[Phpmyadmin-git] [SCM] phpMyAdmin branch, QA_3_3, updated. RELEASE_3_3_8-4-gf2d82da

Michal Čihař nijel at users.sourceforge.net
Tue Oct 26 11:51:52 CEST 2010


The branch, QA_3_3 has been updated
    via f2d82daad8ec37ec4ed3c3e04e2f34ba1d72b489 (commit)
    via 8dc289c433eb08e082ce2199bb532884fa25a9c8 (commit)
    via cdf76774d1773c5ceea8686a8c4ea1352ebc1ca5 (commit)
    via af98b694f4d46ce2a3e357ab6bed41065e12deab (commit)
   from 60e468cd18f6e5393aae8f5ad680310eb44a9c39 (commit)


- Log -----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

Summary of changes:
 lang/polish-utf-8.inc.php |  74 ++++++++++++++++++++++----------------------
 1 files changed, 37 insertions(+), 37 deletions(-)

diff --git a/lang/polish-utf-8.inc.php b/lang/polish-utf-8.inc.php
index 0ddfd1b..98e3137 100644
--- a/lang/polish-utf-8.inc.php
+++ b/lang/polish-utf-8.inc.php
@@ -38,7 +38,7 @@ $strAddIntoComments = 'Dodaj w komentarzach:';
 $strAddNewField = 'Dodaj nowego pole';
 $strAddPrivilegesOnDb = 'Dodaj uprawnienia dla następującej bazy danych';
 $strAddPrivilegesOnTbl = 'Dodaj uprawnienia dla następującej tabeli';
-$strAddSearchConditions = 'Dodaj warunki przeszukiwania (warunek dla "where"):';
+$strAddSearchConditions = 'Dodaj warunki przeszukiwania (warunek dla "WHERE"):';
 $strAddToIndex = 'Dodaj  %s kolumn do indeksu ';
 $strAddUser = 'Dodaj nowego użytkownika';
 $strAddUserMessage = 'Nowy użytkownik został dodany.';
@@ -156,15 +156,15 @@ $strConstraintsForDumped = 'Ograniczenia dla zrzutów tabel';
 $strConstraintsForTable = 'Ograniczenia dla tabeli';
 $strControluserFailed = 'Połączenie dla użytkownika kontrolnego zdefiniowanego w pliku konfiguracyjnym nie powiodło się.';
 $strCookiesRequired = 'Odtąd musi być włączona obsługa ciasteczek.';
-$strCopyDatabaseOK = 'Baza danych %s została skopiowana do %s';
+$strCopyDatabaseOK = 'Baza danych %s została przekopiowana do %s';
 $strCopy = 'Kopiuj';
-$strCopyTableOK = 'Tabela %s została skopiowana do %s.';
-$strCopyTableSameNames = 'Nie można skopiować tabeli do niej samej!';
-$strCopyTable = 'Skopiuj tabelę do (bazadanych<b>.</b>tabela):';
+$strCopyTableOK = 'Tabela %s została przekopiowana do %s.';
+$strCopyTableSameNames = 'Nie można przekopiować tabeli do niej samej!';
+$strCopyTable = 'Kopiuj tabelę do (bazadanych<b>.</b>tabela):';
 $strCouldNotConnectSource = 'Nie można nawiązać połączenia z serwerem źródłowym';
 $strCouldNotConnectTarget = 'Nie można nawiązać połączenia z serwerem docelowym';
 $strCouldNotKill = 'phpMyAdminowi nie udało się unicestwić wątku %s. Prawdopodobnie został on już zamknięty.';
-$strCreateDatabaseBeforeCopying = 'CREATE DATABASE przed skopiowaniem';
+$strCreateDatabaseBeforeCopying = 'CREATE DATABASE przed przekopiowaniem';
 $strCreateIndexTopic = 'Utwórz nowy indeksu';
 $strCreateIndex = 'Utwórz indeks dla %s kolumn';
 $strCreateNewDatabase = 'Utwórz nową bazę danych';
@@ -193,7 +193,7 @@ $strChangeCopyModeDeleteAndReload = ' … usuń starego z tabel użytkowników,
 $strChangeCopyModeJustDelete = ' … usuń starego z tabel użytkowników.';
 $strChangeCopyModeRevoke = ' … odbierz wszystkie aktywne uprawnienia staremu, a następnie go usuń.';
 $strChangeCopyMode = 'Utwórz nowego użytkownika z takimi samymi uprawnieniami i …';
-$strChangeCopyUser = 'Zmień dane użytkownika / Skopiuj użytkownika';
+$strChangeCopyUser = 'Zmień dane użytkownika / Kopiuj użytkownika';
 $strChangeDisplay = 'Wybierz wyświetlane pole';
 $strChangePassword = 'Zmień hasło';
 $strChange = 'Zmień';
@@ -241,7 +241,7 @@ $strDefaultEngine = '%s to domyślny mechanizm składowania tego serwera MySQL.'
 $strDefaultValueHelp = 'Dla wartości domyślnych, proszę wprowadzić po prostu pojedynczą wartość, bez cytowania odwrotnym ukośnikiem czy ujmowania w cudzysłowy, używając takiego formatu: a';
 $strDefragment = 'Defragmentuj tabelę';
 $strDelayedInserts = 'Użyj opóźnionych dodań';
-$strDeleteAndFlushDescr = 'Jest to najzgrabniejszy sposób, ale przeładowanie uprawnień może potrwać jakiś czas.';
+$strDeleteAndFlushDescr = 'Jest to sposób na utrzymanie porządku. Przeładowanie uprawnień może potrwać jakiś czas.';
 $strDeleteAndFlush = 'Usuń użytkowników, a następnie przeładuj uprawnienia.';
 $strDeleted = 'Rekord został skasowany';
 $strDeleteNoUsersSelected = 'Żaden użytkownik ze został zaznaczony do usunięcia!';
@@ -254,7 +254,7 @@ $strDelOld = 'Aktualna strona ma powiązania z tabelą, która już nie istnieje
 $strDescending = 'Malejąco';
 $strDescription = 'Opis';
 $strDesignerHelpDisplayField = 'Wyświetlane pole jest koloru różowego. Aby włączyć/wyłączyć wyświetlanie pola, kilknij ikonę "Wybierz pole do wyświetlenia", a następnie kliknij odpowiednią nazwę pola.';
-$strDesigner = 'Projektant';
+$strDesigner = 'Widok projektu';
 $strDetails = 'Szczegóły…';
 $strDictionary = 'słownik';
 $strDifference = 'Różnica';
@@ -302,7 +302,7 @@ $strErrorInZipFile = 'Błąd w archiwum ZIP:';
 $strErrorRelationAdded = 'Błąd: relacja nie została dodana.';
 $strErrorRelationExists = 'Błąd: relacja już istnieje.';
 $strErrorRenamingTable = 'Błąd podczas zmiany nazwy tabeli z %1$s na %2$s';
-$strErrorSaveTable = 'Błąd podczas zapisywania współrzędnych dla Projektanta.';
+$strErrorSaveTable = 'Błąd podczas zapisywania współrzędnych w widoku projektu.';
 $strEscapeWildcards = 'Aby użyć symboli wieloznacznych _ i % w znaczeniu dosłownym, należy je poprzedzić znakiem \ ';
 $strEsperanto = 'Esperanto';
 $strEstonian = 'Estoński';
@@ -457,7 +457,7 @@ $strInvalidTableName = 'Niewłaściwa nazwa tabeli';
 
 $strJapanese = 'Japoński';
 $strJoins = 'Złączenia';
-$strJumpToDB = 'Skok do bazy danych "%s".';
+$strJumpToDB = 'Przejście do bazy danych "%s".';
 $strJustDeleteDescr = 'Do momentu przeładowania uprawnień "usunięci" użytkownicy nadal będą mieli dostęp do serwera.';
 $strJustDelete = 'Po prostu usuń użytkowników z tabeli uprawnień.';
 
@@ -536,7 +536,7 @@ $strMyISAMRecoverOptionsDesc = 'Tryb w którym po awarii tabele MyISAM są autom
 $strMyISAMRecoverOptions = 'Tryb automatycznej naprawy';
 $strMyISAMRepairThreadsDesc = 'Wartość większa niż 1 oznacza, że indeksy tabel MyISAM są tworzone współbieżnie (każdy indeks ma swój wątek) podczas naprawy przez proces sortujący.';
 $strMyISAMRepairThreads = 'Liczba wątków naprawiających';
-$strMyISAMSortBufferSizeDesc = 'Bufor, który jest alokowany w czasie sortowania indeksów MyISAM podczas operacji REPAIR TABLE albo gdy indeksy są tworzone przez polecenia CREATE INDEX lub ALTER TABLE.';
+$strMyISAMSortBufferSizeDesc = 'Bufor, który jest przydzielany w czasie sortowania indeksów MyISAM podczas operacji REPAIR TABLE, albo gdy indeksy są tworzone przez polecenia CREATE INDEX lub ALTER TABLE.';
 $strMyISAMSortBufferSize = 'Rozmiar bufora dla sortowania';
 $strMysqlClientVersion = 'Wersja klienta MySQL';
 $strMySQLConnectionCollation = 'System porównań dla połączenia MySQL';
@@ -562,7 +562,7 @@ $strNoIndex = 'Brak zdefiniowanego indeksu!';
 $strNoIndexPartsDefined = 'Brak zdefiniowanych części indeksu!';
 $strNoModification = 'Bez zmian';
 $strNone = 'Brak';
-$strNoneDefault = 'Żaden';
+$strNoneDefault = 'Brak';
 $strNo = 'Nie';
 $strNoOptions = 'Ten format nie ma żadnych opcji';
 $strNoPassword = 'Brak hasła';
@@ -623,21 +623,21 @@ $strPBXTGarbageThresholdDesc = 'Procent śmieci w dzienniku danych, nim zostanie
 $strPBXTGarbageThreshold = 'Próg śmieci';
 $strPBXTCheckpointFrequency = 'Częstotliwość punktów kontrolnych';
 $strPBXTCheckpointFrequencyDesc = 'Ilość danych zapisanych do dziennika transakcji przed wykonaniem punktu kontrolnego. Domyślną wartością jest 24MB.';
-$strPBXTIndexCacheSizeDesc = 'Ilość pamięci zaalokowanej jako pamięć podręczna indeksów. Domyślną wartością jest 32MB. Pamięc jest używana tylko do buforowane stron indeksów.';
+$strPBXTIndexCacheSizeDesc = 'Ilość pamięci przydzielanej jako pamięć podręczna indeksów. Domyślną wartością jest 32MB. Pamięc jest używana tylko do buforowania stron indeksów.';
 $strPBXTIndexCacheSize = 'Rozmiar pamięci podręcznej indeksów';
-$strPBXTLogBufferSizeDesc = 'Rozmiar bufora używanego podczas zapisu dziennika danych. Domyślną wartością jest 256MB. Silnik alokuje jeden bufor na wątek, ale tylko gdy wątek musi zapisać dane do dziennika.';
+$strPBXTLogBufferSizeDesc = 'Rozmiar bufora używanego podczas zapisu dziennika danych. Domyślną wartością jest 256MB. Mechanizm przydziela jeden bufor na wątek, ale tylko gdy wątek musi zapisać dane do dziennika.';
 $strPBXTLogBufferSize = 'Rozmiar bufora dziennika';
-$strPBXTLogCacheSizeDesc = 'Ilość pamięci zaalokowanej jako pamięć podręczna dziennika transakcji. Domyślną wartością jest 16MB.';
+$strPBXTLogCacheSizeDesc = 'Ilość pamięci przydzielanej jako pamięć podręczna dziennika transakcji. Domyślną wartością jest 16MB.';
 $strPBXTLogCacheSize = 'Rozmiar pamięci podręcznej dziennika';
-$strPBXTLogFileCountDesc = 'Liczba plików dziennika transakcji (pbxt/system/xlog*.xt), które będzie utwrzymywał system. Jeżeli liczba dzienników przekroczy tę wartość, stare dzienniki zostaną usunięte, w przeciwnym przypadku zmieniana jest ich nazwa i dostają kolejny najwyższy numer.';
+$strPBXTLogFileCountDesc = 'Liczba plików dziennika transakcji (pbxt/system/xlog*.xt), które będzie utrzymywał system. Jeżeli liczba dzienników przekroczy tę wartość, stare dzienniki zostaną usunięte, w przeciwnym przypadku zmieniana jest ich nazwa i dostają kolejny najwyższy numer.';
 $strPBXTLogFileCount = 'Liczba plików dziennika';
-$strPBXTLogFileThresholdDesc = 'Rozmiar logu transakcji przed rollover, and a new log is created. Domyślną wartośćią jest 16MB.';
+$strPBXTLogFileThresholdDesc = 'Rozmiar loga transakcji przed wznowieniem i utworzeniem nowego loga. Domyślną wartością jest 16MB.';
 $strPBXTLogFileThreshold = 'Próg pliku dziennika';
 $strPBXTRecordCacheSizeDesc = 'Ilość pamięci przydzielonej jako pamięć podręczna rekordów, używana do buforowania danych tabel. Domyślą wartością jest 32MB. Ta pamięć jest używana do zmian w plikach obsługi danych (.xtd) i wskaźnikach rekordów (.xtr).';
 $strPBXTRecordCacheSize = 'Rozmiar pamięci podręcznej rekordów';
 $strPBXTRowFileGrowSizeDesc = 'Wzrost rozmiaru plików zawierających wskaźniki rekordów (.xtr).';
 $strPBXTRowFileGrowSize = 'Wzrost rozmiaru pliku rekordu';
-$strPBXTTransactionBufferSizeDesc = 'Rozmiar globalnego bufora loga transakcji (alokowane są 2 bufory tej wielkości). Wartość domyślna to 1MB.';
+$strPBXTTransactionBufferSizeDesc = 'Rozmiar globalnego bufora loga transakcji (przydzielane są 2 bufory tej wielkości). Wartość domyślna to 1MB.';
 $strPBXTTransactionBufferSize = 'Rozmiar bufora transakcji';
 $strPdfDbSchema = 'Schemat bazy danych "%s" - strona %s';
 $strPdfInvalidTblName = 'Tabela "%s" nie istnieje!';
@@ -694,7 +694,7 @@ $strPrivDescMaxConnections = 'Ogranicz liczbę nowych połączeń, które może
 $strPrivDescMaxQuestions = 'Ogranicz liczbę zapytań, które może wysłać użytkownik w ciągu godziny.';
 $strPrivDescMaxUpdates = 'Ogranicz liczbę poleceń zmieniających jakąkolwiek tabelę lub bazę danych, które może wykonać użytkownik w ciągu godziny.';
 $strPrivDescMaxUserConnections = 'Ogranicz liczbę jednoczesnych połączeń, które może użytkownik.';
-$strPrivDescProcess = 'Pozwól oglądać procesy wszystkich użytkowyników';
+$strPrivDescProcess = 'Pozwól oglądać procesy wszystkich użytkowników';
 $strPrivDescReferences = 'Nie ma żadnych skutków w tej wersji MySQL.';
 $strPrivDescReload = 'Pozwól przeładowywać ustawienia serwera i opróżniać pamięć podręczną serwera.';
 $strPrivDescReplClient = 'Nadaj użytkownikowi prawo, by zapytać gdzie są serwery podrzędne / nadrzędne.';
@@ -924,7 +924,7 @@ $strSetuperror_empty_signon_url = 'Pomiń adres URL pojedynczego logowania Singo
 $strSetuperror_empty_user_for_config_auth = 'Pomiń nazwę użytkownika podczas używania metody uwierzytelnienia z pliku konfiguracyjnego';
 $strSetuperror_form = 'Wysłany formularz zawiera błędy';
 $strSetuperror_incorrect_ip_address = 'Nieprawidłowy adres IP: %s';
-$strSetuperror_incorrect_port = 'Nieprawdiłowy numer portu';
+$strSetuperror_incorrect_port = 'Nieprawidłowy numer portu';
 $strSetuperror_incorrect_value = 'Nieprawidłowa wartość';
 $strSetuperror_missing_field_data = 'Brakuje danych dla %s';
 $strSetuperror_nan_nneg = 'Liczba nie jest nieujemna';
@@ -982,12 +982,12 @@ $strSetupForm_Server_login_options = 'Opcje pojedynczego logowania (Signon)';
 $strSetupForm_Server_pmadb = 'Baza danych PMA';
 $strSetupForm_Server_pmadb_desc = 'Skonfiguruj bazę danych phpMyAdmin, aby uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji, zobacz więcej w dokumentacji [a at ../Documentation.html#linked-tables]linked-tables infrastructure[/a]';
 $strSetupForm_Server = 'Ustawienia podstawowe';
-$strSetupFormset_customization = 'Indywidualizacja';
-$strSetupFormset_export = 'Indywidualizacja opcji eksportu';
+$strSetupFormset_customization = 'Dostosowanie';
+$strSetupFormset_export = 'Dostosowanie opcji eksportu';
 $strSetupFormset_features = 'Funkcje';
-$strSetupFormset_import = 'Indywidualizacja opcji importu';
-$strSetupFormset_left_frame = 'Indywidualizacja ramki nawigacyjnej';
-$strSetupFormset_main_frame = 'Indywidualizacja głównej ramkj';
+$strSetupFormset_import = 'Dostosowanie opcji importu';
+$strSetupFormset_left_frame = 'Dostosowanie ramki nawigacyjnej';
+$strSetupFormset_main_frame = 'Dostosowanie ramki głównej';
 $strSetupForm_Sql_box_desc = 'Dostosuj odnośniki pokazywane w ramkach zapytań SQL';
 $strSetupForm_Sql_box = 'Okno zapytania SQL';
 $strSetupForm_Sql_queries_desc = 'Ustawienia zapytań SQL. Zobacz ustawienia opcji pola zapytań SQL [a@?page=form&formset=main_frame#tab_Sql_box]Navigation frame[/a]';
@@ -1062,7 +1062,7 @@ $strSetupMaxRows_desc = 'Liczba rekordów wyświetlana podczas przeglądania wyn
 $strSetupMaxRows_name = 'Maksymalna liczba rekordów do wyświetlenia';
 $strSetupMaxTableList_desc = 'Maksymalna liczba tabel pokazywanych na liście tabel';
 $strSetupMaxTableList_name = 'Maksimum tabel';
-$strSetupMemoryLimit_desc = 'Ile pamięci może zaalokować skrypt, np. [kbd]32M[/kbd] ([kbd]0[/kbd] oznacza brak limitu)';
+$strSetupMemoryLimit_desc = 'Ilość pamięci, jaka może być przydzielona dla skryptu, np. [kbd]32M[/kbd] ([kbd]0[/kbd] oznacza brak limitu)';
 $strSetupMemoryLimit_name = 'Limit pamięci';
 $strSetupNavigationBarIconic_desc = 'Używaj tylko ikon, tylko tekstu lub ikon i tekstu';
 $strSetupNavigationBarIconic_name = 'Wygląd interfejsu paska nawigacji';
@@ -1142,7 +1142,7 @@ $strSetupServers_password_desc = 'Należy pozostawić puste w przypadku innego n
 $strSetupServers_password_name = 'Hasło dla uwierzytelniania typu config';
 $strSetupServers_pdf_pages_desc = 'Pozostaw puste, aby nie obsługiwać schematu PDF. Sugerowana nazwa: [kbd]pma_pdf_pages[/kbd]';
 $strSetupServers_pdf_pages_name = 'Schemat PDF: strony tabeli';
-$strSetupServers_pmadb_desc = 'Baza danych używana przez funkcje relacji, zakładek i generowania PDF-ów. Pełna informacja znajduje się na stronie [a at http://wiki.phpmyadmin.net/pma/pmadb]pmadb[/a]. Puste pole oznacza brak obsługi. Domyślna wartość: [kbd]phpmyadmin[/kbd]';
+$strSetupServers_pmadb_desc = 'Baza danych używana przez funkcje relacji, zakładek, i do generowania plików PDF. Pełna informacja znajduje się na stronie [a at http://wiki.phpmyadmin.net/pma/pmadb]pmadb[/a]. Puste pole oznacza brak obsługi. Domyślna wartość: [kbd]phpmyadmin[/kbd]';
 $strSetupServers_pmadb_name = 'Baza danych PMA';
 $strSetupServers_port_desc = 'Port na którym nasłuchuje serwer MySQL, pole puste oznacza wartość domyślną';
 $strSetupServers_port_name = 'Port serwera';
@@ -1251,7 +1251,7 @@ $strShowStatusDelayed_errorsDescr = 'Liczba rekordów zapisanych przy pomocy INS
 $strShowStatusDelayed_insert_threadsDescr = 'Liczba użytych wątków obsługujących INSERT DELAYED. Każda osobna tabela, na której wykonuje się INSERT DELAYED dostaje własny wątek.';
 $strShowStatusDelayed_writesDescr = 'Liczba rekordów zapisanych poprzez INSERT DELAYED.';
 $strShowStatusFlush_commandsDescr = 'Liczba wykonanych instrukcji FLUSH.';
-$strShowStatusHandler_commitDescr = 'Liczba wewnętrznych intrukcji COMMIT.';
+$strShowStatusHandler_commitDescr = 'Liczba wewnętrznych instrukcji COMMIT.';
 $strShowStatusHandler_deleteDescr = 'Ile razy rekord został usunięty z tabeli.';
 $strShowStatusHandler_discoverDescr = 'Serwer MySQL może zapytać mechanizm składowania Cluster NDB, czy ma informacje o tabeli o zadanej nazwie. Nazywamy to odkryciem (<i>discovery</i>). Handler_discover wskazuje, ile razy tabela została odkryta.';
 $strShowStatusHandler_read_firstDescr = 'Ile razy z indeksu została odczytana pierwsza pozycja. Duża wartość sugeruje, że serwer wykonuje pełnych przeszukań indeksów; na przykład SELECT col1 FROM foo, przy założeniu, że col1 jest zindeksowane.';
@@ -1268,7 +1268,7 @@ $strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_dirtyDescr = 'Liczba aktualnie brudnych s
 $strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_flushedDescr = 'Liczba stron w puli bufora, których wymiecienia zażądano.';
 $strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_freeDescr = 'Liczba wolnych stron.';
 $strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_latchedDescr = 'Liczba stron zatrzaśniętych w puli bufora InnoDB. Są to strony aktualnie odczytywane lub zapisywane lub takie, które nie mogą zostać wymiecione lub usunięte z jakiegoś innego powodu.';
-$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_miscDescr = 'Liczba strony stron zajętych z powodu ich alokacji dla celów administracyjnych takich jak blokady rekordu lub adaptacyjny indeks haszujący. Wartość ta może też zostać policzona jako Innodb_buffer_pool_pages_total - Innodb_buffer_pool_pages_free - Innodb_buffer_pool_pages_data.';
+$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_miscDescr = 'Liczba strony stron zajętych z powodu ich przydzielenia dla celów administracyjnych, takich jak blokady rekordu lub adaptacyjny indeks haszujący. Wartość ta może też zostać policzona jako Innodb_buffer_pool_pages_total - Innodb_buffer_pool_pages_free - Innodb_buffer_pool_pages_data.';
 $strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_totalDescr = 'Łączny rozmiar puli bufora, w stronach.';
 $strShowStatusInnodb_buffer_pool_read_ahead_rndDescr = 'Liczba "losowych" odczytów z wyprzedzeniem zainicjowanych przez InnoDB. Występuje gdy zapytane przeszukiwałoby duże fragmenty tabeli, ale w dowolnej kolejności.';
 $strShowStatusInnodb_buffer_pool_read_ahead_seqDescr = 'Liczba sekwencyjnych odczytów z wyprzedzeniem zainicjowanych przez InnoDB. Występuje gdy InnoDB wykonuje sekwencyjne pełne przeszukiwanie tabeli.';
@@ -1410,8 +1410,8 @@ $strSwekeyAuthenticating = 'Trwa uwierzytelnianie…';
 $strSwekeyAuthFailed = 'Uwierzytelnianie sprzętowe nie powiodło się';
 $strSwekeyNoKeyId = 'Plik %s nie zawiera żadnego identyfikatora klucza';
 $strSwekeyNoKey = 'Prawidłowy klucz uwierzytelniający nie jest podłączony';
-$strSwitchToDatabase = 'Przełącz do skopiowanej bazy danych';
-$strSwitchToTable = 'Przełącz na skopiowaną tabelę';
+$strSwitchToDatabase = 'Przełącz do przekopiowanej bazy danych';
+$strSwitchToTable = 'Przełącz na przekopiowaną tabelę';
 $strSynchronizationNote = 'Docelowa baza danych zostanie w całości zsynchronizowana ze źródłową. Źródłowa baza danych pozostanie niezmieniona.';
 $strSynchronizeDb = 'Synchronizuj bazy danych';
 $strSynchronize = 'Synchronizacja';
@@ -1494,7 +1494,7 @@ $strTrackingSQLDump = 'Zrzut SQL';
 $strTrackingSQLExecuted = 'Instrukcje SQL zostały wykonane.';
 $strTrackingSQLExecutionAlert = 'Ta opcja zamienia twoją tabelę i zawarte w niej dane.';
 $strTrackingSQLExecution = 'Wykonanie SQL';
-$strTrackingSQLExported = 'Instrukcje SQL zostały wyeksportowane. Proszę skopiować zrzut lub go wykonać.';
+$strTrackingSQLExported = 'Instrukcje SQL zostały wyeksportowane. Proszę przekopiować zrzut lub go wykonać.';
 $strTrackingStatements = 'Monitorowanie instrukcji';
 $strTrackingStatusActive = 'aktywne';
 $strTrackingStatusNotActive = 'nie aktywne';
@@ -1537,11 +1537,11 @@ $strTurkish = 'Turecki';
 $strType = 'Typ';
 
 $strUkrainian = 'Ukraiński';
-$strUncheckAll = 'Usuń zaznaczenie wszystkich';
+$strUncheckAll = 'Usuń zaznaczenie';
 $strUnicode = 'Unicode';
 $strUnique = 'Jednoznaczny';
 $strUnknown = 'nieznany';
-$strUnselectAll = 'Usuń zaznaczenie wszystkich';
+$strUnselectAll = 'Usuń zaznaczenie';
 $strUnsupportedCompressionDetected = 'Próbowano wczytać plik z nieobsługiwanym typem kompresji (%s). Albo jego obsługa nie została zaimplementowana albo została konfiguracyjnie wyłączona.';
 $strUpdatePrivMessage = 'Uaktualniłeś uprawnienia dla %s.';
 $strUpdateProfileMessage = 'Profil został uaktualniony.';
@@ -1581,7 +1581,7 @@ $strVersionInformation = 'Informacja o wersji';
 $strViewDumpDatabases = 'Zrzut baz danych';
 $strViewDumpDB = 'Zrzut bazy danych';
 $strViewDump = 'Zrzut tabeli';
-$strViewHasAtLeast = 'Ten widok ma przynajmniej tyle wierszy. Więcej informacji w %sdocumentation%s.';
+$strViewHasAtLeast = 'Ten widok ma przynajmniej tyle wierszy. Więcej informacji znajduje się w %sdokumentacji%s.';
 $strViewHasBeenDropped = 'Widok %s został usunięty';
 $strViewImage = 'Zobacz obraz';
 $strViewName = 'Nazwa widoku';
@@ -1589,7 +1589,7 @@ $strView = 'Widok';
 $strViewVideo = 'Obejrzyj film';
 
 $strWebServer = 'Serwer WWW';
-$strWebServerUploadDirectoryError = 'Nie mozna znaleźć katalogu do zapisu przesyłanych plików';
+$strWebServerUploadDirectoryError = 'Nie można znaleźć katalogu do zapisu przesyłanych plików';
 $strWebServerUploadDirectory = 'katalog serwera WWW do przesyłania plików';
 $strWelcome = 'Witamy w %s';
 $strWestEuropean = 'Zachodnioeuropejski';


hooks/post-receive
-- 
phpMyAdmin
More information about the Git mailing list