClose = 'Close'; //to translate
 $strTrackingReportForTable = 'Tracking report for table `%s`'; //to translate
 $strTrackingReport = 'Tracking report'; //to translate
 $strTrackingShowLogDateUsers = 'Show %s with dates from %s to %s by user %s %s'; //to translate
-$strTrackingShowVersions = 'Show versions'; //to translate
 $strTrackingSQLDumpFile = 'SQL dump (file download)'; //to translate
 $strTrackingSQLDump = 'SQL dump'; //to translate
 $strTrackingSQLExecuted = 'SQL statements executed.'; //to translate
@@ -1594,7 +1596,6 @@ $strTrackingStructureSnapshot = 'Structure snapshot'; //to translate
 $strTrackingThCreated = 'Created'; //to translate
 $strTrackingThLastVersion = 'Last version'; //to translate
 $strTrackingThUpdated = 'Updated'; //to translate
-$strTrackingThVersion = 'Version'; //to translate
 $strTrackingTrackDDStatements = 'Track these data definition statements:'; //to translate
 $strTrackingTrackDMStatements = 'Track these data manipulation statements:'; //to translate
 $strTrackingTrackedTables = 'Tracked tables'; //to translate
@@ -1624,7 +1625,6 @@ $strUploadErrorUnknown = 'Unknown error in file upload.'; //to translate
 
 $strViewHasAtLeast = 'This view has at least this number of rows. Please refer to %sdocumentation%s.'; //to translate
 $strViewImage = 'View image'; //to translate
-$strViewName = 'VIEW name'; //to translate
 $strViewVideo = 'View video'; //to translate
 
 $strWebServer = 'Web server'; //to translate
diff --git a/lang/indonesian-utf-8.inc.php b/lang/indonesian-utf-8.inc.php
index 970bb01..7509ab7 100644
--- a/lang/indonesian-utf-8.inc.php
+++ b/lang/indonesian-utf-8.inc.php
@@ -588,6 +588,7 @@ $strRenameTable = 'Ubah nama tabel menjadi ';
 $strRepairTable = 'Perbaiki tabel';
 $strReplaceNULLBy = 'Menggantikan NULL dengan';
 $strReplaceTable = 'Ganti data tabel dengan file';
+$strReplication = 'Tiruan';
 $strReset = 'Reset';
 $strResourceLimits = 'Batas dari sumber';
 $strReType = 'Ketik ulang';
@@ -660,6 +661,7 @@ $strShowColor = 'Tampilkan warna';
 $strShowDatadictAs = 'Format dari kamus data';
 $strShowFullQueries = 'Tampilkan pencarian yang lengkap';
 $strShowGrid = 'Tampilkan garis';
+$strShowingBookmark = 'Tampilkan bookmark';
 $strShowingRecords = 'Tampilan baris';
 $strShowPHPInfo = 'Tampilkan informasi PHP';
 $strShowStatusReset = 'Reset';
@@ -1061,7 +1063,6 @@ $strReplicationMasterChooseAll = 'Replicate all databases; Ignore:'; //to trans
 $strReplicationMasterChooseIgn = 'Ignore all databases; Replicate:'; //to translate
 $strReplicationMasterChooseMode = 'This server is not configured as master server in a replication process. You can choose from either replicating all databases and ignoring certain (useful if you want to replicate majority of databases) or you can choose to ignore all databases by default and allow only certain databases to be replicated. Please select the mode:'; //to translate
 $strReplicationMaster = 'Master replication'; //to translate
-$strReplication = 'Replication'; //to translate
 $strReplicationRestartServer = 'Once you restarted MySQL server, please click on Go button. Afterwards, you should see a message informing you, that this server <b>is</b> configured as master'; //to translate
 $strReplicationSelectDatabases = 'Please select databases:'; //to translate
 $strReplicationServernConfiguredMaster = 'This server is not configured as master in a replication process. Would you like to <a href="%s">configure</a> it?'; //to translate
@@ -1450,7 +1451,6 @@ $strShowBinaryContentsAsHex = 'Show binary contents as HEX'; //to translate
 $strShowBinaryContents = 'Show binary contents'; //to translate
 $strShowBLOBContents = 'Show BLOB contents'; //to translate
 $strShowHideLeftMenu = 'Show/Hide left menu'; //to translate
-$strShowingBookmark = 'Showing bookmark'; //to translate
 $strShowingPhp = 'Showing as PHP code'; //to translate
 $strShowingSQL = 'Showing SQL query'; //to translate
 $strShowKeys = 'Only show keys'; //to translate
diff --git a/lang/korean-utf-8.inc.php b/lang/korean-utf-8.inc.php
index 1500910..2c540d5 100644
--- a/lang/korean-utf-8.inc.php
+++ b/lang/korean-utf-8.inc.php
@@ -19,7 +19,11 @@ $datefmt = '%y-%m-%d %H:%M ';
 $timespanfmt = '%s days, %s hours, %s minutes and %s seconds';
 
 $strAccessDenied = '접근이 거부되었습니다.';
+$strAccessDeniedCreateConfig = '설정 파일을 생성하지 않은 것 같습니다. %1$ssetup script%2$s 를 사용해 설정 파일을 생성할 수 있습니다.';
 $strAction = '실행';
+$strAddAutoIncrement = 'AUTO_INCREMENT 값 추가';
+$strAddClause = '%s 추가';
+$strAddConstraints = '제약조건 추가';
 $strAddDeleteColumn = '열(칼럼) 추가/삭제';
 $strAddDeleteRow = 'Criteria 행(레코드) 추가/삭제';
 $strAddNewField = '필드 추가하기';
@@ -37,6 +41,7 @@ $strAllTableSameWidth = '모든 테이블을 같은 너비로 출력할까요?';
 $strAlterOrderBy = '다음 순서대로 테이블 정렬(변경)';
 $strAnalyzeTable = '테이블 분석';
 $strAnd = '그리고';
+$strAndThen = '이어서';
 $strAnIndex = '%s 에 인덱스가 걸렸습니다';
 $strAny = 'Any';
 $strAnyHost = '아무데서나';
@@ -50,6 +55,10 @@ $strAttr = '보기';
 $strBack = '뒤로';
 $strBinary = '바이너리';
 $strBinaryDoNotEdit = ' 바이너리 - 편집 금지 ';
+$strBLOBRepository = 'BLOB 저장소';
+$strBLOBRepositoryDamaged = '손상됨';
+$strBLOBRepositoryDisable = '무효';
+$strBLOBRepositoryEnable = '유효';
 $strBookmarkDeleted = '북마크를 제거했습니다.';
 $strBookmarkLabel = 'Label';
 $strBookmarkQuery = '북마크된 SQL 질의';
@@ -58,28 +67,37 @@ $strBookmarkView = 'View only';
 $strBrowse = '보기';
 $strBzip = '"bz 압축"';
 
+$strCanNotLoadExportPlugins = '내보내기 플러그인을 로드할 수 없습니다. 올바로 설치되었는지 확인해주세요!';
+$strCanNotLoadImportPlugins = '가져오기 플러그인을 로드할 수 없습니다. 올바로 설치되었는지 확인해주세요!';
 $strCannotLogin = 'MySQL 서버에 로그인할 수 없습니다';
-$strCantLoad = ' %s 확장모듈을 불러올 수 없습니다.<br />PHP 환경설정을 검사하십시오.';
+$strCantLoad = '[a at http://php.net/%1$s at Documentation][em]%1$s[/em][/a] 확장모듈을 불러올 수 없습니다. PHP 설정을 확인해주세요.';
 $strCantRenameIdxToPrimary = '인덱스 이름을 기본 키로 바꿀 수 없습니다!';
+$strCantUseRecodeIconv = '필요한 확장기능이 로드된 것 같지만 iconv, libiconv, 혹은 recode_string 함수를 사용할 수 없습니다. PHP 설정을 확인해주십시오.';
 $strCardinality = 'Cardinality';
 $strColComFeat = '열(칼럼) 설명(코멘트) 출력하기';
+$strCollation = '데이터정렬방식';
 $strColumnNames = '열(칼럼) 이름';
 $strColumnPrivileges = '열(칼럼)에 관한 권한';
+$strCommand = '커맨드';
 $strComments = '설명(코멘트)';
 $strCompleteInserts = '완전한 INSERT문 작성';
 $strCompression = '압축';
 $strConfigFileError = 'phpMyAdmin이 환경설정 파일을 읽을 수 없습니다!<br />PHP에 에러가 있거나 실제로 그 파일이 없는 경우입니다.<br />아래 링크를 통해 환경설정 파일만 불러들여보십시오. 그리고 PHP 에러 메시지를 확인하십시오. 어딘가에 따옴표(quote)나 세미콜론(;)이 빠져있는 경우가 종종 있습니다.<br />만약 아무것도 보이지 않으면, 정상적인 것입니다.';
+$strConnectionError = '연결할 수 없습니다: 잘못된 설정.';
 $strConnections = '연결 수';
-$strCookiesRequired = '쿠키 사용이 가능해야 합니다 past this point.';
+$strCookiesRequired = '이 페이지를 넘기려면 쿠키 사용을 허용해야 합니다.';
+$strCopyDatabaseOK = '데이터베이스 %s 를 %s 로 복사하였습니다.';
 $strCopyTable = '테이블 복사 (데이터베이스명<b>.</b>테이블명):';
 $strCopyTableOK = '%s 테이블이 %s 으로 복사되었습니다.';
 $strCreate = ' 만들기 ';
+$strCreateDatabaseBeforeCopying = '복사 전에 CREATE DATABASE 실행';
 $strCreateIndex = '%s 개 열(칼럼)에 인덱스 만들기 ';
 $strCreateIndexTopic = '새 인덱스 만들기';
 $strCreateNewDatabase = '새 데이터베이스 만들기';
 $strCreateNewTable = '데이터베이스 %s에 새로운 테이블을 만듭니다.';
 $strCreatePage = '새 페이지 만들기';
 $strCriteria = 'Criteria';
+$strCustomColor = '사용자 지정 색상';
 $strChange = '변경';
 $strChangeDisplay = '출력할 필드 선택';
 $strChangePassword = '암호 변경';
@@ -92,6 +110,8 @@ $strChoosePage = '편집할 페이지를 선택하세요';
 
 $strData = '데이터';
 $strDatabase = '데이터베이스';
+$strDatabaseEmpty = '데이터베이스명이 없습니다!';
+$strDatabaseHasBeenCreated = '데이터베이스 %1$s가 생성되었습니다.';
 $strDatabaseHasBeenDropped = '데이터베이스 %s 를 제거했습니다.';
 $strDatabases = '데이터베이스 ';
 $strDatabasesDropped = '%s 데이터베이스를 삭제했습니다.';
@@ -101,8 +121,12 @@ $strDatabasesStatsEnable = '통계 보기';
 $strDatabasesStatsHeavyTraffic = '주의: 데이터베이스 통계 보기는 웹서버와 MySQL 서버 사이에 큰 부하를 줍니다.';
 $strDataDict = '데이터 사전 (전체 구조보기)';
 $strDataOnly = '데이터만';
+$strDBComment = '데이터베이스 설명:';
+$strDBCopy = '데이터베이스 복사';
 $strDbPrivileges = '데이터베이스에 관한 권한';
+$strDBRename = '데이터베이스 이름 변경';
 $strDefault = '기본값';
+$strDefaultEngine = '%s는 이 MySQL 서버의 기본 스토리지 엔진입니다.';
 $strDefaultValueHelp = '기본값에는, 역슬래시나 따옴표 없이 단 하나의 값을 넣으십시오. (예: a)';
 $strDelete = '삭제';
 $strDeleteAndFlush = '사용자를 삭제하고 사용권한을 갱신함.';
@@ -113,7 +137,7 @@ $strDescending = '내림차순(역순)';
 $strDisabled = '사용불가';
 $strDisplayOrder = '출력 순서:';
 $strDoAQuery = '다음으로 질의를 만들기 (와일드카드: "%")';
-$strDocu = '도움말';
+$strDocu = '문서';
 $strDoYouReally = '정말로 다음을 실행하시겠습니까? ';
 $strDrop = '삭제';
 $strDropUsersDb = '사용자명과 같은 이름의 데이터베이스를 삭제';
@@ -129,6 +153,7 @@ $strEmpty = '비우기';
 $strEmptyResultSet = '결과값이 없습니다. (빈 레코드 리턴.)';
 $strEnabled = '사용가능';
 $strEnd = '마지막';
+$strEngineUnsupported = '이 MySQL 서버는 %s 스토리지 엔진을 지원하지 않습니다.';
 $strEnglishPrivileges = ' 주의: MySQL 권한 이름은 영어로 표기되어야 합니다. ';
 $strError = '오류';
 $strExplain = 'SQL 해석';
@@ -139,14 +164,20 @@ $strExtra = '추가';
 $strFailedAttempts = '실패한 시도';
 $strField = '필드';
 $strFieldHasBeenDropped = '필드 %s 를 제거했습니다';
+$strFieldInsertFromFileTempDirNotExists = '업로드된 파일을 이동시킬 수 없었습니다. [a at ./Documentation.html#faq1_11 at Documentation]FAQ 1.11[/a] 참조.';
 $strFields = '필드';
 $strFieldsEnclosedBy = '필드 감싸기';
 $strFieldsEscapedBy = '필드 특수문자(escape) 처리';
 $strFieldsTerminatedBy = '필드 구분자 ';
+$strFileAlreadyExists = '%s 라는 이름의 파일이 이미 서버에 존재합니다. 파일명을 변경하거나 덮어쓰기 옵션을 설정해주세요.';
 $strFileCouldNotBeRead = '파일을 읽을 수 없습니다';
 $strFileNameTemplate = '파일명 템플릿';
+$strFileNameTemplateDescriptionDatabase = '데이터베이스명';
+$strFileNameTemplateDescriptionServer = '서버명';
+$strFileNameTemplateDescriptionTable = '테이블명';
 $strFileNameTemplateRemember = '템플릿 기억';
 $strFlushTable = '테이블 닫기(캐시 삭제)';
+$strFontSize = '글꼴 크기';
 $strFormEmpty = 'Missing value in the form !';
 $strFullText = 'Full Texts';
 $strFunction = '함수';
@@ -166,6 +197,7 @@ $strHostEmpty = '호스트명이 없습니다!';
 $strIdxFulltext = 'Fulltext';
 $strIgnore = 'Ignore';
 $strImportFiles = '파일 가져오기';
+$strImportSuccessfullyFinished = '가져오기를 마쳤습니다. %d 쿼리가 실행되었습니다.';
 $strIndex = '인덱스';
 $strIndexes = '인덱스';
 $strIndexHasBeenDropped = '인덱스 %s 를 제거했습니다';
@@ -184,17 +216,22 @@ $strKeepPass = '암호를 변경하지 않음';
 $strKeyname = '키 이름';
 $strKill = 'Kill';
 
+$strLanguage = '언어';
 $strLengthSet = '길이/값*';
 $strLimitNumRows = '페이지당 레코드 수';
 $strLinesTerminatedBy = '줄(열) 구분자';
+$strLinksTo = '링크 대상:';
 $strLocalhost = 'Local';
 $strLocationTextfile = 'SQL 텍스트파일의 위치';
 $strLogin = '로그인';
 $strLoginInformation = '로그인 정보';
 $strLogout = '로그아웃';
 $strLogPassword = '암호:';
+$strLogServer = '서버:';
 $strLogUsername = '사용자명:';
 
+$strMaximumSize = '최대: %s%s';
+$strMIME_description = '설명';
 $strModifications = '수정된 내용이 저장되었습니다.';
 $strModify = '수정';
 $strModifyIndexTopic = '인덱스 수정';
@@ -207,8 +244,10 @@ $strMySQLShowProcess = 'MySQL 프로세스 보기';
 $strName = '이름';
 $strNext = '다음';
 $strNo = ' 아니오 ';
+$strNoActivity = '최근 %s초 동안 아무 동작이 없어 로그아웃 되었습니다. 다시 로그인해주세요.';
 $strNoDatabases = '데이터베이스가 없습니다';
 $strNoDatabasesSelected = '데이터베이스를 선택하지 않았습니다.';
+$strNoDataReceived = '가져올 데이터가 없습니다. 파일이 지정되지 않았거나 파일 크기가 PHP 설정의 최대 파일 크기를 초과했을 수 있습니다. [a at ./Documentation.html#faq1_16 at Documentation]FAQ 1.16[/a] 참조.';
 $strNoDescription = '설명이 없습니다';
 $strNoDropDatabases = '"DROP DATABASE" 구문은 허락되지 않습니다.';
 $strNoExplain = '해석(EXPLAIN) 생략';
@@ -224,7 +263,10 @@ $strNoRights = '어떻게 들어오셨어요? 지금 여기 있을 권한이 없
 $strNoTablesFound = '데이터베이스에 테이블이 없습니다.';
 $strNotNumber = '은 숫자(번호)가 아닙니다!';
 $strNoUsersFound = '사용자가 없습니다.';
+$strNoValidateSQL = 'SQL 검사 생략';
 $strNull = 'Null';
+$strNumSearchResultsInTable = '%s 건 일치 (테이블 <i>%s</i>)';
+$strNumSearchResultsTotal = '<b>총:</b> <i>%s</i> 건 일치';
 $strNumTables = '테이블 수';
 
 $strOperations = '테이블 작업';
@@ -297,9 +339,10 @@ $strQueryType = '질의 종류';
 $strReceived = '받음';
 $strRecords = '레코드수';
 $strReferentialIntegrity = 'referential 무결성 검사:';
-$strRelationNotWorking = 'linked Tables에서 작동하는 부가기능이 사용되지 않습니다. 이유를 알려면 %s여기를 클릭%s하십시오.';
+$strRelationNotWorking = '링크 테이블을 처리하는 추가 기능이 비활성화되어 있습니다. 원인을 확인하려면 %s여기를 클릭%s하십시오.';
 $strReloadingThePrivileges = '사용권한을 갱신합니다(Reloading the privileges)';
 $strRemoveSelectedUsers = '선택한 사용자를 삭제';
+$strRenameDatabaseOK = '데이터베이스 %s 의 이름을 %s 로 변경하였습니다.';
 $strRenameTable = '테이블 이름 바꾸기';
 $strRenameTableOK = '테이블 %s을(를) %s(으)로 변경하였습니다.';
 $strRepairTable = '테이블 복구';
@@ -325,6 +368,7 @@ $strRunQuery = '질의 실행';
 $strRunSQLQuery = '데이터베이스 %s에 SQL 질의를 실행';
 
 $strSave = '저장';
+$strSaveOnServer = '서버의 %s 디렉토리에 저장';
 $strSearch = '검색';
 $strSearchFormTitle = '데이터베이스 검색';
 $strSearchInTables = '찾을 테이블:';
@@ -333,6 +377,7 @@ $strSearchOption1 = '아무 단어나';
 $strSearchOption2 = '모든 단어';
 $strSearchOption3 = '정확한 문구';
 $strSearchOption4 = '정규표현식';
+$strSearchResultsFor = '"<i>%s</i>"의 검색 결과 %s:';
 $strSearchType = '찾는 방식:';
 $strSelectADb = '데이터베이스를 선택하세요';
 $strSelectAll = '모두 선택';
@@ -342,6 +387,7 @@ $strSend = '파일로 저장';
 $strSent = '보냄';
 $strServer = '서버';
 $strServerChoice = '서버 선택';
+$strServerNotResponding = '서버 응답이 없습니다';
 $strServerStatus = '런타임 정보';
 $strServerStatusUptime = '이 MySQL 서버는 %s 동안 구동되었습니다. <br/>구동 시작날짜는 %s 입니다.';
 $strServerTabVariables = '환경설정값';
@@ -393,6 +439,8 @@ $strStructure = '구조';
 $strSubmit = '확인';
 $strSuccess = 'SQL 질의가 바르게 실행되었습니다.';
 $strSum = '계';
+$strSwekeyAuthenticating = '인증중입니다...';
+$strSwitchToDatabase = '복사한 테이블로 옮겨감';
 $strSwitchToTable = '복사한 테이블로 옮겨감';
 
 $strTable = '테이블 ';
@@ -408,8 +456,11 @@ $strTblPrivileges = '테이블에 관한 권한';
 $strTextAreaLength = ' 필드의 길이 때문에,<br />이 필드를 편집할 수 없습니다 ';
 $strThreadSuccessfullyKilled = '쓰레드 %s 를 죽였습니다.';
 $strTime = '시간';
+$strTimeoutPassed = '스크립트 타임아웃이 통보되었습니다. 가져오기를 이어서 계속 완료시키려면 같은 파일을 다시 전송해주십시오.';
 $strTotal = '합계';
 $strTotalUC = '전체 사용량';
+$strTrackingIsActive = '트래킹이 활성화되었습니다.';
+$strTrackingIsNotActive = '트래킹이 활성화되어 있지 않습니다.';
 $strTraffic = '소통량';
 $strType = '종류';
 
@@ -419,6 +470,11 @@ $strUnselectAll = '모두 선택안함';
 $strUpdatePrivMessage = '%s 의 권한을 업데이트했습니다.';
 $strUpdateProfileMessage = '프로파일을 업데이트했습니다.';
 $strUpdateQuery = '질의 업데이트';
+$strUploadErrorCantWrite = '디스크 쓰기에 실패했습니다.';
+$strUploadErrorFormSize = 'HTML 폼에 지정된 MAX_FILE_SIZE 값보다 더 큰 파일이 업로드되었습니다.';
+$strUploadErrorIniSize = 'php.ini 파일에 지정된 upload_max_filesize 값보다 더 큰 파일이 업로드되었습니다.';
+$strUploadErrorNoTempDir = '임시 폴더가 없습니다.';
+$strUploadErrorUnknown = '파일 업로드 중에 알 수 없는 오류가 발생했습니다.';
 $strUsage = '사용법(량)';
 $strUseBackquotes = '테이블, 필드명에 백쿼터(`) 사용';
 $strUser = '사용자';
@@ -430,33 +486,33 @@ $strUserOverview = '사용자 개요';
 $strUsersDeleted = '선택한 사용자들을 삭제했습니다.';
 $strUsersHavingAccessToDb = '"%s" 에 접근할 수 있는 사용자들';
 $strUseTables = '사용할 테이블';
+$strUseThisValue = '이 값을 사용합니다';
 
 $strValidateSQL = 'SQL 검사';
 $strValidatorError = 'SQL 검사기가 초기화되지 않았습니다. %s문서%s에서 설명한 php 확장모듈을 설치했는지 확인해보십시오.';
 $strValue = '값';
 $strVar = '변수';
+$strVersionInformation = '버전 정보';
 $strViewDump = '테이블의 덤프(스키마) 데이터 보기';
 $strViewDumpDB = '데이터베이스의 덤프(스키마) 데이터 보기';
+$strViewHasBeenDropped = '뷰 %s가 제거되었습니다.';
 
 $strWebServerUploadDirectory = '웹서버 업로드 디렉토리';
 $strWebServerUploadDirectoryError = '업로드 디렉토리에 접근할 수 없습니다';
 $strWelcome = '%s에 오셨습니다';
+$strWindowNotFound = '대상 브라우저 창을 업데이트할 수 없습니다. 부모 창을 닫았거나 브라우저의 보안 설정이 다른 창을 업데이트하지 못하도록 설정되어 있는 것 같습니다.';
 $strWithChecked = '선택한 것을:';
 $strWrongUser = '사용자명/암호가 틀렸습니다. 접근이 거부되었습니다.';
 
-$strYes = ' 예 ';
+$strYes = '예';
 
 $strZeroRemovesTheLimit = '주의: 이 옵션을 0으로 하면 제한이 없어집니다.';
 $strZip = 'zip 압축';
 
 // To translate:
 $strAbortedClients = 'Aborted'; //to translate
-$strAccessDeniedCreateConfig = 'Probably reason of this is that you did not create configuration file. You might want to use %1$ssetup script%2$s to create one.'; //to translate
 $strAccessDeniedExplanation = 'phpMyAdmin tried to connect to the MySQL server, and the server rejected the connection. You should check the host, username and password in your configuration and make sure that they correspond to the information given by the administrator of the MySQL server.'; //to translate
 $strActions = 'Actions'; //to translate
-$strAddAutoIncrement = 'Add AUTO_INCREMENT value'; //to translate
-$strAddClause = 'Add %s'; //to translate
-$strAddConstraints = 'Add constraints'; //to translate
 $strAddFields = 'Add %s field(s)'; //to translate
 $strAddHeaderComment = 'Add custom comment into header (\\n splits lines)'; //to translate
 $strAddIntoComments = 'Add into comments';//to translate
@@ -466,7 +522,6 @@ $strAfterInsertSame = 'Go back to this page'; //to translate
 $strAllowInterrupt = 'Allow interrupt of import in case script detects it is close to time limit. This might be good way to import large files, however it can break transactions.'; //to translate
 $strAnalyze = 'Analyze'; //to translate
 $strAndSmall = 'and'; //to translate
-$strAndThen = 'and then'; //to translate
 $strAngularLinks = 'Angular links'; //to translate
 $strApplyChanges = 'Apply Selected Changes'; //to translate
 $strApproximateCount = 'May be approximate. See FAQ 3.11'; //to translate
@@ -485,14 +540,10 @@ $strBinLogName = 'Log name'; //to translate
 $strBinLogOriginalPosition = 'Original position'; //to translate
 $strBinLogPosition = 'Position'; //to translate
 $strBinLogServerId = 'Server ID'; //to translate
-$strBLOBRepository = 'BLOB Repository'; //to translate
-$strBLOBRepositoryDamaged = 'Damaged'; //to translate
 $strBLOBRepositoryDisableAreYouSure = 'Are you sure you want to disable all BLOB references for database %s?'; //to translate
 $strBLOBRepositoryDisabled = 'Disabled'; //to translate
-$strBLOBRepositoryDisable = 'Disable'; //to translate
 $strBLOBRepositoryDisableStrongWarning = 'You are about to DISABLE a BLOB Repository!'; //to translate
 $strBLOBRepositoryEnabled = 'Enabled'; //to translate
-$strBLOBRepositoryEnable = 'Enable'; //to translate
 $strBLOBRepositoryRemove = 'Remove BLOB Repository Reference'; //to translate
 $strBLOBRepositoryRepair = 'Repair'; //to translate
 $strBLOBRepositoryUpload = 'Upload to BLOB repository'; //to translate
@@ -513,34 +564,26 @@ $strBusyPages = 'Busy pages'; //to translate
 
 $strCalendar = 'Calendar'; //to translate
 $strCancel = 'Cancel'; //to translate
-$strCanNotLoadExportPlugins = 'Could not load export plugins, please check your installation!'; //to translate
-$strCanNotLoadImportPlugins = 'Could not load import plugins, please check your installation!'; //to translate
 $strCantLoadRecodeIconv = 'Can not load iconv or recode extension needed for charset conversion, configure php to allow using these extensions or disable charset conversion in phpMyAdmin.'; //to translate
-$strCantUseRecodeIconv = 'Can not use iconv nor libiconv nor recode_string function while extension reports to be loaded. Check your php configuration.'; //to translate
 $strCaseInsensitive = 'case-insensitive'; //to translate
 $strCaseSensitive = 'case-sensitive'; //to translate
 $strCentralEuropean = 'Central European'; //to translate
 $strClickToSelect = 'Click to select'; //to translate
 $strClickToUnselect = 'Click to unselect'; //to translate
-$strCollation = 'Collation'; //to translate
-$strCommand = 'Command'; //to translate
 $strComment = 'Comment'; //to translate
 $strCompatibleHashing = 'MySQL 4.0 compatible'; //to translate
 $strCompressionWillBeDetected = 'Imported file compression will be automatically detected from: %s'; //to translate
 $strConfigDefaultFileError = 'Could not load default configuration from: "%1$s"'; //to translate
 $strConfigDirectoryWarning = 'Directory [code]config[/code], which is used by the setup script, still exists in your phpMyAdmin directory. You should remove it once phpMyAdmin has been configured.'; //to translate
 $strConfigureTableCoord = 'Please configure the coordinates for table %s'; //to translate
-$strConnectionError = 'Cannot connect: invalid settings.'; //to translate
 $strConstraintsForDumped = 'Constraints for dumped tables'; //to translate
 $strConstraintsForTable = 'Constraints for table'; //to translate
 $strControluserFailed = 'Connection for controluser as defined in your configuration failed.'; //to translate
 $strCopy = 'Copy'; //to translate
-$strCopyDatabaseOK = 'Database %s has been copied to %s'; //to translate
 $strCopyTableSameNames = 'Can\'t copy table to same one!'; //to translate
 $strCouldNotConnectSource = 'Could not connect to the source'; //to translate
 $strCouldNotConnectTarget = 'Could not connect to the target'; //to translate
 $strCouldNotKill = 'phpMyAdmin was unable to kill thread %s. It probably has already been closed.'; //to translate
-$strCreateDatabaseBeforeCopying = 'CREATE DATABASE before copying'; //to translate
 $strCreatePdfFeat = 'Creation of PDFs'; //to translate
 $strCreateRelation = 'Create relation'; //to translate
 $strCreateTable = 'Create table'; //to translate
@@ -553,7 +596,6 @@ $strCreationDates = 'Creation/Update/Check dates'; //to translate
 $strCroatian = 'Croatian'; //to translate
 $strCSV = 'CSV'; //to translate
 $strCurrentServer = 'Current server'; //to translate
-$strCustomColor = 'Custom color'; //to translate
 $strCyrillic = 'Cyrillic'; //to translate
 $strCzech = 'Czech'; //to translate
 $strCzechSlovak = 'Czech-Slovak'; //to translate
@@ -570,21 +612,15 @@ $strCheck = 'Check'; //to translate
 $strCheckOverhead = 'Check tables with overhead'; //to translate
 
 $strDanish = 'Danish'; //to translate
-$strDatabaseEmpty = 'The database name is empty!'; //to translate
 $strDatabaseExportOptions = 'Database export options';//to translate
-$strDatabaseHasBeenCreated = 'Database %1$s has been created.'; //to translate
 $strDatabaseNotExisting = '\'%s\' database does not exist.'; //to translate 
 $strDatabase_src = 'Source database'; //to translate
 $strDatabase_trg = 'Target database'; //to translate
 $strDataDiff = 'Data Difference'; //to translate
 $strDataPages = 'Pages containing data'; //to translate
 $strDataSyn = 'Data Synchronization'; //to translate
-$strDBComment = 'Database comment: ';//to translate
-$strDBCopy = 'Copy database to'; //to translate
 $strDbIsEmpty = 'Database seems to be empty!'; //to translate
-$strDBRename = 'Rename database to'; //to translate
 $strDbSpecific = 'database-specific'; //to translate
-$strDefaultEngine = '%s is the default storage engine on this MySQL server.'; //to translate
 $strDefragment = 'Defragment table'; //to translate
 $strDelayedInserts = 'Use delayed inserts'; //to translate
 $strDeleteNoUsersSelected = 'No users selected for deleting!'; //to translate
@@ -616,7 +652,6 @@ $strEndRaw = 'END RAW'; //to translate
 $strEngineAvailable = '%s is available on this MySQL server.'; //to translate
 $strEngineDisabled = '%s has been disabled for this MySQL server.'; //to translate
 $strEngines = 'Engines'; //to translate
-$strEngineUnsupported = 'This MySQL server does not support the %s storage engine.'; //to translate
 $strEnglish = 'English'; //to translate
 $strErrorInZipFile = 'Error in ZIP archive:'; //to translate
 $strErrorRelationAdded = 'Error: Relation not added.'; //to translate
@@ -633,18 +668,12 @@ $strExecuteBookmarked = 'Execute bookmarked query'; //to translate
 $strExportImportToScale = 'Export/Import to scale'; //to translate
 $strExportMustBeFile = 'Selected export type has to be saved in file!'; //to translate
 
-$strFieldInsertFromFileTempDirNotExists = 'Error moving the uploaded file, see FAQ 1.11'; //to translate
-$strFileAlreadyExists = 'File %s already exists on server, change filename or check overwrite option.'; //to translate
-$strFileNameTemplateDescriptionDatabase = 'database name'; //to translate
-$strFileNameTemplateDescriptionServer = 'server name'; //to translate
-$strFileNameTemplateDescriptionTable = 'table name'; //to translate
 $strFileNameTemplateDescription = 'This value is interpreted using %1$sstrftime%2$s, so you can use time formatting strings. Additionally the following transformations will happen: %3$s. Other text will be kept as is.'; //to translate
 $strFiles = 'Files'; //to translate
 $strFileToImport = 'File to import'; //to translate
 $strFlushPrivilegesNote = '주의: phpMyAdmin은 사용자의 사용권한을 MySQL의 사용권한 테이블에서 곧바로 읽어옵니다. The content of this tables may differ from the privileges the server uses if manual changes have made to it. In this case, you should %sreload the privileges%s before you continue.'; //to translate
 $strFlushQueryCache = 'Flush query cache'; //to translate
 $strFlushTables = 'Flush (close) all tables'; //to translate
-$strFontSize = 'Font size'; //to translate
 $strForeignKeyError = 'Error creating foreign key on %1$s (check data types)'; //to translate
 $strForeignKeyRelationAdded = 'FOREIGN KEY relation added'; //to translate
 $strFormat = 'Format'; // To translate
@@ -700,7 +729,6 @@ $strImportODSCurrency = 'Import currencies ($5.00 to 5.00)'; //to translate
 $strImportODS = 'Open Document Spreadsheet'; //to translate
 $strImportODSPercents = 'Import percentages as proper decimals (12.00% to .12)'; //to translate
 $strImportProceedingFile = 'The file is being processed, please be patient.'; //to translate
-$strImportSuccessfullyFinished = 'Import has been successfully finished, %d queries executed.'; //to translate
 $strImportUploadInfoNotAvailable = 'Please be patient, the file is being uploaded. Details about the upload are not available.'; //to translate
 $strImportXLS = 'Excel 97-2003 XLS Workbook'; //to translate
 $strImportXLSX = 'Excel 2007 XLSX Workbook'; //to translate
@@ -743,7 +771,6 @@ $strKnownExternalBug = 'The %s functionality is affected by a known bug, see %s'
 $strKorean = 'Korean'; //to translate
 
 $strLandscape = 'Landscape'; //to translate
-$strLanguage = 'Language'; //to translate
 $strLanguageUnknown = 'Unknown language: %1$s.'; //to translate
 $strLatexCaption = 'Table caption';//to translate
 $strLatexContent = 'Content of table __TABLE__';//to translate
@@ -758,22 +785,18 @@ $strLatvian = 'Latvian'; //to translate
 $strLDI = 'CSV using LOAD DATA'; //to translate
 $strLDILocal = 'Use LOCAL keyword'; //to translate
 $strLinkNotFound = 'Link not found'; //to translate
-$strLinksTo = 'Links to'; //to translate
 $strLithuanian = 'Lithuanian'; //to translate
 $strLoginWithoutPassword = 'Login without a password is forbidden by configuration (see AllowNoPassword)'; //to translate
 $strLogServerHelp = 'You can enter hostname/IP address and port separated by space.'; //to translate
-$strLogServer = 'Server'; //to translate
 $strLongOperation = 'This operation could be long. Proceed anyway?'; //to translate
 
 $strMaxConnects = 'max. concurrent connections'; //to translate
 $strMaximalQueryLength = 'Maximal length of created query'; //to translate
-$strMaximumSize = 'Maximum size: %s%s'; //to translate
 $strMbExtensionMissing = 'The mbstring PHP extension was not found and you seem to be using multibyte charset. Without mbstring extension phpMyAdmin is unable to split strings correctly and it may result in unexpected results.'; //to translate
 $strMbOverloadWarning = 'You have enabled mbstring.func_overload in your PHP configuration. This option is incompatible with phpMyAdmin and might cause breaking of some data!'; //to translate
 $strMediaWiki = 'MediaWiki Table'; //to translate
 $strMIME_available_mime = 'Available MIME-types';//to translate
 $strMIME_available_transform = 'Available transformations';//to translate
-$strMIME_description = 'Description';//to translate
 $strMIME_MIMEtype = 'MIME-type';//to translate
 $strMIME_nodescription = 'No Description is available for this transformation.<br />Please ask the author, what %s does.';//to translate
 $strMIME_transformation = 'Browser transformation';//to translate
@@ -802,8 +825,6 @@ $strMySQLConnectionCollation = 'MySQL connection collation'; //to translate
 $strMysqlLibDiffersServerVersion = 'Your PHP MySQL library version %s differs from your MySQL server version %s. This may cause unpredictable behavior.'; //to translate
 
 $strNavTableFilter = 'Filter'; //to translate
-$strNoActivity = 'No activity since %s seconds or more, please login again'; //to translate
-$strNoDataReceived = 'No data was received to import. Either no file name was submitted, or the file size exceeded the maximum size permitted by your PHP configuration. See FAQ 1.16.'; //to translate
 $strNoDetailsForEngine = 'There is no detailed status information available for this storage engine.'; //to translate
 $strNoFilesFoundInZip = 'No files found inside ZIP archive!'; //to translate
 $strNoneDefault = 'None'; //to translate
@@ -815,11 +836,8 @@ $strNoThemeSupport = 'No themes support, please check your configuration and/or
 $strNotOK = 'not OK'; //to translate
 $strNotPresent = 'not present'; //to translate
 $strNotSet = '<b>%s</b> 테이블이 없거나 or not set in %s'; //to translate
-$strNoValidateSQL = 'Skip Validate SQL'; //to translate
 $strNumberOfFields = 'Number of fields'; //to translate
 $strNumberOfTables = 'Number of tables'; //to translate
-$strNumSearchResultsInTable = '%s match(es) inside table <i>%s</i>';//to translate
-$strNumSearchResultsTotal = '<b>Total:</b> <i>%s</i> match(es)';//to translate
 
 $strOK = 'OK'; //to translate
 $strOpenDocumentSpreadsheet = 'Open Document Spreadsheet'; //to translate
@@ -916,7 +934,6 @@ $strReload = 'Reload'; //to translate
 $strRemoteServer = 'Remote server'; //to translate
 $strRemoveCRLF = 'Remove CRLF characters within fields'; //to translate
 $strRemovePartitioning = 'Remove partitioning'; //to translate
-$strRenameDatabaseOK = 'Database %s has been renamed to %s'; //to translate
 $strRepair = 'Repair'; //to translate
 $strReplaceNULLBy = 'Replace NULL by'; //to translate
 $strReplicationAddLines = 'Now, add the following lines at the end of your my.cnf and please restart the MySQL server afterwards.'; //to translate
@@ -971,17 +988,14 @@ $strRowsInserted = '%1$d row(s) inserted.'; //to translate
 $strRunSQLQueryOnServer = 'Run SQL query/queries on server %s'; //to translate
 $strRussian = 'Russian'; //to translate
 
-$strSaveOnServer = 'Save on server in %s directory'; //to translate
 $strSavePosition = 'Save position'; //to translate
 $strScaleFactorSmall = 'The scale factor is too small to fit the schema on one page'; //to translate
 $strSearchInField = 'Inside field:'; //to translate
-$strSearchResultsFor = 'Search results for "<i>%s</i>" %s:';//to translate
 $strSecretRequired = 'The configuration file now needs a secret passphrase (blowfish_secret).'; //to translate
 $strSelectBinaryLog = 'Select binary log to view'; //to translate
 $strSelectForeignKey = 'Select Foreign Key'; //to translate
 $strSelectReferencedKey = 'Select referenced key'; //to translate
 $strSelectTables = 'Select Tables'; //to translate
-$strServerNotResponding = 'The server is not responding'; //to translate
 $strServers = 'Servers'; //to translate
 $strServerStatusDelayedInserts = 'Delayed inserts'; //to translate
 $strSessionGCWarning = 'Your PHP parameter [a at http://php.net/manual/en/session.configuration.php#ini.session.gc-maxlifetime@]session.gc_maxlifetime[/a] is lower that cookie validity configured in phpMyAdmin, because of this, your login will expire sooner than configured in phpMyAdmin.'; //to translate
@@ -1478,11 +1492,9 @@ $strStructureLC = 'structure'; //to translate
 $strStructureSyn = 'Structure Synchronization'; //to translate
 $strSuhosin = 'Server running with Suhosin. Please refer to %sdocumentation%s for possible issues.'; //to translate
 $strSwedish = 'Swedish'; //to translate
-$strSwekeyAuthenticating = 'Authenticating...'; //to translate
 $strSwekeyAuthFailed = 'Hardware authentication failed'; //to translate
 $strSwekeyNoKeyId = 'File %s does not contain any key id'; //to translate
 $strSwekeyNoKey = 'No valid authentication key plugged'; //to translate
-$strSwitchToDatabase = 'Switch to copied database'; //to translate
 $strSynchronizationNote = 'Target database will be completely synchronized with source database. Source database will remain unchanged.'; //to translate
 $strSynchronizeDb = 'Synchronize Databases'; //to translate
 $strSynchronize = 'Synchronize'; //to translate
@@ -1518,7 +1530,6 @@ $strThisHost = 'This Host'; //to translate
 $strThreads = 'Threads'; //to translate
 $strTimeoutInfo = 'Previous import timed out, after resubmitting will continue from position %d.'; //to translate
 $strTimeoutNothingParsed = 'However on last run no data has been parsed, this usually means phpMyAdmin won\'t be able to finish this import unless you increase php time limits.'; //to translate
-$strTimeoutPassed = 'Script timeout passed, if you want to finish import, please resubmit same file and import will resume.'; //to translate
 $strToFromPage = 'to/from page'; //to translate
 $strToggleScratchboard = 'toggle scratchboard'; //to translate
 $strToggleSmallBig = 'Toggle small/big'; //to translate
@@ -1536,8 +1547,6 @@ $strTrackingDate = 'Date'; //to translate
 $strTrackingDeactivateNow = 'Deactivate now'; //to translate
 $strTrackingDeactivateTrackingFor = 'Deactivate tracking for %s.%s'; //to translate
 $strTrackingExportAs = 'Export as %s'; //to translate
-$strTrackingIsActive = 'Tracking is active.'; //to translate
-$strTrackingIsNotActive = 'Tracking is not active.'; //to translate
 $strTrackingMechanism = 'Tracking Mechanism'; //to translate
 $strTrackingReportClose = 'Close'; //to translate
 $strTrackingReportForTable = 'Tracking report for table `%s`'; //to translate
@@ -1596,24 +1605,16 @@ $strUnknown = 'unknown'; //to translate
 $strUnsupportedCompressionDetected = 'You attempted to load file with unsupported compression (%s). Either support for it is not implemented or disabled by your configuration.'; //to translate
 $strUpdComTab = 'Please see Documentation on how to update your Column_comments Table'; //to translate
 $strUpgrade = 'You should upgrade to %s %s or later.'; //to translate
-$strUploadErrorCantWrite = 'Failed to write file to disk.'; //to translate
 $strUploadErrorExtension = 'File upload stopped by extension.'; //to translate
-$strUploadErrorFormSize = 'The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form.'; //to translate
-$strUploadErrorIniSize = 'The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini.'; //to translate
-$strUploadErrorNoTempDir = 'Missing a temporary folder.'; //to translate
 $strUploadErrorPartial = 'The uploaded file was only partially uploaded.'; //to translate
-$strUploadErrorUnknown = 'Unknown error in file upload.'; //to translate
 $strUploadLimit = 'You probably tried to upload too large file. Please refer to %sdocumentation%s for ways to workaround this limit.'; //to translate
 $strUploadsNotAllowed = 'File uploads are not allowed on this server.'; //to translate
 $strUseHostTable = 'Use Host Table'; //to translate
 $strUseTabKey = 'Use TAB key to move from value to value, or CTRL+arrows to move anywhere'; //to translate
 $strUseTextField = 'Use text field'; //to translate
-$strUseThisValue = 'Use this value'; //to translate
 
-$strVersionInformation = 'Version information'; //to translate
 $strViewDumpDatabases = 'View dump (schema) of databases';//to translate
 $strViewHasAtLeast = 'This view has at least this number of rows. Please refer to %sdocumentation%s.'; //to translate
-$strViewHasBeenDropped = 'View %s has been dropped'; //to translate
 $strViewImage = 'View image'; //to translate
 $strViewName = 'VIEW name'; //to translate
 $strViewVideo = 'View video'; //to translate
@@ -1623,7 +1624,6 @@ $strWebServer = 'Web server'; //to translate
 $strWestEuropean = 'West European'; //to translate
 $strWiki = 'Wiki'; //to translate
 $strWildcard = 'wildcard'; //to translate
-$strWindowNotFound = 'The target browser window could not be updated. Maybe you have closed the parent window or your browser is blocking cross-window updates of your security settings'; //to translate
 $strWriteRequests = 'Write requests'; //to translate
 
 $strXMLError = 'The XML file specified was either malformed or incomplete. Please correct the issue and try again.'; //to translate
diff --git a/lang/slovenian-utf-8.inc.php b/lang/slovenian-utf-8.inc.php
index c1e9829..9a95f7a 100644
--- a/lang/slovenian-utf-8.inc.php
+++ b/lang/slovenian-utf-8.inc.php
@@ -594,6 +594,8 @@ $strPassword = 'Geslo';
 $strPasswordHashing = 'Šifriranje gesel';
 $strPasswordChanged = 'Geslo za %s je uspešno spremenjeno.';
 $strPasswordNotSame = 'Gesli se ne ujemata!';
+$strPBXTDataFileGrowSizeDesc = 'Velikost rasti datotek za ravnanje s podatki (.xtd).';
+$strPBXTDataFileGrowSize = 'Velikost rasti podatkovnih datotek';
 $strPBXTDataLogThresholdDesc = 'Največja velikost podatkovnega dnevnika. Privzeta vrednost je 64 MB. PBXT lahko ustvari največ 32000 podatkovnih dnevnikov, katere uporabljajo vse tabele. Tako se lahko ta vrednost poveča za povečanje skupne količine podatkov, ki so lahko shranjeni v zbirki podatkov.';
 $strPBXTDataLogThreshold = 'Omejitev podatkovnega dnevnika';
 $strPBXTGarbageThresholdDesc = 'Odstotek smeti v dnevniški datoteki, preden je ta stisnjena. Vrednost je med 1 in 99. Privzeto je 50.';
@@ -612,6 +614,8 @@ $strPBXTLogFileThresholdDesc = 'Velikost dnevnika transakcij pred prehodom in us
 $strPBXTLogFileThreshold = 'Omejitev dnevniške datoetke';
 $strPBXTRecordCacheSizeDesc = 'Količina dodeljenega spomina zapisljivemu predpomnilniku, uporabljenemu za predpomnjenje podatkov tabele. Privzeta vrednost je 32 MB. Ta spomin se uporablja za predpomnjenje sprememb datotek oprimkov podatkov (.xtd) in kazalcev vrstic (.xtr).';
 $strPBXTRecordCacheSize = 'Velikost predpomnilnika zapisov';
+$strPBXTRowFileGrowSizeDesc = 'Velikost rasti datotek kazalca vrstic (.xtr).';
+$strPBXTRowFileGrowSize = 'Velikost rasti datotek vrstic';
 $strPBXTTransactionBufferSizeDesc = 'Velikost globalnega medpomnilnika dnevnika transakcij (pogon dodeli dva medpomnilnika te velikosti). Privzeto je 1 MB.';
 $strPBXTTransactionBufferSize = 'Velikost medpomnilnika transakcij';
 $strPdfDbSchema = 'Shema podatkovne baze "%s" - Stran %s';
@@ -1196,12 +1200,24 @@ $strShowPHPInfo = 'Pokaži podatke o PHP';
 $strShow = 'Pokaži';
 $strShowSlaveHosts = 'Prikaži gostitelje podrejencev';
 $strShowSlaveStatus = 'Prikaži stanje podrejencev';
+$strShowStatusBinlog_cache_disk_useDescr = 'Število transakcij, ki so uporabile začasni predpomnilnik dvojiškega dnevnika, vendar je ta presegel vrednost binlog_cache_size, zato so bile za shranitev izjav iz transakcije uporabljene začasne datoteke.';
 $strShowStatusBinlog_cache_useDescr = 'Število transakcij, ki so uporabile začasni predpomnilnik dvojiškega dnevnika.';
+$strShowStatusCreated_tmp_disk_tablesDescr = 'Število začasnih tabel na disku, ki jih je strežnik samodejno ustvaril med izvajanjem izjav. Če je Created_tmp_disk_tables velika, boste morda želeli povečati vrednost tmp_table_size, zaradi česar bodo začasne tabele temeljile na pomnilniku namesto na disku.';
 $strShowStatusCreated_tmp_filesDescr = 'Koliko začasnih datotek je ustvaril mysqld.';
+$strShowStatusCreated_tmp_tablesDescr = 'Število začasnih tabel v-pomnilniku, ki jih je strežnik samodejno ustvaril med izvajanjem stavkov.';
+$strShowStatusDelayed_errorsDescr = 'Število vrstic zapisanih z INSERT DELAYED, pri katerih je prišlo do neke napake (najverjetneje podvojen ključ).';
+$strShowStatusDelayed_insert_threadsDescr = 'Število upravljalnih niti INSERT DELAYED v uporabi. Vsaka različna tabela, na kateri se uporabi INSERT DELAYED, dobi svojo lastno nit.';
 $strShowStatusDelayed_writesDescr = 'Število zapisanih vrstic INSERT DELAYED.';
 $strShowStatusFlush_commandsDescr = 'Število izvedenih izjav FLUSH.';
 $strShowStatusHandler_commitDescr = 'Število notranjih izjav COMMIT.';
 $strShowStatusHandler_deleteDescr = 'Število izbrisov vrstice iz tabele.';
+$strShowStatusHandler_discoverDescr = 'Strežnik MySQL lahko vpraša skladiščni pogon NDB Cluster, če ve za tabelo z navedenim imenom. Temu se reče odkritje. Handler_discover kaže koliko krat so bile tabele odkrite.';
+$strShowStatusHandler_read_firstDescr = 'Koliko krat je bil prvi vnos prebran iz indeksa. Če je vrednost visoka, kaže, da strežnik izvaja mnogo pregledov indeksa; na primer: SELECT col1 FROM foo, pri čemer se predpostavlja, da je col1 indeksiran.';
+$strShowStatusHandler_read_keyDescr = 'Število zahtev za branje vrstice temelječih na ključu. Če je ta vrednost visoka, je to dober znak, da so vaše poizvedbe in tabele primerno indeksirane.';
+$strShowStatusHandler_read_nextDescr = 'Število zahtev za branje naslednje vrstice v zaporedju ključa. To je povečano, če poizvedujete po indeksnem stolpcu z omejitvijo obsega ali če pregledujete indeks.';
+$strShowStatusHandler_read_prevDescr = 'Število poizvedb za branje prejšnje vrstice v zaporedju ključa. Ta postopek branja se uporablja predvsem za optimizacijo ORDER BY ... DESC.';
+$strShowStatusHandler_read_rndDescr = 'Število zahtev za branje vrstice temelječih na ustaljenem položaju. To je visoko, če izvajate veliko poizvedb, ki potrebujejo razvrščanje rezultata. Najverjetneje imate veliko poizvedb, ki od MySQL zahtevajo pregled celotnih tabel, ali stike, ki ne uporabljajo ključev pravilno.';
+$strShowStatusHandler_read_rnd_nextDescr = 'Število zahtev za branje naslednje vrstice v podatkovni datoteki. To je visoko, če izvajate veliko pregledov tabel. Na splošno to kaže, da vaše tabele niso primerno indeksirane ali da vaše poizvedbe ne izkoristijo prednosti indeksov, ki jih imate.';
 $strShowStatusHandler_rollbackDescr = 'Število notranjih izjav ROLLBACK.';
 $strShowStatusHandler_updateDescr = 'Število zahtev za posodobitev vrstice v tabeli.';
 $strShowStatusHandler_writeDescr = 'Število zahtev za vstavitev vrstice v tabelo.';
@@ -1209,7 +1225,14 @@ $strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_dataDescr = 'Število strani, ki vsebujej
 $strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_dirtyDescr = 'Število trenutno umazanih strani.';
 $strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_flushedDescr = 'Število strani zaloge medpomnilnika, za katere je bila zaprošena izplaknitev.';
 $strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_freeDescr = 'Število prostih strani.';
+$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_latchedDescr = 'Število zapahnjenih strani v zalogi medpomnilnika InnoDB. Te strani so trenutno v postopku branja ali pisanja ali pa zaradi nekega drugega razloga ne morejo biti izplaknjene ali odstranjene.';
+$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_miscDescr = 'Število zasedenih strani, ker so bile dodeljene upravljalni skupni uporabi, kot je zaklepanje vrstic ali prilagodljiv zgoščevalni indeks. Vrednost se lahko izračuna tudi kot Innodb_buffer_pool_pages_total - Innodb_buffer_pool_pages_free - Innodb_buffer_pool_pages_data.';
 $strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_totalDescr = 'Skupna velikost zaloge medpomnilnika, v straneh.';
+$strShowStatusInnodb_buffer_pool_read_ahead_rndDescr = 'Število začetih "naključnih" vnaprejšnjih branj InnoDB. To se zgodi, ko poizvedba zahteva pregled večjega dela tabele, vendar v naključnem redu.';
+$strShowStatusInnodb_buffer_pool_read_ahead_seqDescr = 'Število začetih zaporednih vnaprejšnjih branj InnoDB. To se zgodi, ko InnoDB izvaja zaporedno pregledovanje celotne tabele.';
+$strShowStatusInnodb_buffer_pool_read_requestsDescr = 'Število logičnih bralnih zahtev, ki jih je izvedel InnoDB.';
+$strShowStatusInnodb_buffer_pool_readsDescr = 'Število logičnih bralnih zahtev, katerih InnoDB ni mogel izpolniti iz zaloge medpomnilnika in je moral izvesti enostransko branje.';
+$strShowStatusInnodb_buffer_pool_wait_freeDescr = 'Po navadi pisanje v zalogo medpomnilnika InnoDB poteka v ozadju. Če pa je potrebno brati ali ustvariti stran in na voljo ni nobene čiste strani, je potrebno počakati, da se strani najprej izplaknejo. Ta števec šteje primere teh čakanj. Če je bila velikost zaloge medpomnilnika primerno nastavljena, bi morala biti ta vrednost majhna.';
 $strShowStatusInnodb_buffer_pool_write_requestsDescr = 'Število zapisov storjenih v zalogi medpomnilnika InnoDB.';
 $strShowStatusInnodb_data_fsyncsDescr = 'Število dozdajšnjih posegov fsync().';
 $strShowStatusInnodb_data_pending_fsyncsDescr = 'Trenutno število čakajočih posegov fsync().';
@@ -1241,6 +1264,14 @@ $strShowStatusInnodb_rows_deletedDescr = 'Število vrstic izbrisanih iz tabel In
 $strShowStatusInnodb_rows_insertedDescr = 'Število vrstic vstavljenih v tabele InnoDB.';
 $strShowStatusInnodb_rows_readDescr = 'Število vrstic prebranih iz tabel InnoDB.';
 $strShowStatusInnodb_rows_updatedDescr = 'Število vrstic posodobljenih v tabelah InnoDB.';
+$strShowStatusKey_blocks_not_flushedDescr = 'Število blokov ključev v predpommnilniku ključev, ki so se spremenili, vendar niso bili izplaknjeni na disk. Včasih je bilo znano kot Not_flushed_key_blocks.';
+$strShowStatusKey_blocks_unusedDescr = 'Število neuporabljenih blokov v predpomnilniku ključev. To vrednost lahko uporabite, da ugotovite, koliko predpomnilnika ključev je v uporabi.';
+$strShowStatusKey_blocks_usedDescr = 'Število uporabljenih blokov v predpomnilniku ključev. To je najvišja dosežena vrednost, ki kaže največje število blokov, ki so bili kadar koli naenkrat v uporabi.';
+$strShowStatusKey_read_requestsDescr = 'Število zahtev za branje bloka ključev iz predpomnilnika.';
+$strShowStatusKey_readsDescr = 'Število fizičnih branj bloka ključev z diska. Če je Key_reads velik, potem je vaša vrednost key_buffer_size najverjetneje premajhna. Razmerje pogrešitev predpomnilnika se lahko izračuna kot Key_reads/Key_read_requests.';
+$strShowStatusKey_write_requestsDescr = 'Število zahtev za pisanje bloka ključev v predpomnilnik.';
+$strShowStatusKey_writesDescr = 'Število fizičnih pisanj bloka ključev na disk.';
+$strShowStatusLast_query_costDescr = 'Skupni izdatek zadnje prevedene poizvedbe, kot ga je izračunal optimizator poizvedb. Uporabno za primerjanje izdatkov različnih načrtov poizvedb za enake poizvedbe. Privzeta vrednost 0 pomeni, da še ni bila prevedena nobena poizvedba.';
 $strShowStatusNot_flushed_delayed_rowsDescr = 'Število vrstic, ki čakajo na zapis v vrsti INSERT DELAYED.';
 $strShowStatusOpened_tablesDescr = 'Število odprtih tabel. Če je vrednost velika, je vaš predpomnilnik tabel najverjetneje premajhen.';
 $strShowStatusOpen_filesDescr = 'Število odprtih datotek.';
@@ -1255,13 +1286,26 @@ $strShowStatusQcache_not_cachedDescr = 'Število nepredpomnjenih poizvedb (ne pr
 $strShowStatusQcache_queries_in_cacheDescr = 'Število zabeleženih poizvedb v predpomnilniku.';
 $strShowStatusQcache_total_blocksDescr = 'Skupno število blokov v predpomnilniku poizvedb.';
 $strShowStatusReset = 'Ponastavi';
+$strShowStatusRpl_statusDescr = 'Stanje podvajanja odpovedne varnosti (ni še vključeno).';
+$strShowStatusSelect_full_joinDescr = 'Število stikov, ki ne uporabljajo indeksov. Če ta vrednost ni 0, skrbno preverite indekse vaših tabel.';
+$strShowStatusSelect_full_range_joinDescr = 'Število stikov, ki so uporabili iskanje območja na referenčni tabeli.';
+$strShowStatusSelect_rangeDescr = 'Število stikov, ki so uporabili območja na prvi tabeli. (Po navadi ni kritično, četudi je veliko.)';
+$strShowStatusSelect_range_checkDescr = 'Število stikov brez ključev, ki preverjajo uporabo ključev po vsaki vrstici. (Če to ni 0, previdno preverite indekse vaših tabel.)';
+$strShowStatusSelect_scanDescr = 'Število stikov, ki so izvedli celotni pregled na prvi tabeli.';
+$strShowStatusSlave_open_temp_tablesDescr = 'Število začasnih tabel, ki so trenutno odprte s strani niti SQL podrejencev.';
+$strShowStatusSlave_retried_transactionsDescr = 'Skupno (od zagona) število ponovnih poskusov transakcij podvojevalne niti SQL podrejenca.';
+$strShowStatusSlave_runningDescr = 'To je ON, če je strežnik podrejenec, povezan z glavnim strežnikom.';
 $strShowStatusSlow_launch_threadsDescr = 'Število niti, ki so za svoje ustvarjanje porabile več kot slow_launch_time sekund.';
 $strShowStatusSlow_queriesDescr = 'Število poizvedb, ki so porabile več kot long_query_time sekund.';
+$strShowStatusSort_merge_passesDescr = 'Število prehodov spajanja, ki jih je moral opraviti algoritem razvrščanja. Če je ta vrednost velika, razmislite o povečanju sistemske spremenljivke sort_buffer_size.';
 $strShowStatusSort_rangeDescr = 'Število razvrščanj, ki so bila storjena z razponi.';
 $strShowStatusSort_rowsDescr = 'Število razvrščenih vrstic.';
 $strShowStatusSort_scanDescr = 'Število razvrščanj, ki so bila storjena s pregledovanjem tabele.';
 $strShowStatusTable_locks_immediateDescr = 'Koliko krat je bil zaklep tabele pridobljen takoj.';
+$strShowStatusTable_locks_waitedDescr = 'Koliko krat zaklepa tabele ni bilo mogoče pridobiti takoj in je bilo potrebno počakati. Če je to visoko in imate težave z zmogljivostjo, najprej optimizirajte vaše poizvedbe, nato pa ali razdelite vašo tabelo oz. tabele ali uporabite podvojevanje.';
+$strShowStatusThreads_cachedDescr = 'Število niti v predpomnilniku niti. Delež zadetkov predpomnilnika se lahko izračuna kot Threads_created/Connections. Če je ta vrednost rdeča, povečajte vaš thread_cache_size.';
 $strShowStatusThreads_connectedDescr = 'Število trenutno odprtih povezav.';
+$strShowStatusThreads_createdDescr = 'Število niti ustvarjenih za ravnanje s povezavami. Če je Threads_created velik, boste morda želeli povečati vrednost thread_cache_size. (Po navadi to ne izboljša zmogljivosti v veliki meri, če imate dobro izvedbo niti.)';
 $strShowStatusThreads_runningDescr = 'Število niti, ki ne spijo.';
 $strShowTableDimension = 'Pokaži dimenzije tabel';
 $strShowTables = 'Pokaži tabele';
@@ -1551,11 +1595,6 @@ $strInvalidServerIndex = 'Invalid server index: "%s"'; //to translate
 
 $strNoneDefault = 'None'; //to translate
 
-$strPBXTDataFileGrowSize = 'Data file grow size'; //to translate
-$strPBXTDataFileGrowSizeDesc = 'The grow size of the handle data (.xtd) files.'; //to translate
-$strPBXTRowFileGrowSizeDesc = 'The grow size of the row pointer (.xtr) files.'; //to translate
-$strPBXTRowFileGrowSize = 'Row file grow size'; //to translate
-
 $strRefresh = 'Refresh'; //to translate
 $strRelationalDisplayField = 'Relational display field'; //to translate
 $strReloadPrivileges = 'Reload privileges'; //to translate
@@ -1578,46 +1617,6 @@ $strSetupServers_table_info_desc = 'Table to describe the display fields, leave
 $strSetupServers_table_info_name = 'Display fields table'; //to translate
 $strSetupSQLQuery_Validate_name = 'Validate SQL'; //to translate
 $strSetupVersionCheckNewAvailableSvn = 'You are using subversion version, run [kbd]svn update[/kbd] :-)[br]The latest stable version is %s, released on %s.'; //to translate
-$strShowStatusBinlog_cache_disk_useDescr = 'The number of transactions that used the temporary binary log cache but that exceeded the value of binlog_cache_size and used a temporary file to store statements from the transaction.'; //to translate
-$strShowStatusCreated_tmp_disk_tablesDescr = 'The number of temporary tables on disk created automatically by the server while executing statements. If Created_tmp_disk_tables is big, you may want to increase the tmp_table_size value to cause temporary tables to be memory-based instead of disk-based.'; //to translate
-$strShowStatusCreated_tmp_tablesDescr = 'The number of in-memory temporary tables created automatically by the server while executing statements.'; //to translate
-$strShowStatusDelayed_errorsDescr = 'The number of rows written with INSERT DELAYED for which some error occurred (probably duplicate key).'; //to translate
-$strShowStatusDelayed_insert_threadsDescr = 'The number of INSERT DELAYED handler threads in use. Every different table on which one uses INSERT DELAYED gets its own thread.'; //to translate
-$strShowStatusHandler_discoverDescr = 'The MySQL server can ask the NDB Cluster storage engine if it knows about a table with a given name. This is called discovery. Handler_discover indicates the number of time tables have been discovered.'; //to translate
-$strShowStatusHandler_read_firstDescr = 'The number of times the first entry was read from an index. If this is high, it suggests that the server is doing a lot of full index scans; for example, SELECT col1 FROM foo, assuming that col1 is indexed.'; //to translate
-$strShowStatusHandler_read_keyDescr = 'The number of requests to read a row based on a key. If this is high, it is a good indication that your queries and tables are properly indexed.'; //to translate
-$strShowStatusHandler_read_nextDescr = 'The number of requests to read the next row in key order. This is incremented if you are querying an index column with a range constraint or if you are doing an index scan.'; //to translate
-$strShowStatusHandler_read_prevDescr = 'The number of requests to read the previous row in key order. This read method is mainly used to optimize ORDER BY ... DESC.'; //to translate
-$strShowStatusHandler_read_rndDescr = 'The number of requests to read a row based on a fixed position. This is high if you are doing a lot of queries that require sorting of the result. You probably have a lot of queries that require MySQL to scan whole tables or you have joins that don\'t use keys properly.'; //to translate
-$strShowStatusHandler_read_rnd_nextDescr = 'The number of requests to read the next row in the data file. This is high if you are doing a lot of table scans. Generally this suggests that your tables are not properly indexed or that your queries are not written to take advantage of the indexes you have.'; //to translate
-$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_latchedDescr = 'The number of latched pages in InnoDB buffer pool. These are pages currently being read or written or that can\'t be flushed or removed for some other reason.'; //to translate
-$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_miscDescr = 'The number of pages busy because they have been allocated for administrative overhead such as row locks or the adaptive hash index. This value can also be calculated as Innodb_buffer_pool_pages_total - Innodb_buffer_pool_pages_free - Innodb_buffer_pool_pages_data.'; //to translate
-$strShowStatusInnodb_buffer_pool_read_ahead_rndDescr = 'The number of "random" read-aheads InnoDB initiated. This happens when a query is to scan a large portion of a table but in random order.'; //to translate
-$strShowStatusInnodb_buffer_pool_read_ahead_seqDescr = 'The number of sequential read-aheads InnoDB initiated. This happens when InnoDB does a sequential full table scan.'; //to translate
-$strShowStatusInnodb_buffer_pool_read_requestsDescr = 'The number of logical read requests InnoDB has done.'; //to translate
-$strShowStatusInnodb_buffer_pool_readsDescr = 'The number of logical reads that InnoDB could not satisfy from buffer pool and had to do a single-page read.'; //to translate
-$strShowStatusInnodb_buffer_pool_wait_freeDescr = 'Normally, writes to the InnoDB buffer pool happen in the background. However, if it\'s necessary to read or create a page and no clean pages are available, it\'s necessary to wait for pages to be flushed first. This counter counts instances of these waits. If the buffer pool size was set properly, this value should be small.'; //to translate
-$strShowStatusKey_blocks_not_flushedDescr = 'The number of key blocks in the key cache that have changed but haven\'t yet been flushed to disk. It used to be known as Not_flushed_key_blocks.'; //to translate
-$strShowStatusKey_blocks_unusedDescr = 'The number of unused blocks in the key cache. You can use this value to determine how much of the key cache is in use.'; //to translate
-$strShowStatusKey_blocks_usedDescr = 'The number of used blocks in the key cache. This value is a high-water mark that indicates the maximum number of blocks that have ever been in use at one time.'; //to translate
-$strShowStatusKey_read_requestsDescr = 'The number of requests to read a key block from the cache.'; //to translate
-$strShowStatusKey_readsDescr = 'The number of physical reads of a key block from disk. If Key_reads is big, then your key_buffer_size value is probably too small. The cache miss rate can be calculated as Key_reads/Key_read_requests.'; //to translate
-$strShowStatusKey_write_requestsDescr = 'The number of requests to write a key block to the cache.'; //to translate
-$strShowStatusKey_writesDescr = 'The number of physical writes of a key block to disk.'; //to translate
-$strShowStatusLast_query_costDescr = 'The total cost of the last compiled query as computed by the query optimizer. Useful for comparing the cost of different query plans for the same query. The default value of 0 means that no query has been compiled yet.'; //to translate
-$strShowStatusRpl_statusDescr = 'The status of failsafe replication (not yet implemented).'; //to translate
-$strShowStatusSelect_full_joinDescr = 'The number of joins that do not use indexes. If this value is not 0, you should carefully check the indexes of your tables.'; //to translate
-$strShowStatusSelect_full_range_joinDescr = 'The number of joins that used a range search on a reference table.'; //to translate
-$strShowStatusSelect_rangeDescr = 'The number of joins that used ranges on the first table. (It\'s normally not critical even if this is big.)'; //to translate
-$strShowStatusSelect_range_checkDescr = 'The number of joins without keys that check for key usage after each row. (If this is not 0, you should carefully check the indexes of your tables.)'; //to translate
-$strShowStatusSelect_scanDescr = 'The number of joins that did a full scan of the first table.'; //to translate
-$strShowStatusSlave_open_temp_tablesDescr = 'The number of temporary tables currently open by the slave SQL thread.'; //to translate
-$strShowStatusSlave_retried_transactionsDescr = 'Total (since startup) number of times the replication slave SQL thread has retried transactions.'; //to translate
-$strShowStatusSlave_runningDescr = 'This is ON if this server is a slave that is connected to a master.'; //to translate
-$strShowStatusSort_merge_passesDescr = 'The number of merge passes the sort algorithm has had to do. If this value is lar
ge, you should consider increasing the value of the sort_buffer_size system variable.'; //to translate
-$strShowStatusTable_locks_waitedDescr = 'The number of times that a table lock could not be acquired immediately and a wait was needed. If this is high, and you have performance problems, you should first optimize your queries, and then either split your table or tables or use replication.'; //to translate
-$strShowStatusThreads_cachedDescr = 'The number of threads in the thread cache. The cache hit rate can be calculated as Threads_created/Connections. If this value is red you should raise your thread_cache_size.'; //to translate
-$strShowStatusThreads_createdDescr = 'The number of threads created to handle connections. If Threads_created is big, you may want to increase the thread_cache_size value. (Normally this doesn\'t give a notable performance improvement if you have a good thread implementation.)'; //to translate
 $strStructureDiff = 'Structure Difference' ; //to translate
 
 $strTableAlterIndex = 'Alter index(s)'; //to translate
diff --git a/lang/turkish-utf-8.inc.php b/lang/turkish-utf-8.inc.php
index 77f3521..9d39c63 100644
--- a/lang/turkish-utf-8.inc.php
+++ b/lang/turkish-utf-8.inc.php
@@ -28,7 +28,7 @@ $timespanfmt = '%s gün, %s saat, %s dakika ve %s saniye';
 $strAbortedClients = 'İptal edilen';
 $strAccessDeniedCreateConfig = 'Muhtemelen bunun sebebi yapılandırma dosyasını oluşturmadığınız içindir. Bir tane oluşturmak için %1$skurulum programcığı%2$s kullanmak isteyebilirsiniz.';
 $strAccessDenied = 'Erişim engellendi';
-$strAccessDeniedExplanation = 'phpMyAdmin MySQL sunucusuna bağlanmayı denedi ama sunucu bağlantıyı reddetti. config.inc içindeki anamakine (host) adresini, kullanıcı adını ve parolayı kontrol edin ve MySQL sunucusunun yöneticisi tarafından verilen bilgiyle uyuştuğundan emin olun.';
+$strAccessDeniedExplanation = 'phpMyAdmin MySQL sunucusuna bağlanmayı denedi ama sunucu bağlantıyı reddetti. Yapılandırmanızdaki anamakine (host) adresini, kullanıcı adını ve parolayı kontrol edin ve MySQL sunucusu yöneticisi tarafından verilen bilgiyle uyuştuğundan emin olun.';
 $strAction = 'Eylem';
 $strActions = 'Eylemler';
 $strAddAutoIncrement = 'AUTO_INCREMENT değeri ekle';
@@ -52,8 +52,8 @@ $strAfterInsertNewInsert = 'Yeni başka bir satır ekle';
 $strAfterInsertNext = 'Sonraki satırı düzenle';
 $strAfterInsertSame = 'Bu sayfaya geri dön';
 $strAfter = '%s tablosundan sonra';
-$strAllowInterrupt = 'Küçük programcığın zaman sınırına yaklaşıldığını algılaması durumunda içeri aktarımı kesmeye izin ver. Bu büyük dosyaların içeri aktarımı için iyi bir yol olabilir, ancak hareketleri kesebilir.';
-$strAllTableSameWidth = 'Bütün tablolar aynı genişlikte gösterilsin?';
+$strAllowInterrupt = 'Küçük programcığın PHP zaman aşımı sınırına yaklaşıldığını algılaması durumunda içeri aktarımı kesmeye izin ver. Bu büyük dosyaların içeri aktarımı için iyi bir yol olabilir, ancak hareketleri kesebilir.';
+$strAllTableSameWidth = 'Bütün tablolar aynı genişlikte gösterilsin';
 $strAll = 'Tümü';
 $strAlterOrderBy = 'Tablo sıralamasını şuna göre değiştir';
 $strAnalyze = 'İncele';
@@ -130,7 +130,7 @@ $strCanNotLoadExportPlugins = 'Dışarı aktarma eklentileri yüklenemedi, lütf
 $strCanNotLoadImportPlugins = 'İçeri aktarma eklentileri yüklenemedi, lütfen kurulumunuzu kontrol edin!';
 $strCannotLogin = 'MySQL sunucusuna oturum açılamıyor';
 $strCantLoad = '[a at http://php.net/%1$s at Documentation][em]%1$s[/em][/a] uzantısı yüklenemiyor. Lütfen PHP yapılandırmanızı kontrol edin.';
-$strCantLoadRecodeIconv = 'Karakter grubu dönüşümü için gerekli olan iconv veya recode uzantıları yüklenemedi. Ya PHP\'yi bu uzantıları etkinleştirmek için yapılandırın ya da phpMyAdmin içinde karakter grubu dönüşümünü etkisizleştirin...';
+$strCantLoadRecodeIconv = 'Karakter grubu dönüşümü için gerekli olan iconv veya recode uzantıları yüklenemedi. Ya PHP\'yi bu uzantıları etkinleştirmek için yapılandırın ya da phpMyAdmin içinde karakter grubu dönüşümünü etkisizleştirin.';
 $strCantRenameIdxToPrimary = 'İndeks\'i PRIMARY olarak yeniden adlandıramazsınız!';
 $strCantUseRecodeIconv = 'Gerekli uzantılar yüklenmiş görünmesine rağmen, ne iconv, ne libinconv, ne de recode_string işlevi kullanılamadı. PHP yapılandırmanızı kontrol edin.';
 $strCardinality = 'Önemlilik';
@@ -159,8 +159,8 @@ $strConnections = 'Bağlantılar';
 $strConstraintsForDumped = 'Dökümü yapılmış tablolar için kısıtlamalar';
 $strConstraintsForTable = 'Tablo kısıtlamaları';
 $strControluserFailed = 'Yapılandırmanız içinde tanımlanmış denetim kullanıcıları için bağlantı başarısız.';
-$strCookiesRequired = 'Bu kısmı geçmek için tanımlama bilgileri (Cookies) açık olmalı.';
-$strCopyDatabaseOK = '%s veritabanı %s\'e kopyalandı.';
+$strCookiesRequired = 'Bu kısmı geçmek için tanımlama bilgileri (cookies) açık olmalı.';
+$strCopyDatabaseOK = '%s veritabanı %s\'e kopyalandı';
 $strCopy = 'Kopyala';
 $strCopyTableOK = '%s tablosu %s üzerine kopyalandı.';
 $strCopyTableSameNames = 'Tablo aynısına kopyalanamıyor!';
@@ -168,7 +168,7 @@ $strCopyTable = 'Tabloyu şuna (veritabanı<b>.</b>tablo) kopyala:';
 $strCouldNotConnectSource = 'Kaynağa bağlanamadı';
 $strCouldNotConnectTarget = 'Hedefe bağlanamadı';
 $strCouldNotKill = 'phpMyAdmin %s işlemini sonlandıramadı. Muhtemelen zaten kapatılmış.';
-$strCreateDatabaseBeforeCopying = 'Kopyalamadan önce CREATE DATABASE (Veritabanı Oluştur)';
+$strCreateDatabaseBeforeCopying = 'Kopyalamadan önce VERİTABANI OLUŞTUR';
 $strCreateIndex = ' %s sütunda indeks oluştur.';
 $strCreateIndexTopic = 'Yeni bir indeks oluştur';
 $strCreateNewDatabase = 'Yeni veritabanı oluştur';
@@ -194,9 +194,9 @@ $strCzech = 'Çekçe';
 $strCzechSlovak = 'Çekçe-Slovakça';
 $strChangeCopyMode = 'Aynı yetkilerle yeni bir kullanıcı oluştur ve ...';
 $strChangeCopyModeCopy = '... eski olanı sakla.';
-$strChangeCopyModeDeleteAndReload = '... eski olanı kullanıcı tablolarından sil ve sonra da yetkileri yeniden yükle.';
-$strChangeCopyModeJustDelete = '... eski olanı kullanıcı tablolarından sil.';
-$strChangeCopyModeRevoke = '... eski olandan bütün aktif yetkileri iptal et ve sonra da sil.';
+$strChangeCopyModeDeleteAndReload = ' ... eski olanı kullanıcı tablolarından sil ve sonra da yetkileri yeniden yükle.';
+$strChangeCopyModeJustDelete = ' ... eski olanı kullanıcı tablolarından sil.';
+$strChangeCopyModeRevoke = ' ... eski olandan bütün aktif yetkileri iptal et ve sonra da sil.';
 $strChangeCopyUser = 'Otutum Açma Bilgisini değiştir / Kullanıcıyı kopyala';
 $strChange = 'Değiştir';
 $strChangeDisplay = 'Göstermek için alan seçin';
@@ -234,7 +234,7 @@ $strDataOnly = 'Sadece veri';
 $strDataPages = 'Veri içeren sayfalar';
 $strDataSyn = 'Veri Eşitleme';
 $strData = 'Veri';
-$strDBComment = 'Veritabanı yorumu:';
+$strDBComment = 'Veritabanı yorumu: ';
 $strDBCopy = 'Veritabanını şuraya kopyala:';
 $strDbIsEmpty = 'Veritabanı boş olarak görünüyor!';
 $strDbPrivileges = 'Veritabanına özgü yetkiler';
@@ -274,18 +274,18 @@ $strDocSQL = 'DocSQL';
 $strDocu = 'Belgeler';
 $strDoNotAutoIncrementZeroValues = 'Sıfır değerleri için AUTO_INCREMENT değeri kullanma';
 $strDownloadFile = 'Dosyayı indir';
-$strDoYouReally = 'Aşağıdaki komutu uygulamak istediğinize emin misiniz? ';
+$strDoYouReally = 'Bunu uygulamak istiyor musunuz: ';
 $strDropDatabaseStrongWarning = 'Bütün bir veritabanını YOK ETMEK üzeresiniz!';
 $strDrop = 'Kaldır';
 $strDropUsersDb = 'Kullanıcılarla aynı isimlerde olan veritabanlarını kaldır.';
 $strDumpAllRows = 'Tüm satırları yığınla';
 $strDumpingData = 'Tablo döküm verisi';
-$strDumpSaved = 'Döküm dosyası %s dosyasına kaydedildi';
+$strDumpSaved = 'Döküm dosyası %s dosyasına kaydedildi.';
 $strDumpXRows = '%s satır dökümü, %s. kayıttan başlıyor.';
 $strDynamic = 'değişken';
 
 $strEdit = 'Düzenle';
-$strEditPDFPages = ' PDF Sayfalarını düzenle';
+$strEditPDFPages = 'PDF Sayfalarını düzenle';
 $strEditPrivileges = 'Yetkileri düzenle';
 $strEffective = 'Etkili';
 $strEmpty = 'Boşalt';
@@ -303,8 +303,8 @@ $strEnglish = 'İngilizce';
 $strEnglishPrivileges = ' Not: MySQL yetki adları İngilizce olarak belirtilir ';
 $strError = 'Hata';
 $strErrorInZipFile = 'ZIP arşivinde hata:';
-$strErrorRelationAdded = 'Hata: İlişki eklenmedi.';
-$strErrorRelationExists = 'Hata: İlişki zaten var.';
+$strErrorRelationAdded = 'Hata: Bağlantı eklenmedi.';
+$strErrorRelationExists = 'Hata: bağlantı zaten var.';
 $strErrorRenamingTable = '%1$s tablo adını %2$s tablo adına değiştirme hatası';
 $strErrorSaveTable = 'Tasarımcı düzenlemelerini kaydetme hatası.';
 $strEscapeWildcards = '_ ve % jokerleri harfi harfine kullanılmak için \ ile doldurun.';
@@ -324,7 +324,7 @@ $strExtra = 'Ekstra';
 $strFailedAttempts = 'Başarısız deneme';
 $strField = 'Alan';
 $strFieldHasBeenDropped = '%s alanı kaldırıldı';
-$strFieldInsertFromFileTempDirNotExists = 'Gönderilen dosyayı taşıma hatası, SSS 1.11\'e bakın';
+$strFieldInsertFromFileTempDirNotExists = 'Gönderilen dosyayı taşıma hatası, [a at ./Documentation.html#faq1_11 at Documentation]SSS 1.11[/a]\'e bakın';
 $strFields = 'Alanlar';
 $strFieldsEnclosedBy = 'Alanları kapsayan:';
 $strFieldsEscapedBy = 'Alanları dolduran:';
@@ -356,7 +356,7 @@ $strFunction = 'İşlev';
 $strFunctions = 'İşlevler';
 
 $strGenBy = 'Üreten:';
-$strGeneralRelationFeat = 'Genel ilişki özellikleri';
+$strGeneralRelationFeat = 'Genel bağlantı özellikleri';
 $strGeneratePassword = 'Parola Üret';
 $strGenerate = 'Üret';
 $strGenTime = 'Üretim Zamanı';
@@ -424,10 +424,10 @@ $strIndexesSeemEqual = 'İndeks %1$s ve %2$s eşit görünüyor ve bunlardan bir
 $strIndexHasBeenDropped = '%s indeksi kaldırıldı';
 $strIndex = 'İndeks';
 $strIndexName = 'İndeks ismi:';
-$strIndexType = 'İndeks türü :';
+$strIndexType = 'İndeks türü:';
 $strIndexWarningTable = '`%s` tablosunun indeksleri ile ilgili sorunlar';
 $strInnoDBAutoextendIncrement = 'Artış miktarını otomatik genişlet';
-$strInnoDBAutoextendIncrementDesc = 'Tablo dolduğunda otomatik genişleyen tablo alanının genişlemesi için artış miktarı boyutu.';
+$strInnoDBAutoextendIncrementDesc = ' Tablo dolduğunda otomatik genişleyen tablo alanının genişlemesi için artış miktarı boyutu.';
 $strInnoDBBufferPoolSize = 'Ara bellek havuzu boyutu';
 $strInnoDBBufferPoolSizeDesc = 'Hafıza ara belleği boyutu InnoDB, veriyi önbelleklemek ve tablolarını indekslemek için kullanır.';
 $strInnoDBDataFilePath = 'Veri dosyaları';
@@ -441,7 +441,7 @@ $strInsertedRowId = 'Eklenen satır id: %1$d';
 $strInsert = 'Ekle';
 $strInterface = 'Arabirim';
 $strInternalAndForeign = 'FOREIGN KEY bağlantısının yerini tutan bir bağlantı varken dahili bağlantı mümkün değildir.';
-$strInternalRelationAdded = 'Dahili ilişki eklendi';
+$strInternalRelationAdded = 'Dahili bağlantı eklendi';
 $strInternalRelations = 'Dahili ilişkiler';
 $strInUse = 'kullanımda';
 $strInvalidAuthMethod = 'Yapılandırma içinde geçersiz kimlik denetimi yöntemi ayarı:';
@@ -496,12 +496,12 @@ $strLithuanian = 'Litvanyaca';
 $strLocalhost = 'Yerel';
 $strLocationTextfile = 'Metin dosyasının yeri';
 $strLoginInformation = 'Oturum Açma Bilgisi';
-$strLogin = 'Oturum Aç';
+$strLogin = 'Oturum aç';
 $strLoginWithoutPassword = 'Yapılandırma tarafından parolasız oturum açma yasaktır (AllowNoPassword\'a bakın)';
-$strLogout = 'Oturumu Kapat';
+$strLogout = 'Oturumu kapat';
 $strLogPassword = 'Parola:';
-$strLogServerHelp = 'Anamakine adı/IP adresi ve bağlantı noktasını boşluk bırakarak ayrı ayrı girebilirsiniz.';
-$strLogServer = 'Sunucu';
+$strLogServerHelp = 'Anamakine adı/IP adresi ve bağlantı noktasını boşluk bırakarak ayrı girebilirsiniz.';
+$strLogServer = 'Sunucu:';
 $strLogUsername = 'Kullanıcı Adı:';
 $strLongOperation = 'Bu işlem uzun zaman alabilir. Yine de ilerlensin mi?';
 
@@ -521,7 +521,7 @@ $strMIME_transformation_options = 'Dönüşüm seçenekleri';
 $strMIME_transformation_options_note = 'Lütfen dönüşüm seçenekleri için değerleri bu biçimi kullanarak giriniz: \'a\', 100, b,\'c\'...<br />Eğer bu değerler arasına hep ters eğik çizgi ("\") veya tek tırnak ("\'") koymanız gerekirse, önlerine ters eğik çizgi koyun (örneğin \'\\\\xyz\' veya \'a\\\'b\').';
 $strMIME_transformation = 'Tarayıcı dönüşümü';
 $strMIMETypesForTable = 'TABLO MIME TÜRLERİ';
-$strMIME_without = 'İtalik olarak yazılmış MIME türleri ayrı bir dönüşüm işlevine sahip değildir.';
+$strMIME_without = 'İtalik olarak yazılmış MIME türleri ayrı bir dönüşüm işlevine sahip değildir';
 $strModifications = 'Değişiklikler kaydedildi';
 $strModify = 'Değiştir';
 $strModifyIndexTopic = 'Indeksi değiştir';
@@ -535,8 +535,8 @@ $strMyISAMDataPointerSize = 'Veri imleci boyutu';
 $strMyISAMMaxExtraSortFileSizeDesc = 'Eğer hızlı MyISAM indeksi oluşturulması için kullanılan geçici dosya, burada belirlenmiş miktar tarafından kullanılan anahtar önbelleğinden büyükse, anahtar önbellek yöntemi tercih edilir.';
 $strMyISAMMaxExtraSortFileSize = 'İndeks oluşturmada kullanılan geçici dosyalar için en fazla boyut';
 $strMyISAMMaxSortFileSizeDesc = 'MySQL\'in, bir MyISAM indeksi yeniden oluşturulurken kullanmaya izin verdiği geçici dosyanın en fazla boyutu (REPAIR TABLE, ALTER TABLE, ya da LOAD DATA INFILE sırasında).';
-$strMyISAMMaxSortFileSize = 'Geçici sıralama dosyaları için en fazla boyut.';
-$strMyISAMRecoverOptionsDesc = '-myisam-recover sunucusu başlat seçeneği yoluyla ayarlanan, çökmüş MyISAM tablolarını otomatik kurtarmak için kip.';
+$strMyISAMMaxSortFileSize = 'Geçici sıralama dosyaları için en fazla boyut';
+$strMyISAMRecoverOptionsDesc = '--myisam-recover sunucusu başlat seçeneği yoluyla ayarlanan, çökmüş MyISAM tablolarını otomatik kurtarmak için kip.';
 $strMyISAMRecoverOptions = 'Otomatik kurtarma kipi';
 $strMyISAMRepairThreadsDesc = 'Eğer bu değer 1\'den büyükse, sıralama işlemi tarafından yapılan onarma sırasında, MyISAM tablosu indeksleri (her bir indeks kendi işlemi içinde) paralel olarak oluşturulur.';
 $strMyISAMRepairThreads = 'İşlemleri onar';
@@ -551,14 +551,14 @@ $strMySQLShowProcess = 'İşlemleri göster';
 
 $strName = 'İsim';
 $strNavTableFilter = 'Süzgeç';
-$strNext = 'İleri';
+$strNext = 'Sonraki';
 $strNoActivity = '%s saniye içinde hiçbir işlem yapılmadı, lütfen yeniden oturum açın';
 $strNoDatabasesSelected = 'Veritabanı seçilmedi.';
 $strNoDatabases = 'Veritabanı yok';
-$strNoDataReceived = 'İçeri aktarmak için veri alınmadı. Ya dosya adı gönderilmedi ya da PHP yapılandırmanız tarafından izin verilen en fazla boyut aşıldı. SSS 1.16\'ya bakın.';
+$strNoDataReceived = 'İçeri aktarmak için veri alınmadı. Ya dosya adı gönderilmedi ya da PHP yapılandırmanız tarafından izin verilen en fazla boyut aşıldı. [a at ./Documentation.html#faq1_16 at Documentation]SSS 1.16[/a]\'ya bakın.';
 $strNoDescription = 'Açıklama yok';
 $strNoDetailsForEngine = 'Bu depolama motoru için ayrıntılı durum bilgisi mevcut değil.';
-$strNoDropDatabases = '"DROP DATABASE" ifadesi etkisiz.';
+$strNoDropDatabases = '"DROP DATABASE" ifadesi etkisizleştirildi.';
 $strNoExplain = 'SQL Açıklamasını atla';
 $strNoFilesFoundInZip = 'ZIP arşivi içinde hiç dosya bulunamadı!';
 $strNoFrames = 'phpMyAdmin, <b>çerçeve-kabiliyeti</b> olan tarayıcı ile daha kullanışlıdır.';
@@ -647,7 +647,7 @@ $strPdfDbSchema = ' "%s" veritabanının şeması - Sayfa %s';
 $strPdfInvalidTblName = ' "%s" tablosu yok!';
 $strPdfNoTables = 'Tablolar yok';
 $strPDF = 'PDF';
-$strPDFReportExplanation = '(Tek tablonun verisini içeren bir rapor üretir)';
+$strPDFReportExplanation = '(Tek bir tablonun verisini içeren bir rapor üretir)';
 $strPDFReportTitle = 'Rapor başlığı';
 $strPerHour = 'saat başına';
 $strPerMinute = 'dakika başına';
@@ -670,7 +670,7 @@ $strPrevious = 'Önceki';
 $strPrimary = 'Birincil';
 $strPrimaryKeyHasBeenDropped = 'Birincil anahtar kaldırıldı';
 $strPrimaryKeyName = 'Birincil anahtarın ismi "PRIMARY" olmalıdır!';
-$strPrimaryKeyWarning = '("PRIMARY" <b>sadece ve sadece</b> bir birincil anahtarın ismi <b>olmalıdır!</b>';
+$strPrimaryKeyWarning = '("PRIMARY" <b>sadece ve sadece</b> bir birincil anahtarın ismi <b>olmalıdır!</b>)';
 $strPrintView = 'Baskı görünümü';
 $strPrintViewFull = 'Baskı görünümü (tüm metinler ile)';
 $strPrint = 'Yazdır';
@@ -700,8 +700,8 @@ $strPrivDescMaxUpdates = 'Kullanıcının saat başına çalıştırabileceği h
 $strPrivDescMaxUserConnections = 'Kullanıcının eşzamanlı bağlantı sayısını sınırlar.';
 $strPrivDescProcess = 'Tüm kullanıcıların işlemlerini görüntülemeye izin verir';
 $strPrivDescReferences = 'Bu MySQL sürümünde etkisi yoktur.';
-$strPrivDescReload = 'Sunucu ayarlarının yeniden yüklenmesine ve sunucunun önbelleğinin temizlenmesine izin verir';
-$strPrivDescReplClient = 'Kullanıcılara Slave ve Master\'ların nerede olduğunu sormasına izin verir.';
+$strPrivDescReload = 'Sunucu ayarlarının yeniden yüklenmesine ve sunucunun önbelleğinin temizlenmesine izin verir.';
+$strPrivDescReplClient = 'Kullanıcılara slave / master\'ların nerede olduğunu sormasına izin verir.';
 $strPrivDescReplSlave = 'Kopya edilen slave\'ler için gereklidir.';
 $strPrivDescSelect = 'Veri okunmasına izin verir.';
 $strPrivDescShowDb = 'Bütün veritabanı listesine erişim verir.';
@@ -744,14 +744,14 @@ $strRefresh = 'Yenile';
 $strRelationalDisplayField = 'Bağlantılı görüntü alanı';
 $strRelationalKey = 'Bağlantılı anahtar';
 $strRelationalSchema = 'İlişkisel şema';
-$strRelationDeleted = 'İlişki silindi';
+$strRelationDeleted = 'Bağlantı silindi';
 $strRelationNotWorking = 'Bağlı tablolar ile çalışan ilave özellikler etkisizleştirildi. Nedenini öğrenmek için %sburaya%s tıklayın.';
-$strRelationsForTable = 'TABLO İLİŞKİLERİ';
+$strRelationsForTable = 'TABLO BAĞLANTILARI';
 $strRelations = 'İlişkiler';
 $strRelationView = 'İlişki görünümü';
 $strReloadingThePrivileges = 'Yetkiler yeniden yükleniyor';
 $strReloadPrivileges = 'Yetkileri yeniden yükle';
-$strReload = 'Yeniden Yükle';
+$strReload = 'Yeniden yükle';
 $strRemoteServer = 'Uzak sunucu';
 $strRemoveCRLF = 'Alanlar içindeki CRLF karakterlerini kaldır';
 $strRemovePartitioning = 'Bölümlendirmeyi kaldır';
@@ -763,7 +763,7 @@ $strRepair = 'Onar';
 $strRepairTable = 'Tabloyu onar';
 $strReplaceNULLBy = 'NULL\'u bunla değiştir:';
 $strReplaceTable = 'Tablo verisini dosya ile değiştir';
-$strReplicationAddLines = 'Şimdi, aşağıdaki satırları my.cnf dosyamın sonuna ekle ve ondan sonra lütfen MySQL sunucusunu yeniden başlatın.';
+$strReplicationAddLines = 'Şimdi, aşağıdaki satırları my.cnf dosyanız içindeki [mysqld] bölümünün sonuna ekleyin ve ondan sonra lütfen MySQL sunucusunu yeniden başlatın.';
 $strReplicationAddSlaveUser = 'Slave kopya etme kullanıcısı ekle';
 $strReplicationConfiguredMaster = 'Bu sunucu kopya etme işlemi sırasında asıl sunucu olarak yapılandırıldı.';
 $strReplicationControlSlave = 'Slave\'i kontrol et:';
@@ -824,7 +824,7 @@ $strRowsInserted = '%1$d satır eklendi.';
 $strRowSize = ' Satır boyutu ';
 $strRowsModeFlippedHorizontal = 'yatay (döndürülmüş başlıklar)';
 $strRowsModeHorizontal = 'yatay';
-$strRowsModeOptions = '%s kipinde ve %s hücre sonra başlığı tekrarla.';
+$strRowsModeOptions = '%s kipinde ve %s hücre sonra başlığı tekrarla';
 $strRowsModeVertical = 'dikey';
 $strRows = 'Satır';
 $strRowsStatistic = 'Satır İstatistikleri';
@@ -842,7 +842,7 @@ $strSearch = 'Ara';
 $strSearchFormTitle = 'Veritabanında ara';
 $strSearchInField = 'İç alan:';
 $strSearchInTables = 'Tablo içindeki(ler):';
-$strSearchNeedle = 'Aranacak kelime(ler) veya değer(ler) ( joker: "%" ):';
+$strSearchNeedle = 'Aranacak kelime(ler) veya değer(ler) (joker: "%"):';
 $strSearchOption1 = 'kelimelerin en azından biri';
 $strSearchOption2 = 'tüm kelimeler';
 $strSearchOption3 = 'kesin ifade';
@@ -850,7 +850,7 @@ $strSearchOption4 = 'kurallı ifade olarak';
 $strSearchResultsFor = '"<i>%s</i>" %s için arama sonuçları:';
 $strSearchType = 'Bul:';
 $strSecretRequired = 'Yapılandırma dosyası için gizli bir parola ifadesi gerekiyor (blowfish_secret).';
-$strSelectADb = ' Lütfen bir veritabanı seçin';
+$strSelectADb = 'Lütfen bir veritabanı seçin';
 $strSelectAll = 'Tümünü Seç';
 $strSelectBinaryLog = 'Görüntülemek için binari günlüğünü seçin';
 $strSelectFields = 'Alanları seç (en az bir):';
@@ -878,7 +878,7 @@ $strSetEnumVal = 'Eğer alan türü "enum" veya "set" ise lütfen değerleri bu
 $strSettings = 'ayarlar';
 $strSetupAllowAnywhereRecoding_name = 'Karakter grubu dönüştürmeye izin ver';
 $strSetupAllowArbitraryServer_desc = 'Eğer etkinleştirilirse kullanıcı herhangi MySQL sunucusuna tanımlama bilgisi kimlik denetimiyle oturum açma formundan girebilir';
-$strSetupAllowArbitraryServerMsg = 'Bu [a@?page=form&formset=features#tab_Security]seçenek[/a] etkisizleştirilmedikçe saldırganların herhangi bir MySQL sunucusuna bruteforce yöntemiyle oturum açmasına izin verecektir. Eğer bunun gerekli olduğunu düşünüyorsanız, [a@?page=form&formset=features#tab_Security]güvenilir proksi listesi[/a] kullanın. Ancak, IP-tabanlı koruma eğer IP\'niz, sizinde dahil olduğunuz binlerce kullanıcıya sahip ve bağlı olduğunuz bir ISS\'e aitse güvenilir olmayabilir .';
+$strSetupAllowArbitraryServerMsg = 'Bu [a@?page=form&formset=features#tab_Security]seçenek[/a] etkisizleştirilmedikçe saldırganların herhangi bir MySQL sunucusuna bruteforce yöntemiyle oturum açmasına izin verecektir. Eğer bunun gerekli olduğunu düşünüyorsanız, [a@?page=form&formset=features#tab_Security]güvenilir proksi listesi[/a] kullanın. Ancak, IP-tabanlı koruma eğer IP\'niz, sizinde dahil olduğunuz binlerce kullanıcıya sahip ve bağlı olduğunuz bir ISS\'e aitse güvenilir olmayabilir.';
 $strSetupAllowArbitraryServer_name = 'Herhangi MySQL sunucusuna oturum açmaya izin ver';
 $strSetupAllowUserDropDatabase_name = '"Veritabanını kaldır" bağlantısını normal kullanıcılara göster';
 $strSetupblowfish_secret_desc = '[kbd]Tanımlama bilgisi[/kbd] kimlik denetiminde tanımlama bilgilerini şifrelemek için kullanılan gizli şifreleme tekniği';
@@ -1116,7 +1116,7 @@ $strSetupServers_column_info_desc = 'Sütun yorumları/mime türleri istenmiyors
 $strSetupServers_column_info_name = 'Sütun bilgisi tablosu';
 $strSetupServers_compress_desc = 'MySQL sunucusu bağlantısını sıkıştırır';
 $strSetupServers_compress_name = 'Bağlantıyı sıkıştır';
-$strSetupServers_connect_type_desc = 'Sunucuya nasıl bağlanılacağıdır, eğer emin değilseniz tcp olarak bırakın';
+$strSetupServers_connect_type_desc = 'Sunucuya nasıl bağlanılacağıdır, eğer emin değilseniz [kbd]tcp[/kbd] olarak bırakın';
 $strSetupServers_connect_type_name = 'Bağlantı türü';
 $strSetupServers_controlpass_name = 'Denetim kullanıcısı parolası';
 $strSetupServers_controluser_desc = 'Sınırlı yetkilerle yapılandırılmış özel MySQL kullanıcısıdır, daha fazla bilgi [a at http://wiki.phpmyadmin.net/pma/controluser]wiki[/a]\'de mevcuttur';
@@ -1127,7 +1127,7 @@ $strSetupServers_designer_coords_desc = 'Tasarımcı desteği istenmiyorsa boş
 $strSetupServers_designer_coords_name = 'Tasarımcı tablosu';
 $strSetupServers_DisableIS_desc = '[a at http://sf.net/support/tracker.php?aid=1849494]PMA hata izleyici[/a] ve [a at http://bugs.mysql.com/19588]MySQL Hataları[/a] üzerine daha fazla bilgi';
 $strSetupServers_DisableIS_name = 'INFORMATION_SCHEMA kullanımı etkisiz';
-$strSetupServerSecurityInfoMsg = 'Eğer bunun gerekli olduğunu düşünüyorsanız, ilave koruma ayarları kullanın- [a@?page=servers&mode=edit&id=%1$d#tab_Server_config]anamakine kimlik denetimi[/a] ayarları ve [a@?page=form&formset=features#tab_Security]güvenilir proksi listesi[/a]. Ancak, IP-tabanlı koruma eğer IP\'niz, sizinde dahil olduğunuz binlerce kullanıcıya sahip ve bağlı olduğunuz bir ISS\'e aitse güvenilir olmayabilir .';
+$strSetupServerSecurityInfoMsg = 'Eğer bunun gerekli olduğunu düşünüyorsanız, ilave koruma ayarları kullanın- [a@?page=servers&mode=edit&id=%1$d#tab_Server_config]anamakine kimlik denetimi[/a] ayarları ve [a@?page=form&formset=features#tab_Security]güvenilir proksi listesi[/a]. Ancak, IP-tabanlı koruma eğer IP\'niz, sizinde dahil olduğunuz binlerce kullanıcıya sahip ve bağlı olduğunuz bir ISS\'e aitse güvenilir olmayabilir.';
 $strSetupServersEdit = 'Sunucuyu düzenle';
 $strSetupServers_extension_desc = 'Kullanmak için hangi PHP uzantısı; Eğer destekleniyorsa mysqli kullanmalısınız';
 $strSetupServers_extension_name = 'Kullanmak için PHP uzantısı';
@@ -1146,7 +1146,7 @@ $strSetupServers_password_desc = 'Eğer yapılandırma kimlik denetimi kullanıl
 $strSetupServers_password_name = 'Yapılandırma kimlik den. için parola';
 $strSetupServers_pdf_pages_desc = 'PDF şeması desteği istenmiyorsa boş bırakın, varsayılan: [kbd]pma_pdf_pages[/kbd]';
 $strSetupServers_pdf_pages_name = 'PDF şeması: sayfalar tablosu';
-$strSetupServers_pmadb_desc = 'İlişkiler, yer imleri ve PDF özellikleri için kullanılan veritabanı. Tam bilgi için [a at http://wiki.phpmyadmin.net/pma/pmadb]pmadb[/a]\'ye bakın. Destek istenmiyorsa boş bırakın. Varsayılan: [kbd]phpmyadmin[/kbd]';
+$strSetupServers_pmadb_desc = 'İlişkiler, yer imleri ve PDF özellikleri için kullanılan veritabanı. Tam bilgi için [a at http://wiki.phpmyadmin.net/pma/pmadb]pmadb[/a]\'ye bakın. Destek istenmiyorsa boş bırakın. Önerilen: [kbd]phpmyadmin[/kbd]';
 $strSetupServers_pmadb_name = 'PMA veritabanı';
 $strSetupServers_port_desc = 'MySQL sunucusunun dinlemede olduğu bağlantı noktası, varsayılan ayar için boş bırakın';
 $strSetupServers_port_name = 'Sunucu bağ.noktası';
@@ -1154,7 +1154,7 @@ $strSetupServers_relation_desc = '[a at http://wiki.phpmyadmin.net/pma/relation]İl
 $strSetupServers_relation_name = 'İlişki tablosu';
 $strSetupServers_ShowDatabasesCommand_desc = 'Mevcut veritabanları getirmek için SQL komutu';
 $strSetupServers_ShowDatabasesCommand_name = 'SHOW DATABASES komutu';
-$strSetupServers_SignonSession_desc = 'Örnek için [a at http://wiki.phpmyadmin.net/pma/auth_types#signon]Kimlik denetimi türlerine[/a] bakın';
+$strSetupServers_SignonSession_desc = 'Örnek için [a at http://wiki.phpmyadmin.net/pma/auth_types#signon]kimlik doğrulama türlerine[/a] bakın';
 $strSetupServers_SignonSession_name = 'Oturum açma oturumu adı';
 $strSetupServers_SignonURL_name = 'Oturum açma URL\'si';
 $strSetupServerSslMsg = 'Eğer web sunucunuz destekliyorsa SSL bağlantı kullanmalısınız';
@@ -1182,7 +1182,7 @@ $strSetupShowFunctionFields_name = 'İşlev alanlarını göster';
 $strSetupShowHiddenMessages = 'Gizli mesajları göster (#MSG_COUNT)';
 $strSetupShowChgPassword_desc = 'Lütfen not edin bunu etkinleştirmek kimlik denetimi modu [kbd]yapılandırmasını[/kbd] etkilemez çünkü parola yapılandırma dosyasında sıkı kodlanmıştır; bu, doğrudan aynı komutun yürütme kabiliyetini sınırlandırmaz';
 $strSetupShowChgPassword_name = 'Parola değiştirme formunu göster';
-$strSetupShowPhpInfo_desc = '[a at http://php.net/manual/function.phpinfo.php]phpinfo()[/a] çıktısına bağlantıyı gösterir';
+$strSetupShowPhpInfo_desc = '[a at http://php.net/manual/function.phpinfo.php]Phpinfo()[/a] çıktısına bağlantıyı gösterir';
 $strSetupShowPhpInfo_name = 'phpinfo() bağlantısını göster';
 $strSetupShowServerInfo_name = 'Ayrıntılı MySQL sunucu bilgisini göster';
 $strSetupShowSQL_desc = 'phpMyAdmin tarafından oluşturulan SQL sorgularının görüntülenip görüntülenmeyeceğini tanımlar';
@@ -1218,7 +1218,7 @@ $strSetupVersionCheckLink = 'Son sürümü kontrol et';
 $strSetupVersionCheckNewAvailable = 'phpMyAdmin\'in yeni sürümü mevcut ve yükseltmeyi düşünmelisiniz. Yeni sürüm %s, %s tarihinde yayınlandı.';
 $strSetupVersionCheckNewAvailableSvn = 'Altsürüm sürümünü kullanıyorsunuz, [kbd]svn güncellemesini[/kbd] çalıştırın :-)[br]Son kararlı sürüm %s, %s tarihinde yayınlandı.';
 $strSetupVersionCheckNone = 'Daha yeni kararlı sürüm mevcut değil';
-$strSetupVersionCheck = 'Sürüm kontrolü';
+$strSetupVersionCheck = 'Sürüm kontrolü';
 $strSetupVersionCheckUnparsable = 'Eşleştirilemez sürüm dizgisi';
 $strSetupVersionCheckWrapperError = 'Ne URL ne de CURL mevcut. Sürüm kontrolü mümkün değil.';
 $strSetupWarning = 'Uyarı';
@@ -1248,8 +1248,8 @@ $strShowSlaveHosts = 'Slave anamakineleri göster';
 $strShowSlaveStatus = 'Slave durumunu göster';
 $strShowStatusBinlog_cache_disk_useDescr = 'Geçici binari günlüğü önbelleğinde kullanılan işlemlerin sayısıdır ama binlog_cache_size değerini aştı ve işlemdeki ifadeleri depolamak için geçici dosya kullandı.';
 $strShowStatusBinlog_cache_useDescr = 'Geçici binari günlüğü önbelleğinde kullanılan işlemlerin sayısı.';
-$strShowStatusCreated_tmp_disk_tablesDescr = 'İfadeler çalıştırılırken sunucu tarafından disk üzerindeki geçici tablo sayıları otomatik olarak oluşturuldu. Eğer Created_tmp_disk_tables değeri büyük ise, geçici tabloların disk tabanlı yerine bellek tabanlı olamasına sebep olmak için tmp_table_size değerini arttırmak isteyebilirsiniz.';
-$strShowStatusCreated_tmp_filesDescr = 'mysqld\'nin kaç tane geçici dosya oluşturduğudur.';
+$strShowStatusCreated_tmp_disk_tablesDescr = 'İfadeler çalıştırılırken sunucu tarafından disk üzerindeki geçici tablo sayıları otomatik olarak oluşturuldu. Eğer Created_tmp_disk_tables değeri büyük ise, geçici tabloların disk tabanlı yerine bellek tabanlı olamasına sebep olmak için tmp_table_size değerini arttırmak isteyebilirsiniz.';
+$strShowStatusCreated_tmp_filesDescr = 'Mysqld\'nin kaç tane geçici dosya oluşturduğudur.';
 $strShowStatusCreated_tmp_tablesDescr = 'İfadeler çalıştırılırken sunucu tarafından bellek içindeki geçici tabloların sayısı otomatik olarak oluşturuldu.';
 $strShowStatusDelayed_errorsDescr = 'INSERT DELAYED komutu ile yazılmış, bazı hataların meydana geldiği satır sayısı (muhtemelen kopya anahtar).';
 $strShowStatusDelayed_insert_threadsDescr = 'Kullanımda olan INSERT DELAYED işleticisi işlem sayısı. INSERT DELAYED komutunu kullanan her farklı tablodan biri kendi işlemini alır.';
@@ -1293,7 +1293,7 @@ $strShowStatusInnodb_dblwr_writesDescr = 'Bu amaç için yazılmış sayfa sayı
 $strShowStatusInnodb_log_waitsDescr = 'Sahip olunan bekleme sayısıdır çünkü günlük ara belleği çok küçük ve devam etmeden önce temizlenmesi için beklemek zorundayız.';
 $strShowStatusInnodb_log_write_requestsDescr = 'Günlük yazma isteği sayısıdır.';
 $strShowStatusInnodb_log_writesDescr = 'Günlük dosyasına fiziksel yazma sayısıdır.';
-$strShowStatusInnodb_os_log_fsyncsDescr = 'Günlük dosyasına bitmiş fsyncs yazma sayısıdır.';
+$strShowStatusInnodb_os_log_fsyncsDescr = 'Günlük dosyasına bitmiş fsync() yazma sayısıdır.';
 $strShowStatusInnodb_os_log_pending_fsyncsDescr = 'Bekleyen günlük dosyası fsyncs sayısıdır.';
 $strShowStatusInnodb_os_log_pending_writesDescr = 'Bekleyen günlük dosyası yazma sayısıdır.';
 $strShowStatusInnodb_os_log_writtenDescr = 'Günlük dosyasına yazılı bayt sayısıdır.';
@@ -1342,7 +1342,7 @@ $strShowStatusSlave_open_temp_tablesDescr = 'Slave SQL işlemi tarafından şu a
 $strShowStatusSlave_retried_transactionsDescr = 'Kopya edilen slave SQL işleminin yeniden denediği işlerin toplam (başlangıçtan beri) süre sayısıdır.';
 $strShowStatusSlave_runningDescr = 'Eğer sunucu master\'a bağlı slave ise, bu AÇIKTIR.';
 $strShowStatusSlow_launch_threadsDescr = 'Oluşturmak için slow_launch_time saniyeden daha uzun zaman almış işlem sayısıdır.';
-$strShowStatusSlow_queriesDescr = 'long_query_time saniyeden daha uzun zaman almış sorgu sayısıdır.';
+$strShowStatusSlow_queriesDescr = 'Long_query_time saniyeden daha uzun zaman almış sorgu sayısıdır.';
 $strShowStatusSort_merge_passesDescr = 'Yapılması zorunlu sıralama algoritması birleştirme geçişi sayısıdır. Eğer bu değer büyükse, sort_buffer_size sistem değişkeninin değerini arttırmayı dikkate almalısınız.';
 $strShowStatusSort_rangeDescr = 'Aralıklarla yapılmış sıralama sayısıdır.';
 $strShowStatusSort_rowsDescr = 'Sıralanmış satır sayısıdır.';
@@ -1355,7 +1355,7 @@ $strShowStatusThreads_createdDescr = 'Bağlantıları işlemek için oluşturulm
 $strShowStatusThreads_runningDescr = 'Hala faaliyette olan işlemler sayısıdır.';
 $strShowTableDimension = 'Tabloların boyutlarını göster';
 $strShowTables = 'Tabloları göster';
-$strShowThisQuery = 'Bu sorguyu burada tekrar göster';
+$strShowThisQuery = ' Bu sorguyu burada tekrar göster ';
 $strSimplifiedChinese = 'Basitleştirilmiş Çince';
 $strSingly = '(birer birer)';
 $strSize = 'Boyut';
@@ -1376,7 +1376,7 @@ $strSplitWordsWithSpace = 'Kelimeler boşlukla ayrılır (" ").';
 $strSQLCompatibility = 'SQL uyumluluk kipi';
 $strSQLExportType = 'Dışarı aktarma türü';
 $strSQLParserBugMessage = 'SQL ayrıştırıcısında bir hata bulabilme ihtimaliniz var. Lütfen sorgunuzu yakından dikkatli bir şekilde gözden geçirin ve tırnakların doğru ve uyumsuz olmadığını kontrol edin. Diğer muhtemel hata nedenleri tırnaklı metin alanının dışında binari ile dosya gönderiyor olmanız olabilir. Aynı zamanda sorgunuzu MySQL komut satırı arabiriminde deneyebilirsiniz. Eğer hata varsa, aşağıdaki MySQL sunucu hata çıktısı, sorunu teşhis etmenizde ayrıca size yardımcı olabilir. Eğer hala sorunlarınız varsa ya da komut satırı arabirimi başarılı olduğunda ayrıştırıcı başarısızsa, lütfen sorunlara neden olan SQL sorgu girişinizi tek bir sorguya indirgeyin ve aşağıdaki CUT bölümü içindeki veri yığını ile birlikte hata raporunu gönderin:';
-$strSQLParserUserError = 'SQL sorgunuzda bir hata olduğu görünüyor. Eğer varsa, aşağıdaki MySQL sunucu hata çıktısı, sorunu teşhis etmenizde ayrıca size yardımcı olabilir.';
+$strSQLParserUserError = 'SQL sorgunuzda bir hata olduğu görünüyor. MySQL sunucusu hata çıktısı aşağıdadır, eğer varsa, sorunu teşhis etmenizde ayrıca size yardımcı olabilir';
 $strSQLQuery = 'SQL sorgusu';
 $strSQLResult = 'SQL sonucu';
 $strSQL = 'SQL';
@@ -1396,7 +1396,7 @@ $strStop = 'Durdur';
 $strStorageEngine = 'Depolama Motoru';
 $strStorageEngines = 'Depolama Motorları';
 $strStrucCSV = 'CSV';
-$strStrucData = 'Yapı ve Veri';
+$strStrucData = 'Yapı ve veri';
 $strStrucExcelCSV = 'MS Excel için CSV';
 $strStrucOnly = 'Sadece yapı';
 $strStructPropose = 'Tablo yapısı öner';
@@ -1414,7 +1414,7 @@ $strSwekeyAuthenticating = 'Kimlik denetleniyor...';
 $strSwekeyAuthFailed = 'Donanım kimlik denetimi başarısız';
 $strSwekeyNoKey = 'Geçerli kimlik denetimi anahtarı takılı değil';
 $strSwekeyNoKeyId = '%s dosyası herhangi bir anahtar kimliği içermiyor';
-$strSwitchToDatabase = 'Kopyalanmış veritabanına geç.';
+$strSwitchToDatabase = 'Kopyalanmış veritabanına geç';
 $strSwitchToTable = 'Kopyalanmış tabloya geç';
 $strSynchronizationNote = 'Hedef veritabanı kaynak veritabanı ile tamamen eşitlenecektir. Kaynak veritabanı değitirelemeyecektir.';
 $strSynchronizeDb = 'Veritabanlarını Eşitle';
@@ -1442,8 +1442,8 @@ $strTableOptions = 'Tablo seçenekleri';
 $strTableRemoveColumn = 'Sekme(leri)yi kaldır';
 $strTableRemoveIndex = 'İndeks(leri)i kaldır';
 $strTables = '%s tablo';
-$strTableStructure = 'Tablo için tablo yapısı:';
-$strTable = 'Tablo:';
+$strTableStructure = 'Tablo için tablo yapısı';
+$strTable = 'Tablo';
 $strTableUpdateRow = 'Sıra(ları)yı güncelle';
 $strTakeIt = 'Al';
 $strTargetDatabaseHasBeenSynchronized = 'Hedef veritabanı kaynak veritabanı ile eşitlendi';
@@ -1550,7 +1550,7 @@ $strUnsupportedCompressionDetected = 'Desteklenmeyen sıkıştırmayla (%s) dosy
 $strUpdatePrivMessage = '%s için yetkileri güncellediniz.';
 $strUpdateProfileMessage = 'Profil güncellendi.';
 $strUpdateQuery = 'Sorguyu Güncelle';
-$strUpdComTab = 'Sütun_Yorumları tablonuzun nasıl güncelleneceğini öğrenmek için lütfen belgelere bakın.';
+$strUpdComTab = 'Sütun_Yorumları tablonuzun nasıl güncelleneceğini öğrenmek için lütfen belgelere bakın';
 $strUpgrade = '%s %s veya sonrasına yükseltmelisiniz.';
 $strUploadErrorCantWrite = 'Dosyayı diske yazma başarısız.';
 $strUploadErrorExtension = 'Dosya gönderme uzantısından dolayı durduruldu.';
@@ -1572,13 +1572,13 @@ $strUserNotFound = 'Seçili kullanıcı yetki tablosunda bulunamadı.';
 $strUserOverview = 'Kullanıcı gözden geçirme';
 $strUsersDeleted = 'Seçili kullanıcılar başarılı olarak silindi.';
 $strUsersHavingAccessToDb = '"%s" veritabanına erişimi olan kullanıcılar';
-$strUseTabKey = 'Değerden değere geçmek için TAB tuşunu veya herhangi bir yere gitmek için CTRL+OK TUŞLARI\'nı kullanın.';
+$strUseTabKey = 'Değerden değere geçmek için TAB tuşunu veya herhangi bir yere gitmek için CTRL+OK TUŞLARI\'nı kullanın';
 $strUseTables = 'Tabloları kullan';
 $strUseTextField = 'Metin alanını kullan';
 $strUseThisValue = 'Bu değeri kullan';
 
 $strValidateSQL = 'SQL\'i onayla';
-$strValidatorError = 'SQL onaylayıcısı başlatılamadı. %sBelgelerde%s anlatıldığı gibi lütfen gerekli php uzantılarının kurulu olduğunu kontrol edin.';
+$strValidatorError = 'SQL onaylayıcısı başlatılamadı. %sBelgelerde%s anlatıldığı gibi lütfen gerekli PHP uzantılarının kurulu olduğunu kontrol edin.';
 $strValue = 'Değer';
 $strVar = 'Değişken';
 $strVersionInformation = 'Sürüm bilgisi';
diff --git a/scripts/update-from-po b/scripts/update-from-po
index e39088e..4401299 100755
--- a/scripts/update-from-po
+++ b/scripts/update-from-po
@@ -66,7 +66,7 @@ CODE2LANG = {
   'uz at latin': 'uzbek_latin',
 }
 
-if len(sys.argv) != 2:
+if len(sys.argv) < 2:
   print 'Usage: update-from-po PO_FILES'
   sys.exit(1)
 


hooks/post-receive
-- 
phpMyAdmin
More information about the Git mailing list