[Phpmyadmin-git] [SCM] phpMyAdmin branch, QA_2_11, updated. RELEASE_2_11_11-6-g80766a9

Michal Čihař nijel at users.sourceforge.net
Thu Sep 16 16:54:55 CEST 2010


The branch, QA_2_11 has been updated
    via 80766a95caae8dec56e52efdb20abfd3867205c5 (commit)
   from 8b2f1bc55dfe4599f30398205638326345878b8d (commit)


- Log -----------------------------------------------------------------
commit 80766a95caae8dec56e52efdb20abfd3867205c5
Author: Michal Čihař <mcihar at novell.com>
Date:  Thu Sep 16 16:45:34 2010 +0200

  Polish update (#3062617).

-----------------------------------------------------------------------

Summary of changes:
 lang/polish-iso-8859-2.inc.php  | 200 +++++++++++++++++++------------------
 lang/polish-utf-8.inc.php    | 200 +++++++++++++++++++------------------
 lang/polish-windows-1250.inc.php | 200 +++++++++++++++++++------------------
 3 files changed, 309 insertions(+), 291 deletions(-)

diff --git a/lang/polish-iso-8859-2.inc.php b/lang/polish-iso-8859-2.inc.php
index f69f166..acfacf3 100644
--- a/lang/polish-iso-8859-2.inc.php
+++ b/lang/polish-iso-8859-2.inc.php
@@ -1,6 +1,12 @@
 <?php
 /* $Id$ */
 
+/**
+ * Translated by: Piotr Roszatycki
+ *        Jakub Wilk <ubanus at users.sourceforge.net>
+ *        Jaros³aw G³owacki <glowacki at europa.pl>
+ */
+
 $charset = 'iso-8859-2';
 $text_dir = 'ltr';
 $number_thousands_separator = ' ';
@@ -49,6 +55,7 @@ $strAlterOrderBy = 'Sortowanie tabeli wg';
 $strAnalyzeTable = 'Analizuj tabelê';
 $strAnd = 'oraz';
 $strAndThen = 'a nastêpnie';
+$strAngularLinks = 'Kanciaste po³±czenia';
 $strAnIndex = 'Do %s dodany zosta³ indeks';
 $strAny = 'Dowolny';
 $strAnyHost = 'Dowolny host';
@@ -100,6 +107,7 @@ $strBzError = 'phpMyAdminowi nie uda
 $strBzip = '".bz2"';
 
 $strCalendar = 'Kalendarz';
+$strCancel = 'Anuluj';
 $strCanNotLoadExportPlugins = 'Nie uda³o siê za³adowaæ modu³ów eksportu, proszê sprawdziæ instalacjê!';
 $strCanNotLoadImportPlugins = 'Nie uda³o siê za³adowaæ modu³ów importu, proszê sprawdziæ instalacjê!';
 $strCannotLogin = 'Nie uda³o siê zalogowaæ na serwer MySQL';
@@ -111,25 +119,6 @@ $strCardinality = 'Moc';
 $strCaseInsensitive = 'bez rozró¿niania wielko¶ci liter';
 $strCaseSensitive = 'z rozró¿nianiem wielko¶ci liter';
 $strCentralEuropean = '¦rodkowoeuropejski';
-$strChangeCopyModeCopy = '... pozostaw starego.';
-$strChangeCopyModeDeleteAndReload = ' ... usuñ starego z tabel u¿ytkowników, a nastêpnie prze³aduj uprawnienia.';
-$strChangeCopyModeJustDelete = ' ... usuñ starego z tabel u¿ytkowników.';
-$strChangeCopyModeRevoke = ' ... odbierz wszystkie aktywne uprawnienia staremu, a nastêpnie go usuñ.';
-$strChangeCopyMode = 'Utwórz nowego u¿ytkownika z takimi samymi uprawnieniami i ...';
-$strChangeCopyUser = 'Zmieñ dane u¿ytkownika / Skopiuj u¿ytkownika';
-$strChangeDisplay = 'Wybierz wy¶wietlane pole';
-$strChangePassword = 'Zmieñ has³o';
-$strChange = 'Zmieñ';
-$strCharsetOfFile = 'Zestaw znaków dla pliku:';
-$strCharsetsAndCollations = 'Zestawy znaków i metody porównywania napisów';
-$strCharsets = 'Zestawy znaków';
-$strCharset = 'Zestaw znaków';
-$strCheckAll = 'Zaznacz wszystkie';
-$strCheckOverhead = 'Zaznacz nieoptymalne';
-$strCheckPrivsLong = 'Sprawd¼ uprawnienia bazy danych "%s".';
-$strCheckPrivs = 'Sprawd¼ uprawnienia';
-$strCheckTable = 'Sprawd¼ tabelê';
-$strChoosePage = 'Proszê wybraæ stronê do edycji';
 $strColComFeat = 'Wy¶wietl komentarze dla kolumn';
 $strCollation = 'Metoda porównywania napisów';
 $strColumnNames = 'Nazwy kolumn';
@@ -148,6 +137,7 @@ $strConnectionError = 'Nie uda
 $strConnections = 'Po³±czenia';
 $strConstraintsForDumped = 'Ograniczenia dla zrzutów tabel';
 $strConstraintsForTable = 'Ograniczenia dla tabeli';
+$strControluserFailed = 'Po³±czenie dla u¿ytkownika kontrolnego zdefiniowanego w pliku konfiguracyjnym nie powiod³o siê.';
 $strCookiesRequired = 'Odt±d musi byæ w³±czona obs³uga ciasteczek [<i>cookies</i>].';
 $strCopyDatabaseOK = 'Baza danych %s zosta³a skopiowana do %s';
 $strCopy = 'Kopiuj';
@@ -162,6 +152,8 @@ $strCreateNewDatabase = 'Utw
 $strCreateNewTable = 'Utwórz now± tabelê w bazie danych %s';
 $strCreatePage = 'Utwórz now± stronê';
 $strCreatePdfFeat = 'Tworzenie PDF-ów';
+$strCreateRelation = 'Utwórz relacjê';
+$strCreateTable = 'Utwórz tabelê';
 $strCreateUserDatabase = 'Baza danych dla u¿ytkownika';
 $strCreateUserDatabaseName = 'Utwórz bazê danych z tak± sam± nazw± i przyznaj wszystkie uprawnienia';
 $strCreateUserDatabaseNone = 'Brak';
@@ -174,6 +166,25 @@ $strCSV = 'CSV';
 $strCyrillic = 'Cyrylica';
 $strCzech = 'Czeski';
 $strCzechSlovak = 'Czesko-s³owacki';
+$strChangeCopyModeCopy = '... pozostaw starego.';
+$strChangeCopyModeDeleteAndReload = ' ... usuñ starego z tabel u¿ytkowników, a nastêpnie prze³aduj uprawnienia.';
+$strChangeCopyModeJustDelete = ' ... usuñ starego z tabel u¿ytkowników.';
+$strChangeCopyModeRevoke = ' ... odbierz wszystkie aktywne uprawnienia staremu, a nastêpnie go usuñ.';
+$strChangeCopyMode = 'Utwórz nowego u¿ytkownika z takimi samymi uprawnieniami i ...';
+$strChangeCopyUser = 'Zmieñ dane u¿ytkownika / Skopiuj u¿ytkownika';
+$strChangeDisplay = 'Wybierz wy¶wietlane pole';
+$strChangePassword = 'Zmieñ has³o';
+$strChange = 'Zmieñ';
+$strCharsetOfFile = 'Zestaw znaków dla pliku:';
+$strCharsetsAndCollations = 'Zestawy znaków i metody porównywania napisów';
+$strCharsets = 'Zestawy znaków';
+$strCharset = 'Zestaw znaków';
+$strCheckAll = 'Zaznacz wszystkie';
+$strCheckOverhead = 'Zaznacz nieoptymalne';
+$strCheckPrivsLong = 'Sprawd¼ uprawnienia bazy danych "%s".';
+$strCheckPrivs = 'Sprawd¼ uprawnienia';
+$strCheckTable = 'Sprawd¼ tabelê';
+$strChoosePage = 'Proszê wybraæ stronê do edycji';
 
 $strDanish = 'Duñski';
 $strDatabase = 'Baza danych';
@@ -192,6 +203,7 @@ $strDataOnly = 'Tylko dane';
 $strDataPages = 'Strony zawieraj±ce dane';
 $strDBComment = 'Komentarz bazy danych: ';
 $strDBCopy = 'Kopiuj bazê danych do';
+$strDbIsEmpty = 'Baza danych wydaje siê byæ pusta!';
 $strDbPrivileges = 'Uprawnienia specyficzne dla baz danych';
 $strDBRename = 'Zmieñ nazwê bazy danych na';
 $strDbSpecific = 'specyficzne dla bazy danych';
@@ -205,13 +217,17 @@ $strDeleteAndFlush = 'Usu
 $strDeleted = 'Rekord zosta³ skasowany';
 $strDeletedRows = 'Skasowane rekordy:';
 $strDeleteNoUsersSelected = '¯aden u¿ytkownik ze zosta³ zaznaczony do skasowania!';
+$strDeleteRelation = 'Usuñ relacjê';
 $strDelete = 'Usuñ';
 $strDeleting = 'Usuwanie %s';
 $strDelimiter = 'Separator';
 $strDelOld = 'Aktualna strona ma powi±zania z tabel±, która ju¿ nie istnieje. Czy chcesz usun±æ te powi±zania?';
 $strDescending = 'Malej±co';
 $strDescription = 'Opis';
+$strDesignerHelpDisplayField = 'Wy¶wietlane pole jest koloru ró¿owego. Aby w³±czyæ/wy³±czyæ wy¶wietlanie pola, kilknij ikonê "Wybierz pole do wy¶wietlenia", a nastêpnie kliknij odpowiedni± nazwê pola.';
+$strDesigner = 'Projektant';
 $strDictionary = 's³ownik';
+$strDirectLinks = 'Bezpo¶rednie po³±czenia';
 $strDirtyPages = 'Strony brudne';
 $strDisabled = 'wy³±czone';
 $strDisableForeignChecks = 'Wy³±cz sprawdzanie kluczy zewnêtrznych';
@@ -219,6 +235,7 @@ $strDisplayFeat = 'Funkcje wy
 $strDisplayOrder = 'Kolejno¶æ wy¶wietlania:';
 $strDisplayPDF = 'Wy¶wietl schemat PDF';
 $strDoAQuery = 'Wykonaj "zapytanie przez przyk³ad" (znak globalny: "%")';
+$strDocSQL = 'DocSQL';
 $strDocu = 'Dokumentacja';
 $strDoYouReally = 'Czy na pewno wykonaæ ';
 $strDropDatabaseStrongWarning = 'Masz zamiar ZNISZCZYÆ ca³± bazê danych!';
@@ -248,20 +265,26 @@ $strEnglish = 'Angielski';
 $strEnglishPrivileges = ' Uwaga: Uprawnienia MySQL s± oznaczone w jêzyku angielskim ';
 $strError = 'B³±d';
 $strErrorInZipFile = 'B³±d w archiwum ZIP:';
+$strErrorRelationAdded = 'B³±d: nie dodano relacji.';
+$strErrorRelationExists = 'B³±d: relacja ju¿ istnieje.';
 $strErrorRenamingTable = 'B³±d podczas zmiany nazwy tabeli z %1$s na %2$s';
+$strErrorSaveTable = 'B³±d podczas zapisywania wspó³rzêdnych dla Projektanta.';
 $strEscapeWildcards = 'Aby u¿yæ symboli wieloznacznych _ i % w znaczeniu dos³ownym, nale¿y je poprzedziæ znakiem \ ';
 $strEsperanto = 'Esperanto';
 $strEstonian = 'Estoñski';
+$strEvent = 'Zdarzenie';
 $strExcelEdition = 'Wydanie Excela';
 $strExecuteBookmarked = 'Wykonaj zapamiêtanego zapytania';
 $strExplain = 'Wyja¶nij SQL';
 $strExport = 'Eksport';
+$strExportImportToScale = 'Eksport/import w skali';
 $strExportMustBeFile = 'Wybrany typ eksportu musi byæ zapisany do pliku';
 $strExtendedInserts = 'Rozszerzone dodania';
 $strExtra = 'Dodatkowo';
 
 $strFailedAttempts = 'Nieudane próby';
 $strFieldHasBeenDropped = 'Pole %s zosta³o usuniête';
+$strFieldInsertFromFileTempDirNotExists = 'B³±d podczas przesuwania przes³anego pliku, zobacz FAQ 1.11';
 $strField = 'Pole';
 $strFieldsEnclosedBy = 'Pola zawarte w';
 $strFieldsEscapedBy = 'Pola poprzedzone przez';
@@ -275,6 +298,7 @@ $strFileNameTemplateDescriptionServer = 'nazwa serwera';
 $strFileNameTemplateDescriptionTable = 'nazwa tabeli';
 $strFileNameTemplateRemember = 'pamiêtaj szablon';
 $strFileNameTemplate = 'Szablon nazwy';
+$strFiles = 'Pliki';
 $strFileToImport = 'Plik do importu';
 $strFixed = 'sta³y';
 $strFlushPrivilegesNote = 'Uwaga: phpMyAdmin pobiera uprawnienia u¿ytkowników wprost z tabeli uprawnieñ MySQL-a. Zawarto¶æ tej tabeli, je¶li zosta³y w niej dokonane rêczne zmiany, mo¿e siê ró¿niæ od uprawnieñ jakich faktycznie u¿ywa serwer. W takim przypadku powiniene¶ przed dalsz± prac± %sprze³adowaæ uprawnienia%s.';
@@ -282,6 +306,7 @@ $strFlushQueryCache = 'Opr
 $strFlushTable = 'Prze³aduj tabelê ("FLUSH")';
 $strFlushTables = 'Prze³aduj (zamknij) wszystkie tabele';
 $strFontSize = 'Rozmiar pisma';
+$strForeignKeyError = 'B³±d podczas tworzenia klucza obcego (sprawd¼ typy danych)';
 $strFormat = 'Format';
 $strFormEmpty = 'Brakuj±ca warto¶æ w formularzu!';
 $strFreePages = 'Strony puste';
@@ -309,6 +334,11 @@ $strHasBeenAltered = 'zosta
 $strHasBeenCreated = 'zosta³o utworzone.';
 $strHaveToShow = 'Nale¿y wybraæ przynajmniej jedn± kolumnê do wy¶wietlenia';
 $strHebrew = 'Hebrajski';
+$strHelp = 'Pomoc';
+$strHexForBLOB = 'U¿yj liczb szesnastkowych dla typu BLOB';
+$strHideShowAll = 'Ukryj/poka¿ wszystko';
+$strHideShowNoRelation = 'Ukryj/poka¿ tabele bez relacji';
+$strHide     = 'Ukryj';
 $strHomepageOfficial = 'Oficjalna strona phpMyAdmina';
 $strHome = 'Wej¶cie';
 $strHostEmpty = 'Brak nazwy hosta!';
@@ -320,14 +350,17 @@ $strHungarian = 'W
 $strIcelandic = 'Islandzki';
 $strId = 'ID';
 $strIdxFulltext = 'Pe³ny tekst';
+$strIEUnsupported = 'Internet Explorer nie obs³uguje tej funkcji.';
 $strIgnoreDuplicates = 'Ignoruj zdublowane rekordy';
 $strIgnore = 'Ignoruj';
 $strIgnoreInserts = 'U¿yj ignorowanych dodañ';
+$strImportExportCoords = 'Importuj/eksportuj wspó³rzêdne schematu PDF';
 $strImportFiles = 'Import plików';
 $strImportFormat = 'Format importowanych plików';
 $strImport = 'Import';
 $strImportSuccessfullyFinished = 'Import zakoñczony sukcesem, wykonano %d zapytañ.';
 $strIndexes = 'Indeksy';
+$strIndexesSeemEqual = 'Indeksy wygl±daj± na identyczne i jeden z nich móg³by zostaæ usuniêty:';
 $strIndexHasBeenDropped = 'Klucz %s zosta³ usuniêty';
 $strIndex = 'Indeks';
 $strIndexName = 'Nazwa indeksu :';
@@ -341,6 +374,7 @@ $strInnoDBDataFilePath = 'Pliki danych';
 $strInnoDBDataHomeDirDesc = 'Wspólna czê¶æ ¶cie¿ki do wszystkich plików danych InnoDB.';
 $strInnoDBDataHomeDir = 'Katalog domowy danych';
 $strInnoDBPages = 'stron';
+$strInnoDBRelationAdded = 'Dodano relacjê InnoDB';
 $strInnodbStat = 'Status InnoDB';
 $strInsecureMySQL = 'Twój plik konfiguracyjny zawiera ustawienia (konto roota bez has³a), które odpowiadaj± domy¶lnemu uprzywilejowanemu kontu MySQL. Twój serwer MySQL dzia³a z takim ustawieniem, jest otwarty dla w³amywaczy. Ta luka w bezpieczeñstwie naprawdê powinna zostaæ naprawiona.';
 $strInsertAsNewRow = 'Dodaj jako nowy rekord';
@@ -348,6 +382,7 @@ $strInsert = 'Dodaj';
 $strInsertedRowId = 'Identyfikator dodanego rekordu:';
 $strInsertedRows = 'Dodane rekordy:';
 $strInternalNotNecessary = '* Wewnêtrzna relacja nie jest konieczna gdy istnieje równie¿ w InnoDB.';
+$strInternalRelationAdded = 'Dodano wewnêtrzn± relacjê';
 $strInternalRelations = 'Wewnêtrzne relacje';
 $strInUse = 'w u¿yciu';
 $strInvalidAuthMethod = 'W konfiguracji ustawiono b³êdn± metodê uwierzytelniania:';
@@ -375,12 +410,12 @@ $strKeepPass = 'Nie zmieniaj has
 $strKeyCache = 'Bufor podrêczny indeksów';
 $strKeyname = 'Nazwa klucza';
 $strKill = 'Unicestwij';
+$strKnownExternalBug = 'Znany b³±d ma wp³yw na dzia³anie funkcji %s, zobacz %s';
 $strKorean = 'Koreañski';
 
 $strLandscape = 'Orientacja pozioma';
 $strLanguage = 'Jêzyk';
 $strLanguageUnknown = 'Nieznany jêzyk: %1$s.';
-$strLatchedPages = 'Stron zatrza¶niêtych';
 $strLatexCaption = 'Nag³ówek tabeli';
 $strLatexContent = 'Zawarto¶æ tabeli __TABLE__';
 $strLatexContinuedCaption = 'Kontynuacja nag³ówka tabeli';
@@ -389,6 +424,7 @@ $strLatexIncludeCaption = 'Za
 $strLatexLabel = 'Etykieta klucza';
 $strLaTeX = 'LaTeX';
 $strLatexStructure = 'Struktura tabeli __TABLE__';
+$strLatchedPages = 'Stron zatrza¶niêtych';
 $strLatvian = '£otewski';
 $strLDI = 'CSV przy u¿yciu LOAD DATA';
 $strLDILocal = 'U¿yj s³owa kluczowego LOCAL';
@@ -427,6 +463,7 @@ $strMIME_without = 'Typy MIME pisane czcionk
 $strModifications = 'Modyfikacje zosta³y zapamiêtane';
 $strModifyIndexTopic = 'Modyfikacja indeksu';
 $strModify = 'Modyfikacja';
+$strMoveMenu = 'Przesuñ menu';
 $strMoveTableOK = 'Tabela %s zosta³a przeniesiona do %s.';
 $strMoveTable = 'Przenie¶ tabelê do (bazadanych<b>.</b>tabela):';
 $strMoveTableSameNames = 'Nie mo¿na przenie¶æ tabeli do niej samej!';
@@ -443,9 +480,10 @@ $strMyISAMRepairThreadsDesc = 'Warto
 $strMyISAMRepairThreads = 'Liczba w±tków naprawiaj±cych';
 $strMyISAMSortBufferSizeDesc = 'Bufor, który jest alokowany w czasie sortowania indeksów MyISAM podczas operacji REPAIR TABLE albo gdy indeksy s± tworzone przez polecenia CREATE INDEX lub ALTER TABLE.';
 $strMyISAMSortBufferSize = 'Rozmiar bufora dla sortowania';
-$strMySQLCharset = 'System kodowania znaków dla MySQL';
 $strMysqlClientVersion = 'Wersja klienta MySQL';
 $strMySQLConnectionCollation = 'System porównañ dla po³±czenia MySQL';
+$strMySQLCharset = 'System kodowania znaków dla MySQL';
+$strMysqlLibDiffersServerVersion = 'Wersja %s biblioteki MySQL dla PHP ró¿ni siê od wersji %s serwera MySQL. Mo¿e to powodowaæ nieprzewidywalne zachowanie.';
 $strMySQLSaid = 'MySQL zwróci³ komunikat: ';
 $strMySQLShowProcess = 'Poka¿ procesy';
 $strMySQLShowStatus = 'Informacje o stanie serwera MySQL';
@@ -485,6 +523,7 @@ $strNoUsersFound = 'Nie znaleziono u
 $strNoValidateSQL = 'Pomiñ sprawdzanie poprawno¶ci SQL';
 $strNull = 'Null';
 $strNumberOfFields = 'Liczba pól';
+$strNumberOfTables = 'Liczba tabel';
 $strNumSearchResultsInTable = '%s trafieñ wewn±trz tabeli <i>%s</i>';
 $strNumSearchResultsTotal = '<b>W sumie:</b> <i>%s</i> trafieñ';
 $strNumTables = 'Tabele';
@@ -496,6 +535,7 @@ $strOpenNewWindow = 'Otw
 $strOperations = 'Operacje';
 $strOperator = 'Operator';
 $strOptimizeTable = 'Optymalizuj tabelê';
+$strOptions = 'Opcje';
 $strOr = 'lub';
 $strOverhead = 'Nadmiar';
 $strOverwriteExisting = 'Nadpisuj istniej±ce pliki';
@@ -505,10 +545,10 @@ $strPagesToBeFlushed = 'Strony do wymiecenia';
 $strPaperSize = 'Rozmiar papieru';
 $strPartialImport = 'Import czê¶ciowy';
 $strPartialText = 'Skrócony tekst';
-$strPasswordChanged = 'Has³o dla %s zosta³o pomy¶lnie zmienione.';
 $strPasswordEmpty = 'Puste has³o!';
-$strPassword = 'Has³o';
 $strPasswordHashing = 'Sposób kodowania hase³';
+$strPassword = 'Has³o';
+$strPasswordChanged = 'Has³o dla %s zosta³o pomy¶lnie zmienione.';
 $strPasswordNotSame = 'Has³a nie s± identyczne!';
 $strPdfDbSchema = 'Schemat bazy danych "%s" - strona %s';
 $strPdfInvalidTblName = 'Tabela "%s" nie istnieje!';
@@ -521,11 +561,13 @@ $strPerMinute = 'na minut
 $strPerSecond = 'na sekundê';
 $strPersian = 'Perski';
 $strPhoneBook = 'ksi±¿ka telefoniczna';
-$strPHP40203 = 'U¿ywasz PHP w wersji 4.2.3, która ma powa¿ny b³±d w obs³udze napisów wielobajtowych (mbstring). Zobacz raport na temat b³êdów PHP nr 19404. Nie zaleca siê u¿ywania tej wersji PHP z phpMyAdminem.';
 $strPhp = 'Utwórz kod PHP';
 $strPHPVersion = 'Wersja PHP';
+$strPHP40203 = 'U¿ywasz PHP w wersji 4.2.3, która ma powa¿ny b³±d w obs³udze napisów wielobajtowych (mbstring). Zobacz raport na temat b³êdów PHP nr 19404. Nie zaleca siê u¿ywania tej wersji PHP z phpMyAdminem.';
+$strPleaseSelectPrimaryOrUniqueKey = 'Wybierz klucz g³ówny lub klucz jednoznaczny';
 $strPmaDocumentation = 'Dokumentacja phpMyAdmina';
 $strPmaUriError = 'Dyrektywa <tt>$cfg[\'PmaAbsoluteUri\']</tt> musi byæ ustawiona w pliku konfiguracyjnym!';
+$strPmaWiki = 'Witryna wiki phpMyAdmin';
 $strPolish = 'Polski';
 $strPortrait = 'Orientacja pionowa';
 $strPos1 = 'Pocz±tek';
@@ -549,8 +591,8 @@ $strPrivDescCreateView = 'Pozw
 $strPrivDescDelete = 'Pozwól usuwaæ dane.';
 $strPrivDescDropDb = 'Pozwól usuwaæ bazy danych i tabele.';
 $strPrivDescDropTbl = 'Pozwól usuwaæ tabele.';
-$strPrivDescExecute5 = 'Pozwól wykonywaæ procedury sk³adowane.';
 $strPrivDescExecute = 'Pozwól uruchamiaæ zapamiêtane procedury; Nie ma ¿adnych skutków w tej wersji MySQL.';
+$strPrivDescExecute5 = 'Pozwól wykonywaæ procedury sk³adowane.';
 $strPrivDescFile = 'Pozwól importowaæ i eksportowaæ dane z/do plików.';
 $strPrivDescGrant = 'Pozwól dodawaæ u¿ytkowników i nadawaæ uprawnienia bez prze³adowywania tabeli uprawnieñ.';
 $strPrivDescIndex = 'Pozwól tworzyæ i usuwaæ indeksy.';
@@ -578,6 +620,7 @@ $strPrivileges = 'Uprawnienia';
 $strProcedures = 'Procedury';
 $strProcesses = 'Procesy';
 $strProcesslist = 'Lista procesów';
+$strProfiling = 'Profilowanie';
 $strProtocolVersion = 'Wersja protoko³u';
 $strPutColNames = 'Umie¶æ nazwy pól w pierwszym rekordzie';
 
@@ -596,16 +639,19 @@ $strQueryWindowLock = 'Nie nadpisuj tego zapytania spoza okna';
 
 $strReadRequests = '¯±dañ odczytu';
 $strReceived = 'Otrzymane';
+$strRecommended = 'zalecana';
 $strRecords = 'Rekordy';
 $strReferentialIntegrity = 'Sprawd¼ spójno¶æ powi±zañ:';
 $strRefresh = 'Od¶wie¿';
 $strRelationalSchema = 'Schemat relacyjny';
+$strRelationDeleted = 'Usuniêto relacjê';
 $strRelationNotWorking = 'Dodatkowe mo¿liwo¶ci pracy z po³±czonymi tabelami zosta³y wy³±czone. Aby dowiedzieæ siê, dlaczego - kliknij %stutaj%s.';
 $strRelationsForTable = 'RELACJE TABELI';
 $strRelations = 'Relacje';
 $strRelationView = 'Widok relacyjny';
 $strReloadingThePrivileges = 'Prze³aduj uprawnienia';
 $strReloadPrivileges = 'Prze³aduj uprawnienia';
+$strReload = 'Prze³aduj';
 $strRemoveSelectedUsers = 'Usuñ zaznaczonych u¿ytkowników';
 $strRenameDatabaseOK = 'Baza danych %s ma nazwê zmienion± na %s';
 $strRenameTableOK = 'Tabela %s ma nazwê zmienion± na %s';
@@ -616,12 +662,15 @@ $strReplaceTable = 'Zamiana danych tabeli z plikiem';
 $strReplication = 'Replikacja';
 $strReset = 'Reset';
 $strResourceLimits = 'Ograniczenia zasobów';
+$strRestartInsertion = 'Od¶wie¿ wstawianie z %s rekordami';
 $strReType = 'Ponownie';
 $strRevokeAndDelete = 'Cofnij wszystkie aktywne uprawnienia u¿ytkownikom, a nastêpnie usuñ ich.';
 $strRevokeAndDeleteDescr = 'Nim uprawnienia zostan± prze³adowane, u¿ytkownicy nadal bêd± mieli uprawnienie USAGE.';
 $strRevoke = 'Cofnij';
 $strRevokeMessage = 'Uprawnienia dla %s zosta³y cofniête';
 $strRomanian = 'Rumuñski';
+$strRoutineReturnType = 'Zwracany typ';
+$strRoutines = 'Procedury i funkcje';
 $strRowLength = 'D³ugo¶æ rekordu';
 $strRowsFrom = 'rekordów pocz±wszy od';
 $strRowSize = ' Rozmiar rekordu ';
@@ -638,6 +687,7 @@ $strRunSQLQuery = 'Wykonanie zapytania/zapyta
 $strRussian = 'Rosyjski';
 
 $strSaveOnServer = 'Zapisz na serwerze w katalogu %s';
+$strSavePosition = 'Zapamiêtaj pozycjê';
 $strSave = 'Zachowaj';
 $strScaleFactorSmall = 'Wspó³czynnik skali jest za ma³y, by schemat zmie¶ci³ siê na jednej stronie';
 $strSearchFormTitle = 'Szukaj w bazie danych';
@@ -655,7 +705,9 @@ $strSelectADb = 'Prosz
 $strSelectAll = 'Zaznacz wszystkie';
 $strSelectBinaryLog = 'Wybierz dziennik binarny do podgl±du';
 $strSelectFields = 'Wybór pól (co najmniej jedno):';
+$strSelectForeignKey = 'Wybierz klucz obcy';
 $strSelectNumRows = 'w zapytaniu';
+$strSelectReferencedKey = 'Wybierz klucz odwo³uj±cy';
 $strSelectTables = 'Wybierz tabele';
 $strSend = 'Zapisz jako plik';
 $strSent = 'Wys³ane';
@@ -670,6 +722,7 @@ $strServerTabVariables = 'Zmienne';
 $strServerTrafficNotes = '<b>Ruch na serwerze</b>: Poni¿sze tabele pokazuj± statystyki ruchu na tym serwerze MySQL od rozpoczêcia jego pracy.';
 $strServerVars = 'Zmienne i ustawienia serwera';
 $strServerVersion = 'Wersja serwera';
+$strSessionStartupErrorGeneral = 'Nie uda³o siê bezb³êdnie utworzyæ sesji. Nale¿y sprawdziæ b³êdy w logach PHP i serwera WWW, a nastêpnie w³a¶ciwie skonfigurowaæ instalacjê PHP.';
 $strSessionValue = 'Warto¶æ sesji';
 $strSetEnumVal = 'Je¿eli pole jest typu "ENUM" lub "SET", warto¶ci wprowadza siê w formacie: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Je¿eli potrzeba wprowadziæ odwrotny uko¶nik ("\") lub apostrof ("\'"), nale¿y je poprzedziæ odwrotnym uko¶nikiem (np.: \'\\\\xyz\' lub \'a\\\'b\').';
 $strShowAll = 'Poka¿ wszystko';
@@ -677,8 +730,11 @@ $strShowColor = 'Poka
 $strShowDatadictAs = 'Format s³ownika danych';
 $strShowFullQueries = 'Poka¿ pe³ne zapytania';
 $strShowGrid = 'Poka¿ siatkê';
+$strShowHideLeftMenu = 'Poka¿/ukryj lewe menu';
 $strShowingBookmark = 'Pokaz zapamiêtanego zapytania';
+$strShowingPhp = 'Wy¶wietlany jest kod PHP.';
 $strShowingRecords = 'Poka¿ rekordy ';
+$strShowingSQL = 'Wy¶wietlane jest zapytanie SQL.';
 $strShowOpenTables = 'Poka¿ otwarte tabele';
 $strShowPHPInfo = 'Informacje o PHP';
 $strShow = 'Poka¿';
@@ -773,8 +829,8 @@ $strShowStatusReset = 'Zresetuj';
 $strShowStatusRpl_statusDescr = 'Stan replikacji zabezpieczaj±cej (jeszcze nie zaimplementowane).';
 $strShowStatusSelect_full_joinDescr = 'Liczba z³±czeñ nie u¿ywaj±cych indeksów. Warto¶æ ró¿na od 0 sugeruje staranne przyjrzenie siê indeksom tabel.';
 $strShowStatusSelect_full_range_joinDescr = 'Liczba z³±czeñ w których u¿yto wyszukiwania zakresowego na pierwszej z³±czanej tabeli.';
-$strShowStatusSelect_range_checkDescr = 'Liczba z³±czeñ bez u¿ycia indeksów gdy mo¿liwo¶æ ich u¿ycia by³a sprawdzana dla ka¿dego rekordu. (Warto¶æ ró¿na od 0 sugeruje staranne przyjrzenie siê indeksom tabel.)';
 $strShowStatusSelect_rangeDescr = 'Liczba z³±czeñ w których u¿yto zakresów w stosunku do pierwszej tabeli. (Nawet du¿a warto¶æ nie ma kluczowego znaczenia.)';
+$strShowStatusSelect_range_checkDescr = 'Liczba z³±czeñ bez u¿ycia indeksów gdy mo¿liwo¶æ ich u¿ycia by³a sprawdzana dla ka¿dego rekordu. (Warto¶æ ró¿na od 0 sugeruje staranne przyjrzenie siê indeksom tabel.)';
 $strShowStatusSelect_scanDescr = 'Liczba z³±czeñ, które przeszuka³y w pe³ni pierwsz± tabelê.';
 $strShowStatusSlave_open_temp_tablesDescr = 'Liczba tymczasowych tabel aktualnie otwartych przez podrzêdny w±tek SQL.';
 $strShowStatusSlave_retried_transactionsDescr = 'Ile raz ³±cznie (od startu) podrzêdny w±tek SQL replikacji ponawia³ transakcje.';
@@ -800,6 +856,8 @@ $strSize = 'Rozmiar';
 $strSkipQueries = 'Liczba rekordów (zapytañ), które nale¿y z pocz±tku pomin±æ';
 $strSlovak = 'S³owacki';
 $strSlovenian = 'S³oweñski';
+$strSmallBigAll = 'Wszystko ma³e/du¿e';
+$strSnapToGrid = 'Przyci±gaj do siatki';
 $strSocketProblem = '(lub gniazdo lokalnego serwera MySQL nie jest skonfigurowane poprawnie)';
 $strSortByKey = 'Sortuj wg klucza';
 $strSorting = 'Sortowanie';
@@ -817,9 +875,10 @@ $strSQL = 'SQL';
 $strSQPBugInvalidIdentifer = 'Nieprawid³owy identyfikator';
 $strSQPBugUnclosedQuote = 'Niezamkniêty cudzys³ów';
 $strSQPBugUnknownPunctuation = 'Nieznany znak przestankowy';
-$strStatCheckTime = 'Ostatnie sprawdzenie';
+$strStandInStructureForView = 'Zast±piona struktura widoku';
 $strStatCreateTime = 'Utworzenie';
 $strStatement = 'Cecha';
+$strStatCheckTime = 'Ostatnie sprawdzenie';
 $strStatisticsOverrun = 'Na aktywnym serwerze liczniki bajtów mog± siê przekrêciæ, wiêc statystyki jakich dostarcza serwer MySQL nie s± wiarygodne.';
 $strStatUpdateTime = 'Ostatnia aktualizacja';
 $strStatus = 'Status';
@@ -831,9 +890,11 @@ $strStrucExcelCSV = 'CSV dla MS Excel';
 $strStrucNativeExcel = 'Dane w formacie macierzystym MS Excela';
 $strStrucOnly = 'Tylko struktura';
 $strStructPropose = 'Analiza zawarto¶ci';
+$strStructureForView = 'Struktura widoku';
 $strStructure = 'Struktura';
 $strSubmit = 'Wy¶lij';
 $strSuccess = 'Zapytanie SQL zosta³o wykonane pomy¶lnie';
+$strSuhosin = 'Serwer dzia³a pod ochron± modu³u Suhosin. Mo¿liwe problemy opisane s± w %sdokumentacji%s.';
 $strSum = 'Suma';
 $strSwedish = 'Szwedzki';
 $strSwitchToDatabase = 'Prze³±cz do skopiowanej bazy danych';
@@ -845,7 +906,9 @@ $strTableEmpty = 'Brak nazwy tabeli!';
 $strTableHasBeenDropped = 'Tabela %s zosta³a usuniêta';
 $strTableHasBeenEmptied = 'Tabela %s zosta³a opró¿niona';
 $strTableHasBeenFlushed = 'Tabela %s zosta³a prze³adowana';
+$strTableIsEmpty = 'Tabela wydaje siê byæ pusta!';
 $strTableMaintenance = 'Zarz±dzanie tabel±';
+$strTableName = 'Nazwa tabeli';
 $strTableOfContents = 'Spis tre¶ci';
 $strTableOptions = 'Opcje tabeli';
 $strTables = '%s tabel(a)';
@@ -869,7 +932,10 @@ $strTime = 'Czas';
 $strTimeoutInfo = 'Poprzedni import przekroczy³ limit czasu, ponowne przed³o¿enie tego pliku spowoduje kontynuacje od miejsca %d.';
 $strTimeoutNothingParsed = 'Jednak¿e, podczas ostatniego uruchomienia nie zosta³y przetworzone ¿adne dane, co zwykle oznacza, ¿e phpMyAdmin nie bêdzie w stanie ukoñczyæ tego importu bez zwiêkszenia limitów czasowych PHP.';
 $strTimeoutPassed = 'Limit czasu wykonania skryptu min±³; aby ukoñczyæ import, proszê przed³o¿yæ ten sam plik a import zostanie wznowiony.';
+$strToFromPage = 'od/do strony';
 $strToggleScratchboard = 'w³±cz / wy³±cz scratchboard';
+$strToggleSmallBig = 'Prze³±cz ma³e/du¿e';
+$strToSelectRelation = 'Aby wybraæ relacjê, kliknij:';
 $strTotalUC = 'Sumarycznie';
 $strTotal = 'wszystkich';
 $strTraditionalChinese = 'Chiñski tradycyjny';
@@ -881,12 +947,14 @@ $strTransformation_application_octetstream__hex = 'Wy
 $strTransformation_image_jpeg__inline = 'Wy¶wietla klikaln± miniaturkê; opcje: szeroko¶æ,wysoko¶æ w pikselach (oryginalne proporcje zostan± zachowane)';
 $strTransformation_image_jpeg__link = 'Wy¶wietla link do tego obrazu (bezpo¶rednie ¶ci±gniêcie bloba).';
 $strTransformation_image_png__inline = 'Zobacz image/jpeg: inline';
+$strTransformation_text_plain__dateformat = 'Wy¶wietla pola typu TIME, TIMESTAMP, DATETIME lub numeryczne uniksowe znaczniki czasu jako sformatowane daty. Pierwsza opcja to przesuniêcie (w godzinach), które zostanie dodane do znacznika czasu (domy¶lnie: 0). Drug± opcj± mo¿na okre¶liæ inny napis formatuj±cy datê/czas. Trzecia opcja okre¶la, czy daty maj± byæ lokalne ("local") czy w UTC ("utc"). Od tego wyboru zale¿y format daty: w przypadku "local" jest taki jak dla funkcji PHP strftime(), w przypadku "utc" - gmdate().';
 $strTransformation_text_plain__external = 'TYLKO LINUX: Uruchamia zewnêtrzn± aplikacjê i przekazuje dane pól na standardowe wej¶cie. Zwraca standardowe wyj¶cie tej aplikacji. Domy¶lnie jest to Tidy, którzy porz±dkuje kod HTML. Ze wzglêdu na bezpieczeñstwo, nale¿y rêcznie zmodyfikowaæ plik libraries/transformations/text_plain__external.inc.php i dodaæ narzêdzie, na którego uruchamianie pozwalasz. Pierwsz± opcj± jest liczba programów, których chcesz u¿yæ, a drug± s± parametry programu. Je¿eli trzeci parametr jest ustawiony na 1, zostanie dokonana konwersja wyj¶cia poprzez u¿ycie htmlspecialchars() (Domy¶ln± warto¶ci± jest 1). Je¿eli czwarty parametr zosta³ ustawiony na 1, zawarto¶æ komórki nie bêdzie zawijana, tak ¿e ca³e wyj¶cie zostanie pokazane bez zmian formatu (domy¶ln± warto¶ci± jest 1)';
 $strTransformation_text_plain__formatted = 'Zachowuje oryginalne formatowanie pola. Neutralizowanie znaków niespecjalnych nie jest dokonywane.';
 $strTransformation_text_plain__imagelink = 'Wy¶wietla obrazek i link, pole zawiera nazwê pliku; pierwsz± opcjê jest prefiks, taki jak "http://domena.com/", drug± opcj± jest szeroko¶æ w pikselach, trzeci± opcj± jest wysoko¶æ.';
 $strTransformation_text_plain__link = 'Wy¶wietla link, pole zawiera nazwê pliku; pierwsza opcja to prefiks, taki jak "http://domena.com/", druga opcja to tytu³ linku.';
 $strTransformation_text_plain__sql = 'Formatuj tekst traktuj±c jako zapytanie SQL z pod¶wietlaniem sk³adni.';
 $strTransformation_text_plain__substr = 'Pokazuje jedynie czê¶æ napisu. Pierwsza opcja to offset, od którego ma zacz±æ siê wy¶wietlanie tekstu (domy¶lnie 0). Druga opcja to ilo¶æ zwracanego tekstu. Je¿eli jest pusta, zwracany jest ca³y pozosta³y tekst. Trzecia opcja okre¶la jakie znaki zostan± dodane do wyj¶cia, je¿eli zwracany jest czê¶æ napisu (domy¶lnie: ...) .';
+$strTriggers = 'Wyzwalacze';
 $strTruncateQueries = 'Ucinaj wy¶wietlane zapytania';
 $strTurkish = 'Turecki';
 $strType = 'Typ';
@@ -903,6 +971,13 @@ $strUpdateProfileMessage = 'Profil zosta
 $strUpdateQuery = 'Zmieñ zapytanie';
 $strUpdComTab = 'Informacje o tym, jak zaktualizowaæ tabelê Column_comments znajduj± siê w dokumentacji';
 $strUpgrade = 'Poleca siê aktualizacjê do %s w wersji %s lub pó¼niejszej.';
+$strUploadErrorCantWrite = 'Nie uda³o siê zapisaæ pliku na dysk.';
+$strUploadErrorExtension = 'Przes³anie pliku zosta³o zatrzymane przez rozszerzenie.';
+$strUploadErrorFormSize = 'Rozmiar przes³anego pliku jest wiêkszy ni¿ warto¶æ dyrektywy MAX_FILE_SIZE okre¶lonej w formularzu HTML.';
+$strUploadErrorIniSize = 'Rozmiar przes³anego pliku jest wiêkszy ni¿ warto¶æ dyrektywy upload_max_filesize w php.ini.';
+$strUploadErrorNoTempDir = 'Nie znaleziono katalogu tymczasowego.';
+$strUploadErrorPartial = 'Plik zosta³ przes³any jedynie czê¶ciowo.';
+$strUploadErrorUnknown = 'Nieznany b³±d przesy³ania plików.';
 $strUploadLimit = 'Prawdopodobnie próbowano wrzuciæ du¿y plik. Aby poznaæ sposoby obej¶cia tego limitu, proszê zapoznaæ siê z %sdokumenacj±%s.';
 $strUploadsNotAllowed = 'Serwer nie pozwala na upload plików.';
 $strUsage = 'Wykorzystanie';
@@ -932,6 +1007,7 @@ $strViewDumpDB = 'Zrzut bazy danych';
 $strViewDump = 'Zrzut tabeli';
 $strViewHasBeenDropped = 'Perspektywa %s zosta³a usuniêta';
 $strViewMaxExactCount = 'Perspektywa ma ponad %d rekordów. Proszê zajrzeæ do %sdokumentacji%s.';
+$strViewName = 'Nazwa widoku';
 $strView = 'Perspektywa';
 
 $strWebServerUploadDirectoryError = 'Katalog ustalony dla uploadu jest nieosi±galny';
@@ -951,74 +1027,4 @@ $strYes = 'Tak';
 $strZeroRemovesTheLimit = 'Uwaga: Ustawienie tych opcji na 0 (zero) usuwa ograniczenie.';
 $strZip = '".zip"';
 
-$strPmaWiki = 'phpMyAdmin wiki'; //to translate
-$strTransformation_text_plain__dateformat = 'Displays a TIME, TIMESTAMP, DATETIME or numeric unix timestamp field as formatted date. The first option is the offset (in hours) which will be added to the timestamp (Default: 0). Use second option to specify a different date/time format string. Third option determines whether you want to see local date or UTC one (use "local" or "utc" strings) for that. According to that, date format has different value - for "local" see the documentation for PHP\'s strftime() function and for "utc" it is done using gmdate() function.'; //to translate
-$strDocSQL = 'DocSQL'; //to translate
-$strTableName = 'Table name'; //to translate
-$strTableIsEmpty = 'Table seems to be empty!'; //to translate
-$strDbIsEmpty = 'Database seems to be empty!'; //to translate
-$strShowingPhp = 'Showing as PHP code'; //to translate
-$strShowingSQL = 'Showing SQL query'; //to translate
-$strDesigner = 'Designer'; //to translate
-$strNumberOfTables = 'Number of tables'; //to translate
-$strCreateTable = 'Create table'; //to translate
-$strCreateRelation = 'Create relation'; //to translate
-$strSavePosition = 'Save position'; //to translate
-$strSelectForeignKey = 'Select Foreign Key'; //to translate
-$strHide     = 'Hide'; //to translate
-$strShowHideLeftMenu = 'Show/Hide left menu'; //to translate
-$strReload = 'Reload'; //to translate
-$strSmallBigAll = 'Small/Big All'; //to translate
-$strImportExportCoords = 'Import/Export coordinates for PDF schema'; //to translate
-$strMoveMenu = 'Move Menu'; //to translate
-$strAngularLinks = 'Angular links'; //to translate
-$strDirectLinks = 'Direct links'; //to translate
-$strHideShowAll = 'Hide/Show all'; //to translate
-$strHideShowNoRelation = 'Hide/Show Tables with no relation'; //to translate
-$strInternalRelationAdded = 'Internal relation added'; //to translate
-$strInnoDBRelationAdded = 'InnoDB relation added'; //to translate
-$strRelationDeleted = 'Relation deleted'; //to translate
-$strToSelectRelation = 'To select relation, click :'; //to translate
-$strExportImportToScale = 'Export/Import to scale'; //to translate
-$strRecommended = 'recommended'; //to translate
-$strToFromPage = 'to/from page'; //to translate
-$strSelectReferencedKey = 'Select referenced key'; //to translate
-$strPleaseSelectPrimaryOrUniqueKey = 'Please select the primary key or a unique key'; //to translate
-$strForeignKeyError = 'Error creating foreign key (check data types)'; //to translate
-$strHelp = 'Help'; //to translate
-$strCancel = 'Cancel'; //to translate
-$strDeleteRelation = 'Delete relation'; //to translate
-$strKnownExternalBug = 'The %s functionality is affected by a known bug, see %s'; //to translate
-$strStructureForView = 'Structure for view'; //to translate
-$strStandInStructureForView = 'Stand-in structure for view'; //to translate
-$strToggleSmallBig = 'Toggle small/big'; //to translate
-$strIEUnsupported = 'Internet Explorer does not support this function.'; //to translate
-$strErrorRelationAdded = 'Error: Relation not added.'; //to translate
-$strErrorRelationExists = 'Error: relation already exists.'; //to translate
-$strErrorSaveTable = 'Error saving coordinates for Designer.'; //to translate
-$strSnapToGrid = 'Snap to grid'; //to translate
-$strDesignerHelpDisplayField = 'The display field is shown in pink. To set/unset a field as the display field, click the "Choose field to display" icon, then click on the appropriate field name.'; //to translate
-$strUploadErrorIniSize = 'The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini.'; //to translate
-$strUploadErrorFormSize = 'The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form.'; //to translate
-$strUploadErrorPartial = 'The uploaded file was only partially uploaded.'; //to translate
-$strUploadErrorNoTempDir = 'Missing a temporary folder.'; //to translate
-$strUploadErrorCantWrite = 'Failed to write file to disk.'; //to translate
-$strUploadErrorExtension = 'File upload stopped by extension.'; //to translate
-$strUploadErrorUnknown = 'Unknown error in file upload.'; //to translate
-$strSessionStartupErrorGeneral = 'Cannot start session without errors, please check errors given in your PHP and/or webserver log file and configure your PHP installation properly.'; //to translate
-$strFieldInsertFromFileTempDirNotExists = 'Error moving the uploaded file, see FAQ 1.11'; //to translate
-$strViewName = 'VIEW name'; //to translate
-$strOptions = 'Options'; //to translate
-$strFiles = 'Files'; //to translate
-$strIndexesSeemEqual = 'The following indexes appear to be equal and one of them should be removed:'; //to translate
-$strMysqlLibDiffersServerVersion = 'Your PHP MySQL library version %s differs from your MySQL server version %s. This may cause unpredictable behavior.'; //to translate
-$strRoutines = 'Routines'; //to translate
-$strRoutineReturnType = 'Return type'; //to translate
-$strControluserFailed = 'Connection for controluser as defined in your configuration failed.'; //to translate
-$strHexForBLOB = 'Use hexadecimal for BLOB'; //to translate
-$strRestartInsertion = 'Restart insertion with %s rows'; //to translate
-$strTriggers = 'Triggers'; //to translate
-$strEvent = 'Event'; //to translate
-$strProfiling = 'Profiling'; //to translate
-$strSuhosin = 'Server running with Suhosin. Please refer to %sdocumentation%s for possible issues.'; //to translate
 ?>
diff --git a/lang/polish-utf-8.inc.php b/lang/polish-utf-8.inc.php
index bd1f6c0..8acd08c 100644
--- a/lang/polish-utf-8.inc.php
+++ b/lang/polish-utf-8.inc.php
@@ -1,6 +1,12 @@
 <?php
 /* $Id$ */
 
+/**
+ * Translated by: Piotr Roszatycki
+ *        Jakub Wilk <ubanus at users.sourceforge.net>
+ *        Jarosław Głowacki <glowacki at europa.pl>
+ */
+
 $charset = 'utf-8';
 $allow_recoding = TRUE;
 $text_dir = 'ltr';
@@ -50,6 +56,7 @@ $strAlterOrderBy = 'Sortowanie tabeli wg';
 $strAnalyzeTable = 'Analizuj tabelę';
 $strAnd = 'oraz';
 $strAndThen = 'a następnie';
+$strAngularLinks = 'Kanciaste połączenia';
 $strAnIndex = 'Do %s dodany został indeks';
 $strAny = 'Dowolny';
 $strAnyHost = 'Dowolny host';
@@ -101,6 +108,7 @@ $strBzError = 'phpMyAdminowi nie udało się skompresować zrzutu z powodu zepsu
 $strBzip = '".bz2"';
 
 $strCalendar = 'Kalendarz';
+$strCancel = 'Anuluj';
 $strCanNotLoadExportPlugins = 'Nie udało się załadować modułów eksportu, proszę sprawdzić instalację!';
 $strCanNotLoadImportPlugins = 'Nie udało się załadować modułów importu, proszę sprawdzić instalację!';
 $strCannotLogin = 'Nie udało się zalogować na serwer MySQL';
@@ -112,25 +120,6 @@ $strCardinality = 'Moc';
 $strCaseInsensitive = 'bez rozróżniania wielkości liter';
 $strCaseSensitive = 'z rozróżnianiem wielkości liter';
 $strCentralEuropean = 'Środkowoeuropejski';
-$strChangeCopyModeCopy = '... pozostaw starego.';
-$strChangeCopyModeDeleteAndReload = ' ... usuń starego z tabel użytkowników, a następnie przeładuj uprawnienia.';
-$strChangeCopyModeJustDelete = ' ... usuń starego z tabel użytkowników.';
-$strChangeCopyModeRevoke = ' ... odbierz wszystkie aktywne uprawnienia staremu, a następnie go usuń.';
-$strChangeCopyMode = 'Utwórz nowego użytkownika z takimi samymi uprawnieniami i ...';
-$strChangeCopyUser = 'Zmień dane użytkownika / Skopiuj użytkownika';
-$strChangeDisplay = 'Wybierz wyświetlane pole';
-$strChangePassword = 'Zmień hasło';
-$strChange = 'Zmień';
-$strCharsetOfFile = 'Zestaw znaków dla pliku:';
-$strCharsetsAndCollations = 'Zestawy znaków i metody porównywania napisów';
-$strCharsets = 'Zestawy znaków';
-$strCharset = 'Zestaw znaków';
-$strCheckAll = 'Zaznacz wszystkie';
-$strCheckOverhead = 'Zaznacz nieoptymalne';
-$strCheckPrivsLong = 'Sprawdź uprawnienia bazy danych "%s".';
-$strCheckPrivs = 'Sprawdź uprawnienia';
-$strCheckTable = 'Sprawdź tabelę';
-$strChoosePage = 'Proszę wybrać stronę do edycji';
 $strColComFeat = 'Wyświetl komentarze dla kolumn';
 $strCollation = 'Metoda porównywania napisów';
 $strColumnNames = 'Nazwy kolumn';
@@ -149,6 +138,7 @@ $strConnectionError = 'Nie udało się nawiązać połączenia: błędne ustawie
 $strConnections = 'Połączenia';
 $strConstraintsForDumped = 'Ograniczenia dla zrzutów tabel';
 $strConstraintsForTable = 'Ograniczenia dla tabeli';
+$strControluserFailed = 'Połączenie dla użytkownika kontrolnego zdefiniowanego w pliku konfiguracyjnym nie powiodło się.';
 $strCookiesRequired = 'Odtąd musi być włączona obsługa ciasteczek [<i>cookies</i>].';
 $strCopyDatabaseOK = 'Baza danych %s została skopiowana do %s';
 $strCopy = 'Kopiuj';
@@ -163,6 +153,8 @@ $strCreateNewDatabase = 'Utwórz nową bazę danych';
 $strCreateNewTable = 'Utwórz nową tabelę w bazie danych %s';
 $strCreatePage = 'Utwórz nową stronę';
 $strCreatePdfFeat = 'Tworzenie PDF-ów';
+$strCreateRelation = 'Utwórz relację';
+$strCreateTable = 'Utwórz tabelę';
 $strCreateUserDatabase = 'Baza danych dla użytkownika';
 $strCreateUserDatabaseName = 'Utwórz bazę danych z taką samą nazwą i przyznaj wszystkie uprawnienia';
 $strCreateUserDatabaseNone = 'Brak';
@@ -175,6 +167,25 @@ $strCSV = 'CSV';
 $strCyrillic = 'Cyrylica';
 $strCzech = 'Czeski';
 $strCzechSlovak = 'Czesko-słowacki';
+$strChangeCopyModeCopy = '... pozostaw starego.';
+$strChangeCopyModeDeleteAndReload = ' ... usuń starego z tabel użytkowników, a następnie przeładuj uprawnienia.';
+$strChangeCopyModeJustDelete = ' ... usuń starego z tabel użytkowników.';
+$strChangeCopyModeRevoke = ' ... odbierz wszystkie aktywne uprawnienia staremu, a następnie go usuń.';
+$strChangeCopyMode = 'Utwórz nowego użytkownika z takimi samymi uprawnieniami i ...';
+$strChangeCopyUser = 'Zmień dane użytkownika / Skopiuj użytkownika';
+$strChangeDisplay = 'Wybierz wyświetlane pole';
+$strChangePassword = 'Zmień hasło';
+$strChange = 'Zmień';
+$strCharsetOfFile = 'Zestaw znaków dla pliku:';
+$strCharsetsAndCollations = 'Zestawy znaków i metody porównywania napisów';
+$strCharsets = 'Zestawy znaków';
+$strCharset = 'Zestaw znaków';
+$strCheckAll = 'Zaznacz wszystkie';
+$strCheckOverhead = 'Zaznacz nieoptymalne';
+$strCheckPrivsLong = 'Sprawdź uprawnienia bazy danych "%s".';
+$strCheckPrivs = 'Sprawdź uprawnienia';
+$strCheckTable = 'Sprawdź tabelę';
+$strChoosePage = 'Proszę wybrać stronę do edycji';
 
 $strDanish = 'Duński';
 $strDatabase = 'Baza danych';
@@ -193,6 +204,7 @@ $strDataOnly = 'Tylko dane';
 $strDataPages = 'Strony zawierające dane';
 $strDBComment = 'Komentarz bazy danych: ';
 $strDBCopy = 'Kopiuj bazę danych do';
+$strDbIsEmpty = 'Baza danych wydaje się być pusta!';
 $strDbPrivileges = 'Uprawnienia specyficzne dla baz danych';
 $strDBRename = 'Zmień nazwę bazy danych na';
 $strDbSpecific = 'specyficzne dla bazy danych';
@@ -206,13 +218,17 @@ $strDeleteAndFlush = 'Usuń użytkowników, a następnie przeładuj uprawnienia.
 $strDeleted = 'Rekord został skasowany';
 $strDeletedRows = 'Skasowane rekordy:';
 $strDeleteNoUsersSelected = 'Żaden użytkownik ze został zaznaczony do skasowania!';
+$strDeleteRelation = 'Usuń relację';
 $strDelete = 'Usuń';
 $strDeleting = 'Usuwanie %s';
 $strDelimiter = 'Separator';
 $strDelOld = 'Aktualna strona ma powiązania z tabelą, która już nie istnieje. Czy chcesz usunąć te powiązania?';
 $strDescending = 'Malejąco';
 $strDescription = 'Opis';
+$strDesignerHelpDisplayField = 'Wyświetlane pole jest koloru różowego. Aby włączyć/wyłączyć wyświetlanie pola, kilknij ikonę "Wybierz pole do wyświetlenia", a następnie kliknij odpowiednią nazwę pola.';
+$strDesigner = 'Projektant';
 $strDictionary = 'słownik';
+$strDirectLinks = 'Bezpośrednie połączenia';
 $strDirtyPages = 'Strony brudne';
 $strDisabled = 'wyłączone';
 $strDisableForeignChecks = 'Wyłącz sprawdzanie kluczy zewnętrznych';
@@ -220,6 +236,7 @@ $strDisplayFeat = 'Funkcje wyświetlania';
 $strDisplayOrder = 'Kolejność wyświetlania:';
 $strDisplayPDF = 'Wyświetl schemat PDF';
 $strDoAQuery = 'Wykonaj "zapytanie przez przykład" (znak globalny: "%")';
+$strDocSQL = 'DocSQL';
 $strDocu = 'Dokumentacja';
 $strDoYouReally = 'Czy na pewno wykonać ';
 $strDropDatabaseStrongWarning = 'Masz zamiar ZNISZCZYĆ całą bazę danych!';
@@ -249,20 +266,26 @@ $strEnglish = 'Angielski';
 $strEnglishPrivileges = ' Uwaga: Uprawnienia MySQL są oznaczone w języku angielskim ';
 $strError = 'Błąd';
 $strErrorInZipFile = 'Błąd w archiwum ZIP:';
+$strErrorRelationAdded = 'Błąd: nie dodano relacji.';
+$strErrorRelationExists = 'Błąd: relacja już istnieje.';
 $strErrorRenamingTable = 'Błąd podczas zmiany nazwy tabeli z %1$s na %2$s';
+$strErrorSaveTable = 'Błąd podczas zapisywania współrzędnych dla Projektanta.';
 $strEscapeWildcards = 'Aby użyć symboli wieloznacznych _ i % w znaczeniu dosłownym, należy je poprzedzić znakiem \ ';
 $strEsperanto = 'Esperanto';
 $strEstonian = 'Estoński';
+$strEvent = 'Zdarzenie';
 $strExcelEdition = 'Wydanie Excela';
 $strExecuteBookmarked = 'Wykonaj zapamiętanego zapytania';
 $strExplain = 'Wyjaśnij SQL';
 $strExport = 'Eksport';
+$strExportImportToScale = 'Eksport/import w skali';
 $strExportMustBeFile = 'Wybrany typ eksportu musi być zapisany do pliku';
 $strExtendedInserts = 'Rozszerzone dodania';
 $strExtra = 'Dodatkowo';
 
 $strFailedAttempts = 'Nieudane próby';
 $strFieldHasBeenDropped = 'Pole %s zostało usunięte';
+$strFieldInsertFromFileTempDirNotExists = 'Błąd podczas przesuwania przesłanego pliku, zobacz FAQ 1.11';
 $strField = 'Pole';
 $strFieldsEnclosedBy = 'Pola zawarte w';
 $strFieldsEscapedBy = 'Pola poprzedzone przez';
@@ -276,6 +299,7 @@ $strFileNameTemplateDescriptionServer = 'nazwa serwera';
 $strFileNameTemplateDescriptionTable = 'nazwa tabeli';
 $strFileNameTemplateRemember = 'pamiętaj szablon';
 $strFileNameTemplate = 'Szablon nazwy';
+$strFiles = 'Pliki';
 $strFileToImport = 'Plik do importu';
 $strFixed = 'stały';
 $strFlushPrivilegesNote = 'Uwaga: phpMyAdmin pobiera uprawnienia użytkowników wprost z tabeli uprawnień MySQL-a. Zawartość tej tabeli, jeśli zostały w niej dokonane ręczne zmiany, może się różnić od uprawnień jakich faktycznie używa serwer. W takim przypadku powinieneś przed dalszą pracą %sprzeładować uprawnienia%s.';
@@ -283,6 +307,7 @@ $strFlushQueryCache = 'Opróżnij bufor podręczny zapytań';
 $strFlushTable = 'Przeładuj tabelę ("FLUSH")';
 $strFlushTables = 'Przeładuj (zamknij) wszystkie tabele';
 $strFontSize = 'Rozmiar pisma';
+$strForeignKeyError = 'Błąd podczas tworzenia klucza obcego (sprawdź typy danych)';
 $strFormat = 'Format';
 $strFormEmpty = 'Brakująca wartość w formularzu!';
 $strFreePages = 'Strony puste';
@@ -310,6 +335,11 @@ $strHasBeenAltered = 'zostało zamienione.';
 $strHasBeenCreated = 'zostało utworzone.';
 $strHaveToShow = 'Należy wybrać przynajmniej jedną kolumnę do wyświetlenia';
 $strHebrew = 'Hebrajski';
+$strHelp = 'Pomoc';
+$strHexForBLOB = 'Użyj liczb szesnastkowych dla typu BLOB';
+$strHideShowAll = 'Ukryj/pokaż wszystko';
+$strHideShowNoRelation = 'Ukryj/pokaż tabele bez relacji';
+$strHide     = 'Ukryj';
 $strHomepageOfficial = 'Oficjalna strona phpMyAdmina';
 $strHome = 'Wejście';
 $strHostEmpty = 'Brak nazwy hosta!';
@@ -321,14 +351,17 @@ $strHungarian = 'Węgierski';
 $strIcelandic = 'Islandzki';
 $strId = 'ID';
 $strIdxFulltext = 'Pełny tekst';
+$strIEUnsupported = 'Internet Explorer nie obsługuje tej funkcji.';
 $strIgnoreDuplicates = 'Ignoruj zdublowane rekordy';
 $strIgnore = 'Ignoruj';
 $strIgnoreInserts = 'Użyj ignorowanych dodań';
+$strImportExportCoords = 'Importuj/eksportuj współrzędne schematu PDF';
 $strImportFiles = 'Import plików';
 $strImportFormat = 'Format importowanych plików';
 $strImport = 'Import';
 $strImportSuccessfullyFinished = 'Import zakończony sukcesem, wykonano %d zapytań.';
 $strIndexes = 'Indeksy';
+$strIndexesSeemEqual = 'Indeksy wyglądają na identyczne i jeden z nich mógłby zostać usunięty:';
 $strIndexHasBeenDropped = 'Klucz %s został usunięty';
 $strIndex = 'Indeks';
 $strIndexName = 'Nazwa indeksu :';
@@ -342,6 +375,7 @@ $strInnoDBDataFilePath = 'Pliki danych';
 $strInnoDBDataHomeDirDesc = 'Wspólna część ścieżki do wszystkich plików danych InnoDB.';
 $strInnoDBDataHomeDir = 'Katalog domowy danych';
 $strInnoDBPages = 'stron';
+$strInnoDBRelationAdded = 'Dodano relację InnoDB';
 $strInnodbStat = 'Status InnoDB';
 $strInsecureMySQL = 'Twój plik konfiguracyjny zawiera ustawienia (konto roota bez hasła), które odpowiadają domyślnemu uprzywilejowanemu kontu MySQL. Twój serwer MySQL działa z takim ustawieniem, jest otwarty dla włamywaczy. Ta luka w bezpieczeństwie naprawdę powinna zostać naprawiona.';
 $strInsertAsNewRow = 'Dodaj jako nowy rekord';
@@ -349,6 +383,7 @@ $strInsert = 'Dodaj';
 $strInsertedRowId = 'Identyfikator dodanego rekordu:';
 $strInsertedRows = 'Dodane rekordy:';
 $strInternalNotNecessary = '* Wewnętrzna relacja nie jest konieczna gdy istnieje również w InnoDB.';
+$strInternalRelationAdded = 'Dodano wewnętrzną relację';
 $strInternalRelations = 'Wewnętrzne relacje';
 $strInUse = 'w użyciu';
 $strInvalidAuthMethod = 'W konfiguracji ustawiono błędną metodę uwierzytelniania:';
@@ -376,12 +411,12 @@ $strKeepPass = 'Nie zmieniaj hasła';
 $strKeyCache = 'Bufor podręczny indeksów';
 $strKeyname = 'Nazwa klucza';
 $strKill = 'Unicestwij';
+$strKnownExternalBug = 'Znany błąd ma wpływ na działanie funkcji %s, zobacz %s';
 $strKorean = 'Koreański';
 
 $strLandscape = 'Orientacja pozioma';
 $strLanguage = 'Język';
 $strLanguageUnknown = 'Nieznany język: %1$s.';
-$strLatchedPages = 'Stron zatrzaśniętych';
 $strLatexCaption = 'Nagłówek tabeli';
 $strLatexContent = 'Zawartość tabeli __TABLE__';
 $strLatexContinuedCaption = 'Kontynuacja nagłówka tabeli';
@@ -390,6 +425,7 @@ $strLatexIncludeCaption = 'Załącz nagłówek tabeli';
 $strLatexLabel = 'Etykieta klucza';
 $strLaTeX = 'LaTeX';
 $strLatexStructure = 'Struktura tabeli __TABLE__';
+$strLatchedPages = 'Stron zatrzaśniętych';
 $strLatvian = 'Łotewski';
 $strLDI = 'CSV przy użyciu LOAD DATA';
 $strLDILocal = 'Użyj słowa kluczowego LOCAL';
@@ -428,6 +464,7 @@ $strMIME_without = 'Typy MIME pisane czcionką pochyloną nie mają oddzielnej f
 $strModifications = 'Modyfikacje zostały zapamiętane';
 $strModifyIndexTopic = 'Modyfikacja indeksu';
 $strModify = 'Modyfikacja';
+$strMoveMenu = 'Przesuń menu';
 $strMoveTableOK = 'Tabela %s została przeniesiona do %s.';
 $strMoveTable = 'Przenieś tabelę do (bazadanych<b>.</b>tabela):';
 $strMoveTableSameNames = 'Nie można przenieść tabeli do niej samej!';
@@ -444,9 +481,10 @@ $strMyISAMRepairThreadsDesc = 'Wartość większa niż 1 oznacza, że indeksy ta
 $strMyISAMRepairThreads = 'Liczba wątków naprawiających';
 $strMyISAMSortBufferSizeDesc = 'Bufor, który jest alokowany w czasie sortowania indeksów MyISAM podczas operacji REPAIR TABLE albo gdy indeksy są tworzone przez polecenia CREATE INDEX lub ALTER TABLE.';
 $strMyISAMSortBufferSize = 'Rozmiar bufora dla sortowania';
-$strMySQLCharset = 'System kodowania znaków dla MySQL';
 $strMysqlClientVersion = 'Wersja klienta MySQL';
 $strMySQLConnectionCollation = 'System porównań dla połączenia MySQL';
+$strMySQLCharset = 'System kodowania znaków dla MySQL';
+$strMysqlLibDiffersServerVersion = 'Wersja %s biblioteki MySQL dla PHP różni się od wersji %s serwera MySQL. Może to powodować nieprzewidywalne zachowanie.';
 $strMySQLSaid = 'MySQL zwrócił komunikat: ';
 $strMySQLShowProcess = 'Pokaż procesy';
 $strMySQLShowStatus = 'Informacje o stanie serwera MySQL';
@@ -486,6 +524,7 @@ $strNoUsersFound = 'Nie znaleziono użytkownika(ów).';
 $strNoValidateSQL = 'Pomiń sprawdzanie poprawności SQL';
 $strNull = 'Null';
 $strNumberOfFields = 'Liczba pól';
+$strNumberOfTables = 'Liczba tabel';
 $strNumSearchResultsInTable = '%s trafień wewnątrz tabeli <i>%s</i>';
 $strNumSearchResultsTotal = '<b>W sumie:</b> <i>%s</i> trafień';
 $strNumTables = 'Tabele';
@@ -497,6 +536,7 @@ $strOpenNewWindow = 'Otwórz nowe okno phpMyAdmina';
 $strOperations = 'Operacje';
 $strOperator = 'Operator';
 $strOptimizeTable = 'Optymalizuj tabelę';
+$strOptions = 'Opcje';
 $strOr = 'lub';
 $strOverhead = 'Nadmiar';
 $strOverwriteExisting = 'Nadpisuj istniejące pliki';
@@ -506,10 +546,10 @@ $strPagesToBeFlushed = 'Strony do wymiecenia';
 $strPaperSize = 'Rozmiar papieru';
 $strPartialImport = 'Import częściowy';
 $strPartialText = 'Skrócony tekst';
-$strPasswordChanged = 'Hasło dla %s zostało pomyślnie zmienione.';
 $strPasswordEmpty = 'Puste hasło!';
-$strPassword = 'Hasło';
 $strPasswordHashing = 'Sposób kodowania haseł';
+$strPassword = 'Hasło';
+$strPasswordChanged = 'Hasło dla %s zostało pomyślnie zmienione.';
 $strPasswordNotSame = 'Hasła nie są identyczne!';
 $strPdfDbSchema = 'Schemat bazy danych "%s" - strona %s';
 $strPdfInvalidTblName = 'Tabela "%s" nie istnieje!';
@@ -522,11 +562,13 @@ $strPerMinute = 'na minutę';
 $strPerSecond = 'na sekundę';
 $strPersian = 'Perski';
 $strPhoneBook = 'książka telefoniczna';
-$strPHP40203 = 'Używasz PHP w wersji 4.2.3, która ma poważny błąd w obsłudze napisów wielobajtowych (mbstring). Zobacz raport na temat błędów PHP nr 19404. Nie zaleca się używania tej wersji PHP z phpMyAdminem.';
 $strPhp = 'Utwórz kod PHP';
 $strPHPVersion = 'Wersja PHP';
+$strPHP40203 = 'Używasz PHP w wersji 4.2.3, która ma poważny błąd w obsłudze napisów wielobajtowych (mbstring). Zobacz raport na temat błędów PHP nr 19404. Nie zaleca się używania tej wersji PHP z phpMyAdminem.';
+$strPleaseSelectPrimaryOrUniqueKey = 'Wybierz klucz główny lub klucz jednoznaczny';
 $strPmaDocumentation = 'Dokumentacja phpMyAdmina';
 $strPmaUriError = 'Dyrektywa <tt>$cfg[\'PmaAbsoluteUri\']</tt> musi być ustawiona w pliku konfiguracyjnym!';
+$strPmaWiki = 'Witryna wiki phpMyAdmin';
 $strPolish = 'Polski';
 $strPortrait = 'Orientacja pionowa';
 $strPos1 = 'Początek';
@@ -550,8 +592,8 @@ $strPrivDescCreateView = 'Pozwól tworzyć perspektywy.';
 $strPrivDescDelete = 'Pozwól usuwać dane.';
 $strPrivDescDropDb = 'Pozwól usuwać bazy danych i tabele.';
 $strPrivDescDropTbl = 'Pozwól usuwać tabele.';
-$strPrivDescExecute5 = 'Pozwól wykonywać procedury składowane.';
 $strPrivDescExecute = 'Pozwól uruchamiać zapamiętane procedury; Nie ma żadnych skutków w tej wersji MySQL.';
+$strPrivDescExecute5 = 'Pozwól wykonywać procedury składowane.';
 $strPrivDescFile = 'Pozwól importować i eksportować dane z/do plików.';
 $strPrivDescGrant = 'Pozwól dodawać użytkowników i nadawać uprawnienia bez przeładowywania tabeli uprawnień.';
 $strPrivDescIndex = 'Pozwól tworzyć i usuwać indeksy.';
@@ -579,6 +621,7 @@ $strPrivileges = 'Uprawnienia';
 $strProcedures = 'Procedury';
 $strProcesses = 'Procesy';
 $strProcesslist = 'Lista procesów';
+$strProfiling = 'Profilowanie';
 $strProtocolVersion = 'Wersja protokołu';
 $strPutColNames = 'Umieść nazwy pól w pierwszym rekordzie';
 
@@ -597,16 +640,19 @@ $strQueryWindowLock = 'Nie nadpisuj tego zapytania spoza okna';
 
 $strReadRequests = 'Żądań odczytu';
 $strReceived = 'Otrzymane';
+$strRecommended = 'zalecana';
 $strRecords = 'Rekordy';
 $strReferentialIntegrity = 'Sprawdź spójność powiązań:';
 $strRefresh = 'Odśwież';
 $strRelationalSchema = 'Schemat relacyjny';
+$strRelationDeleted = 'Usunięto relację';
 $strRelationNotWorking = 'Dodatkowe możliwości pracy z połączonymi tabelami zostały wyłączone. Aby dowiedzieć się, dlaczego - kliknij %stutaj%s.';
 $strRelationsForTable = 'RELACJE TABELI';
 $strRelations = 'Relacje';
 $strRelationView = 'Widok relacyjny';
 $strReloadingThePrivileges = 'Przeładuj uprawnienia';
 $strReloadPrivileges = 'Przeładuj uprawnienia';
+$strReload = 'Przeładuj';
 $strRemoveSelectedUsers = 'Usuń zaznaczonych użytkowników';
 $strRenameDatabaseOK = 'Baza danych %s ma nazwę zmienioną na %s';
 $strRenameTableOK = 'Tabela %s ma nazwę zmienioną na %s';
@@ -617,12 +663,15 @@ $strReplaceTable = 'Zamiana danych tabeli z plikiem';
 $strReplication = 'Replikacja';
 $strReset = 'Reset';
 $strResourceLimits = 'Ograniczenia zasobów';
+$strRestartInsertion = 'Odśwież wstawianie z %s rekordami';
 $strReType = 'Ponownie';
 $strRevokeAndDelete = 'Cofnij wszystkie aktywne uprawnienia użytkownikom, a następnie usuń ich.';
 $strRevokeAndDeleteDescr = 'Nim uprawnienia zostaną przeładowane, użytkownicy nadal będą mieli uprawnienie USAGE.';
 $strRevoke = 'Cofnij';
 $strRevokeMessage = 'Uprawnienia dla %s zostały cofnięte';
 $strRomanian = 'Rumuński';
+$strRoutineReturnType = 'Zwracany typ';
+$strRoutines = 'Procedury i funkcje';
 $strRowLength = 'Długość rekordu';
 $strRowsFrom = 'rekordów począwszy od';
 $strRowSize = ' Rozmiar rekordu ';
@@ -639,6 +688,7 @@ $strRunSQLQuery = 'Wykonanie zapytania/zapytań SQL do bazy danych %s';
 $strRussian = 'Rosyjski';
 
 $strSaveOnServer = 'Zapisz na serwerze w katalogu %s';
+$strSavePosition = 'Zapamiętaj pozycję';
 $strSave = 'Zachowaj';
 $strScaleFactorSmall = 'Współczynnik skali jest za mały, by schemat zmieścił się na jednej stronie';
 $strSearchFormTitle = 'Szukaj w bazie danych';
@@ -656,7 +706,9 @@ $strSelectADb = 'Proszę wybrać bazę danych';
 $strSelectAll = 'Zaznacz wszystkie';
 $strSelectBinaryLog = 'Wybierz dziennik binarny do podglądu';
 $strSelectFields = 'Wybór pól (co najmniej jedno):';
+$strSelectForeignKey = 'Wybierz klucz obcy';
 $strSelectNumRows = 'w zapytaniu';
+$strSelectReferencedKey = 'Wybierz klucz odwołujący';
 $strSelectTables = 'Wybierz tabele';
 $strSend = 'Zapisz jako plik';
 $strSent = 'Wysłane';
@@ -671,6 +723,7 @@ $strServerTabVariables = 'Zmienne';
 $strServerTrafficNotes = '<b>Ruch na serwerze</b>: Poniższe tabele pokazują statystyki ruchu na tym serwerze MySQL od rozpoczęcia jego pracy.';
 $strServerVars = 'Zmienne i ustawienia serwera';
 $strServerVersion = 'Wersja serwera';
+$strSessionStartupErrorGeneral = 'Nie udało się bezbłędnie utworzyć sesji. Należy sprawdzić błędy w logach PHP i serwera WWW, a następnie właściwie skonfigurować instalację PHP.';
 $strSessionValue = 'Wartość sesji';
 $strSetEnumVal = 'Jeżeli pole jest typu "ENUM" lub "SET", wartości wprowadza się w formacie: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Jeżeli potrzeba wprowadzić odwrotny ukośnik ("\") lub apostrof ("\'"), należy je poprzedzić odwrotnym ukośnikiem (np.: \'\\\\xyz\' lub \'a\\\'b\').';
 $strShowAll = 'Pokaż wszystko';
@@ -678,8 +731,11 @@ $strShowColor = 'Pokaż kolor';
 $strShowDatadictAs = 'Format słownika danych';
 $strShowFullQueries = 'Pokaż pełne zapytania';
 $strShowGrid = 'Pokaż siatkę';
+$strShowHideLeftMenu = 'Pokaż/ukryj lewe menu';
 $strShowingBookmark = 'Pokaz zapamiętanego zapytania';
+$strShowingPhp = 'Wyświetlany jest kod PHP.';
 $strShowingRecords = 'Pokaż rekordy ';
+$strShowingSQL = 'Wyświetlane jest zapytanie SQL.';
 $strShowOpenTables = 'Pokaż otwarte tabele';
 $strShowPHPInfo = 'Informacje o PHP';
 $strShow = 'Pokaż';
@@ -774,8 +830,8 @@ $strShowStatusReset = 'Zresetuj';
 $strShowStatusRpl_statusDescr = 'Stan replikacji zabezpieczającej (jeszcze nie zaimplementowane).';
 $strShowStatusSelect_full_joinDescr = 'Liczba złączeń nie używających indeksów. Wartość różna od 0 sugeruje staranne przyjrzenie się indeksom tabel.';
 $strShowStatusSelect_full_range_joinDescr = 'Liczba złączeń w których użyto wyszukiwania zakresowego na pierwszej złączanej tabeli.';
-$strShowStatusSelect_range_checkDescr = 'Liczba złączeń bez użycia indeksów gdy możliwość ich użycia była sprawdzana dla każdego rekordu. (Wartość różna od 0 sugeruje staranne przyjrzenie się indeksom tabel.)';
 $strShowStatusSelect_rangeDescr = 'Liczba złączeń w których użyto zakresów w stosunku do pierwszej tabeli. (Nawet duża wartość nie ma kluczowego znaczenia.)';
+$strShowStatusSelect_range_checkDescr = 'Liczba złączeń bez użycia indeksów gdy możliwość ich użycia była sprawdzana dla każdego rekordu. (Wartość różna od 0 sugeruje staranne przyjrzenie się indeksom tabel.)';
 $strShowStatusSelect_scanDescr = 'Liczba złączeń, które przeszukały w pełni pierwszą tabelę.';
 $strShowStatusSlave_open_temp_tablesDescr = 'Liczba tymczasowych tabel aktualnie otwartych przez podrzędny wątek SQL.';
 $strShowStatusSlave_retried_transactionsDescr = 'Ile raz łącznie (od startu) podrzędny wątek SQL replikacji ponawiał transakcje.';
@@ -801,6 +857,8 @@ $strSize = 'Rozmiar';
 $strSkipQueries = 'Liczba rekordów (zapytań), które należy z początku pominąć';
 $strSlovak = 'Słowacki';
 $strSlovenian = 'Słoweński';
+$strSmallBigAll = 'Wszystko małe/duże';
+$strSnapToGrid = 'Przyciągaj do siatki';
 $strSocketProblem = '(lub gniazdo lokalnego serwera MySQL nie jest skonfigurowane poprawnie)';
 $strSortByKey = 'Sortuj wg klucza';
 $strSorting = 'Sortowanie';
@@ -818,9 +876,10 @@ $strSQL = 'SQL';
 $strSQPBugInvalidIdentifer = 'Nieprawidłowy identyfikator';
 $strSQPBugUnclosedQuote = 'Niezamknięty cudzysłów';
 $strSQPBugUnknownPunctuation = 'Nieznany znak przestankowy';
-$strStatCheckTime = 'Ostatnie sprawdzenie';
+$strStandInStructureForView = 'Zastąpiona struktura widoku';
 $strStatCreateTime = 'Utworzenie';
 $strStatement = 'Cecha';
+$strStatCheckTime = 'Ostatnie sprawdzenie';
 $strStatisticsOverrun = 'Na aktywnym serwerze liczniki bajtów mogą się przekręcić, więc statystyki jakich dostarcza serwer MySQL nie są wiarygodne.';
 $strStatUpdateTime = 'Ostatnia aktualizacja';
 $strStatus = 'Status';
@@ -832,9 +891,11 @@ $strStrucExcelCSV = 'CSV dla MS Excel';
 $strStrucNativeExcel = 'Dane w formacie macierzystym MS Excela';
 $strStrucOnly = 'Tylko struktura';
 $strStructPropose = 'Analiza zawartości';
+$strStructureForView = 'Struktura widoku';
 $strStructure = 'Struktura';
 $strSubmit = 'Wyślij';
 $strSuccess = 'Zapytanie SQL zostało wykonane pomyślnie';
+$strSuhosin = 'Serwer działa pod ochroną modułu Suhosin. Możliwe problemy opisane są w %sdokumentacji%s.';
 $strSum = 'Suma';
 $strSwedish = 'Szwedzki';
 $strSwitchToDatabase = 'Przełącz do skopiowanej bazy danych';
@@ -846,7 +907,9 @@ $strTableEmpty = 'Brak nazwy tabeli!';
 $strTableHasBeenDropped = 'Tabela %s została usunięta';
 $strTableHasBeenEmptied = 'Tabela %s została opróżniona';
 $strTableHasBeenFlushed = 'Tabela %s została przeładowana';
+$strTableIsEmpty = 'Tabela wydaje się być pusta!';
 $strTableMaintenance = 'Zarządzanie tabelą';
+$strTableName = 'Nazwa tabeli';
 $strTableOfContents = 'Spis treści';
 $strTableOptions = 'Opcje tabeli';
 $strTables = '%s tabel(a)';
@@ -870,7 +933,10 @@ $strTime = 'Czas';
 $strTimeoutInfo = 'Poprzedni import przekroczył limit czasu, ponowne przedłożenie tego pliku spowoduje kontynuacje od miejsca %d.';
 $strTimeoutNothingParsed = 'Jednakże, podczas ostatniego uruchomienia nie zostały przetworzone żadne dane, co zwykle oznacza, że phpMyAdmin nie będzie w stanie ukończyć tego importu bez zwiększenia limitów czasowych PHP.';
 $strTimeoutPassed = 'Limit czasu wykonania skryptu minął; aby ukończyć import, proszę przedłożyć ten sam plik a import zostanie wznowiony.';
+$strToFromPage = 'od/do strony';
 $strToggleScratchboard = 'włącz / wyłącz scratchboard';
+$strToggleSmallBig = 'Przełącz małe/duże';
+$strToSelectRelation = 'Aby wybrać relację, kliknij:';
 $strTotalUC = 'Sumarycznie';
 $strTotal = 'wszystkich';
 $strTraditionalChinese = 'Chiński tradycyjny';
@@ -882,12 +948,14 @@ $strTransformation_application_octetstream__hex = 'Wyświetla szesnastkową repr
 $strTransformation_image_jpeg__inline = 'Wyświetla klikalną miniaturkę; opcje: szerokość,wysokość w pikselach (oryginalne proporcje zostaną zachowane)';
 $strTransformation_image_jpeg__link = 'Wyświetla link do tego obrazu (bezpośrednie ściągnięcie bloba).';
 $strTransformation_image_png__inline = 'Zobacz image/jpeg: inline';
+$strTransformation_text_plain__dateformat = 'Wyświetla pola typu TIME, TIMESTAMP, DATETIME lub numeryczne uniksowe znaczniki czasu jako sformatowane daty. Pierwsza opcja to przesunięcie (w godzinach), które zostanie dodane do znacznika czasu (domyślnie: 0). Drugą opcją można określić inny napis formatujący datę/czas. Trzecia opcja określa, czy daty mają być lokalne ("local") czy w UTC ("utc"). Od tego wyboru zależy format daty: w przypadku "local" jest taki jak dla funkcji PHP strftime(), w przypadku "utc" - gmdate().';
 $strTransformation_text_plain__external = 'TYLKO LINUX: Uruchamia zewnętrzną aplikację i przekazuje dane pól na standardowe wejście. Zwraca standardowe wyjście tej aplikacji. Domyślnie jest to Tidy, którzy porządkuje kod HTML. Ze względu na bezpieczeństwo, należy ręcznie zmodyfikować plik libraries/transformations/text_plain__external.inc.php i dodać narzędzie, na którego uruchamianie pozwalasz. Pierwszą opcją jest liczba programów, których chcesz użyć, a drugą są parametry programu. Jeżeli trzeci parametr jest ustawiony na 1, zostanie dokonana konwersja wyjścia poprzez użycie htmlspecialchars() (Domyślną wartością jest 1). Jeżeli czwarty parametr został ustawiony na 1, zawartość komórki nie będzie zawijana, tak że całe wyjście zostanie pokazane bez zmian formatu (domyślną wartością jest 1)';
 $strTransformation_text_plain__formatted = 'Zachowuje oryginalne formatowanie pola. Neutralizowanie znaków niespecjalnych nie jest dokonywane.';
 $strTransformation_text_plain__imagelink = 'Wyświetla obrazek i link, pole zawiera nazwę pliku; pierwszą opcję jest prefiks, taki jak "http://domena.com/", drugą opcją jest szerokość w pikselach, trzecią opcją jest wysokość.';
 $strTransformation_text_plain__link = 'Wyświetla link, pole zawiera nazwę pliku; pierwsza opcja to prefiks, taki jak "http://domena.com/", druga opcja to tytuł linku.';
 $strTransformation_text_plain__sql = 'Formatuj tekst traktując jako zapytanie SQL z podświetlaniem składni.';
 $strTransformation_text_plain__substr = 'Pokazuje jedynie część napisu. Pierwsza opcja to offset, od którego ma zacząć się wyświetlanie tekstu (domyślnie 0). Druga opcja to ilość zwracanego tekstu. Jeżeli jest pusta, zwracany jest cały pozostały tekst. Trzecia opcja określa jakie znaki zostaną dodane do wyjścia, jeżeli zwracany jest część napisu (domyślnie: ...) .';
+$strTriggers = 'Wyzwalacze';
 $strTruncateQueries = 'Ucinaj wyświetlane zapytania';
 $strTurkish = 'Turecki';
 $strType = 'Typ';
@@ -904,6 +972,13 @@ $strUpdateProfileMessage = 'Profil został uaktualniony.';
 $strUpdateQuery = 'Zmień zapytanie';
 $strUpdComTab = 'Informacje o tym, jak zaktualizować tabelę Column_comments znajdują się w dokumentacji';
 $strUpgrade = 'Poleca się aktualizację do %s w wersji %s lub późniejszej.';
+$strUploadErrorCantWrite = 'Nie udało się zapisać pliku na dysk.';
+$strUploadErrorExtension = 'Przesłanie pliku zostało zatrzymane przez rozszerzenie.';
+$strUploadErrorFormSize = 'Rozmiar przesłanego pliku jest większy niż wartość dyrektywy MAX_FILE_SIZE określonej w formularzu HTML.';
+$strUploadErrorIniSize = 'Rozmiar przesłanego pliku jest większy niż wartość dyrektywy upload_max_filesize w php.ini.';
+$strUploadErrorNoTempDir = 'Nie znaleziono katalogu tymczasowego.';
+$strUploadErrorPartial = 'Plik został przesłany jedynie częściowo.';
+$strUploadErrorUnknown = 'Nieznany błąd przesyłania plików.';
 $strUploadLimit = 'Prawdopodobnie próbowano wrzucić duży plik. Aby poznać sposoby obejścia tego limitu, proszę zapoznać się z %sdokumenacją%s.';
 $strUploadsNotAllowed = 'Serwer nie pozwala na upload plików.';
 $strUsage = 'Wykorzystanie';
@@ -933,6 +1008,7 @@ $strViewDumpDB = 'Zrzut bazy danych';
 $strViewDump = 'Zrzut tabeli';
 $strViewHasBeenDropped = 'Perspektywa %s została usunięta';
 $strViewMaxExactCount = 'Perspektywa ma ponad %d rekordów. Proszę zajrzeć do %sdokumentacji%s.';
+$strViewName = 'Nazwa widoku';
 $strView = 'Perspektywa';
 
 $strWebServerUploadDirectoryError = 'Katalog ustalony dla uploadu jest nieosiągalny';
@@ -952,74 +1028,4 @@ $strYes = 'Tak';
 $strZeroRemovesTheLimit = 'Uwaga: Ustawienie tych opcji na 0 (zero) usuwa ograniczenie.';
 $strZip = '".zip"';
 
-$strPmaWiki = 'phpMyAdmin wiki'; //to translate
-$strTransformation_text_plain__dateformat = 'Displays a TIME, TIMESTAMP, DATETIME or numeric unix timestamp field as formatted date. The first option is the offset (in hours) which will be added to the timestamp (Default: 0). Use second option to specify a different date/time format string. Third option determines whether you want to see local date or UTC one (use "local" or "utc" strings) for that. According to that, date format has different value - for "local" see the documentation for PHP\'s strftime() function and for "utc" it is done using gmdate() function.'; //to translate
-$strDocSQL = 'DocSQL'; //to translate
-$strTableName = 'Table name'; //to translate
-$strTableIsEmpty = 'Table seems to be empty!'; //to translate
-$strDbIsEmpty = 'Database seems to be empty!'; //to translate
-$strShowingPhp = 'Showing as PHP code'; //to translate
-$strShowingSQL = 'Showing SQL query'; //to translate
-$strDesigner = 'Designer'; //to translate
-$strNumberOfTables = 'Number of tables'; //to translate
-$strCreateTable = 'Create table'; //to translate
-$strCreateRelation = 'Create relation'; //to translate
-$strSavePosition = 'Save position'; //to translate
-$strSelectForeignKey = 'Select Foreign Key'; //to translate
-$strHide     = 'Hide'; //to translate
-$strShowHideLeftMenu = 'Show/Hide left menu'; //to translate
-$strReload = 'Reload'; //to translate
-$strSmallBigAll = 'Small/Big All'; //to translate
-$strImportExportCoords = 'Import/Export coordinates for PDF schema'; //to translate
-$strMoveMenu = 'Move Menu'; //to translate
-$strAngularLinks = 'Angular links'; //to translate
-$strDirectLinks = 'Direct links'; //to translate
-$strHideShowAll = 'Hide/Show all'; //to translate
-$strHideShowNoRelation = 'Hide/Show Tables with no relation'; //to translate
-$strInternalRelationAdded = 'Internal relation added'; //to translate
-$strInnoDBRelationAdded = 'InnoDB relation added'; //to translate
-$strRelationDeleted = 'Relation deleted'; //to translate
-$strToSelectRelation = 'To select relation, click :'; //to translate
-$strExportImportToScale = 'Export/Import to scale'; //to translate
-$strRecommended = 'recommended'; //to translate
-$strToFromPage = 'to/from page'; //to translate
-$strSelectReferencedKey = 'Select referenced key'; //to translate
-$strPleaseSelectPrimaryOrUniqueKey = 'Please select the primary key or a unique key'; //to translate
-$strForeignKeyError = 'Error creating foreign key (check data types)'; //to translate
-$strHelp = 'Help'; //to translate
-$strCancel = 'Cancel'; //to translate
-$strDeleteRelation = 'Delete relation'; //to translate
-$strKnownExternalBug = 'The %s functionality is affected by a known bug, see %s'; //to translate
-$strStructureForView = 'Structure for view'; //to translate
-$strStandInStructureForView = 'Stand-in structure for view'; //to translate
-$strToggleSmallBig = 'Toggle small/big'; //to translate
-$strIEUnsupported = 'Internet Explorer does not support this function.'; //to translate
-$strErrorRelationAdded = 'Error: Relation not added.'; //to translate
-$strErrorRelationExists = 'Error: relation already exists.'; //to translate
-$strErrorSaveTable = 'Error saving coordinates for Designer.'; //to translate
-$strSnapToGrid = 'Snap to grid'; //to translate
-$strDesignerHelpDisplayField = 'The display field is shown in pink. To set/unset a field as the display field, click the "Choose field to display" icon, then click on the appropriate field name.'; //to translate
-$strUploadErrorIniSize = 'The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini.'; //to translate
-$strUploadErrorFormSize = 'The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form.'; //to translate
-$strUploadErrorPartial = 'The uploaded file was only partially uploaded.'; //to translate
-$strUploadErrorNoTempDir = 'Missing a temporary folder.'; //to translate
-$strUploadErrorCantWrite = 'Failed to write file to disk.'; //to translate
-$strUploadErrorExtension = 'File upload stopped by extension.'; //to translate
-$strUploadErrorUnknown = 'Unknown error in file upload.'; //to translate
-$strSessionStartupErrorGeneral = 'Cannot start session without errors, please check errors given in your PHP and/or webserver log file and configure your PHP installation properly.'; //to translate
-$strFieldInsertFromFileTempDirNotExists = 'Error moving the uploaded file, see FAQ 1.11'; //to translate
-$strViewName = 'VIEW name'; //to translate
-$strOptions = 'Options'; //to translate
-$strFiles = 'Files'; //to translate
-$strIndexesSeemEqual = 'The following indexes appear to be equal and one of them should be removed:'; //to translate
-$strMysqlLibDiffersServerVersion = 'Your PHP MySQL library version %s differs from your MySQL server version %s. This may cause unpredictable behavior.'; //to translate
-$strRoutines = 'Routines'; //to translate
-$strRoutineReturnType = 'Return type'; //to translate
-$strControluserFailed = 'Connection for controluser as defined in your configuration failed.'; //to translate
-$strHexForBLOB = 'Use hexadecimal for BLOB'; //to translate
-$strRestartInsertion = 'Restart insertion with %s rows'; //to translate
-$strTriggers = 'Triggers'; //to translate
-$strEvent = 'Event'; //to translate
-$strProfiling = 'Profiling'; //to translate
-$strSuhosin = 'Server running with Suhosin. Please refer to %sdocumentation%s for possible issues.'; //to translate
 ?>
diff --git a/lang/polish-windows-1250.inc.php b/lang/polish-windows-1250.inc.php
index 4dcd97d..791525b 100644
--- a/lang/polish-windows-1250.inc.php
+++ b/lang/polish-windows-1250.inc.php
@@ -1,6 +1,12 @@
 <?php
 /* $Id$ */
 
+/**
+ * Translated by: Piotr Roszatycki
+ *        Jakub Wilk <ubanus at users.sourceforge.net>
+ *        Jaros³aw G³owacki <glowacki at europa.pl>
+ */
+
 $charset = 'windows-1250';
 $text_dir = 'ltr';
 $number_thousands_separator = ' ';
@@ -49,6 +55,7 @@ $strAlterOrderBy = 'Sortowanie tabeli wg';
 $strAnalyzeTable = 'Analizuj tabelê';
 $strAnd = 'oraz';
 $strAndThen = 'a nastêpnie';
+$strAngularLinks = 'Kanciaste po³¹czenia';
 $strAnIndex = 'Do %s dodany zosta³ indeks';
 $strAny = 'Dowolny';
 $strAnyHost = 'Dowolny host';
@@ -100,6 +107,7 @@ $strBzError = 'phpMyAdminowi nie uda
 $strBzip = '".bz2"';
 
 $strCalendar = 'Kalendarz';
+$strCancel = 'Anuluj';
 $strCanNotLoadExportPlugins = 'Nie uda³o siê za³adowaæ modu³ów eksportu, proszê sprawdziæ instalacjê!';
 $strCanNotLoadImportPlugins = 'Nie uda³o siê za³adowaæ modu³ów importu, proszê sprawdziæ instalacjê!';
 $strCannotLogin = 'Nie uda³o siê zalogowaæ na serwer MySQL';
@@ -111,25 +119,6 @@ $strCardinality = 'Moc';
 $strCaseInsensitive = 'bez rozró¿niania wielkoœci liter';
 $strCaseSensitive = 'z rozró¿nianiem wielkoœci liter';
 $strCentralEuropean = 'Œrodkowoeuropejski';
-$strChangeCopyModeCopy = '... pozostaw starego.';
-$strChangeCopyModeDeleteAndReload = ' ... usuñ starego z tabel u¿ytkowników, a nastêpnie prze³aduj uprawnienia.';
-$strChangeCopyModeJustDelete = ' ... usuñ starego z tabel u¿ytkowników.';
-$strChangeCopyModeRevoke = ' ... odbierz wszystkie aktywne uprawnienia staremu, a nastêpnie go usuñ.';
-$strChangeCopyMode = 'Utwórz nowego u¿ytkownika z takimi samymi uprawnieniami i ...';
-$strChangeCopyUser = 'Zmieñ dane u¿ytkownika / Skopiuj u¿ytkownika';
-$strChangeDisplay = 'Wybierz wyœwietlane pole';
-$strChangePassword = 'Zmieñ has³o';
-$strChange = 'Zmieñ';
-$strCharsetOfFile = 'Zestaw znaków dla pliku:';
-$strCharsetsAndCollations = 'Zestawy znaków i metody porównywania napisów';
-$strCharsets = 'Zestawy znaków';
-$strCharset = 'Zestaw znaków';
-$strCheckAll = 'Zaznacz wszystkie';
-$strCheckOverhead = 'Zaznacz nieoptymalne';
-$strCheckPrivsLong = 'SprawdŸ uprawnienia bazy danych "%s".';
-$strCheckPrivs = 'SprawdŸ uprawnienia';
-$strCheckTable = 'SprawdŸ tabelê';
-$strChoosePage = 'Proszê wybraæ stronê do edycji';
 $strColComFeat = 'Wyœwietl komentarze dla kolumn';
 $strCollation = 'Metoda porównywania napisów';
 $strColumnNames = 'Nazwy kolumn';
@@ -148,6 +137,7 @@ $strConnectionError = 'Nie uda
 $strConnections = 'Po³¹czenia';
 $strConstraintsForDumped = 'Ograniczenia dla zrzutów tabel';
 $strConstraintsForTable = 'Ograniczenia dla tabeli';
+$strControluserFailed = 'Po³¹czenie dla u¿ytkownika kontrolnego zdefiniowanego w pliku konfiguracyjnym nie powiod³o siê.';
 $strCookiesRequired = 'Odt¹d musi byæ w³¹czona obs³uga ciasteczek [<i>cookies</i>].';
 $strCopyDatabaseOK = 'Baza danych %s zosta³a skopiowana do %s';
 $strCopy = 'Kopiuj';
@@ -162,6 +152,8 @@ $strCreateNewDatabase = 'Utw
 $strCreateNewTable = 'Utwórz now¹ tabelê w bazie danych %s';
 $strCreatePage = 'Utwórz now¹ stronê';
 $strCreatePdfFeat = 'Tworzenie PDF-ów';
+$strCreateRelation = 'Utwórz relacjê';
+$strCreateTable = 'Utwórz tabelê';
 $strCreateUserDatabase = 'Baza danych dla u¿ytkownika';
 $strCreateUserDatabaseName = 'Utwórz bazê danych z tak¹ sam¹ nazw¹ i przyznaj wszystkie uprawnienia';
 $strCreateUserDatabaseNone = 'Brak';
@@ -174,6 +166,25 @@ $strCSV = 'CSV';
 $strCyrillic = 'Cyrylica';
 $strCzech = 'Czeski';
 $strCzechSlovak = 'Czesko-s³owacki';
+$strChangeCopyModeCopy = '... pozostaw starego.';
+$strChangeCopyModeDeleteAndReload = ' ... usuñ starego z tabel u¿ytkowników, a nastêpnie prze³aduj uprawnienia.';
+$strChangeCopyModeJustDelete = ' ... usuñ starego z tabel u¿ytkowników.';
+$strChangeCopyModeRevoke = ' ... odbierz wszystkie aktywne uprawnienia staremu, a nastêpnie go usuñ.';
+$strChangeCopyMode = 'Utwórz nowego u¿ytkownika z takimi samymi uprawnieniami i ...';
+$strChangeCopyUser = 'Zmieñ dane u¿ytkownika / Skopiuj u¿ytkownika';
+$strChangeDisplay = 'Wybierz wyœwietlane pole';
+$strChangePassword = 'Zmieñ has³o';
+$strChange = 'Zmieñ';
+$strCharsetOfFile = 'Zestaw znaków dla pliku:';
+$strCharsetsAndCollations = 'Zestawy znaków i metody porównywania napisów';
+$strCharsets = 'Zestawy znaków';
+$strCharset = 'Zestaw znaków';
+$strCheckAll = 'Zaznacz wszystkie';
+$strCheckOverhead = 'Zaznacz nieoptymalne';
+$strCheckPrivsLong = 'SprawdŸ uprawnienia bazy danych "%s".';
+$strCheckPrivs = 'SprawdŸ uprawnienia';
+$strCheckTable = 'SprawdŸ tabelê';
+$strChoosePage = 'Proszê wybraæ stronê do edycji';
 
 $strDanish = 'Duñski';
 $strDatabase = 'Baza danych';
@@ -192,6 +203,7 @@ $strDataOnly = 'Tylko dane';
 $strDataPages = 'Strony zawieraj¹ce dane';
 $strDBComment = 'Komentarz bazy danych: ';
 $strDBCopy = 'Kopiuj bazê danych do';
+$strDbIsEmpty = 'Baza danych wydaje siê byæ pusta!';
 $strDbPrivileges = 'Uprawnienia specyficzne dla baz danych';
 $strDBRename = 'Zmieñ nazwê bazy danych na';
 $strDbSpecific = 'specyficzne dla bazy danych';
@@ -205,13 +217,17 @@ $strDeleteAndFlush = 'Usu
 $strDeleted = 'Rekord zosta³ skasowany';
 $strDeletedRows = 'Skasowane rekordy:';
 $strDeleteNoUsersSelected = '¯aden u¿ytkownik ze zosta³ zaznaczony do skasowania!';
+$strDeleteRelation = 'Usuñ relacjê';
 $strDelete = 'Usuñ';
 $strDeleting = 'Usuwanie %s';
 $strDelimiter = 'Separator';
 $strDelOld = 'Aktualna strona ma powi¹zania z tabel¹, która ju¿ nie istnieje. Czy chcesz usun¹æ te powi¹zania?';
 $strDescending = 'Malej¹co';
 $strDescription = 'Opis';
+$strDesignerHelpDisplayField = 'Wyœwietlane pole jest koloru ró¿owego. Aby w³¹czyæ/wy³¹czyæ wyœwietlanie pola, kilknij ikonê "Wybierz pole do wyœwietlenia", a nastêpnie kliknij odpowiedni¹ nazwê pola.';
+$strDesigner = 'Projektant';
 $strDictionary = 's³ownik';
+$strDirectLinks = 'Bezpoœrednie po³¹czenia';
 $strDirtyPages = 'Strony brudne';
 $strDisabled = 'wy³¹czone';
 $strDisableForeignChecks = 'Wy³¹cz sprawdzanie kluczy zewnêtrznych';
@@ -219,6 +235,7 @@ $strDisplayFeat = 'Funkcje wy
 $strDisplayOrder = 'Kolejnoœæ wyœwietlania:';
 $strDisplayPDF = 'Wyœwietl schemat PDF';
 $strDoAQuery = 'Wykonaj "zapytanie przez przyk³ad" (znak globalny: "%")';
+$strDocSQL = 'DocSQL';
 $strDocu = 'Dokumentacja';
 $strDoYouReally = 'Czy na pewno wykonaæ ';
 $strDropDatabaseStrongWarning = 'Masz zamiar ZNISZCZYÆ ca³¹ bazê danych!';
@@ -248,20 +265,26 @@ $strEnglish = 'Angielski';
 $strEnglishPrivileges = ' Uwaga: Uprawnienia MySQL s¹ oznaczone w jêzyku angielskim ';
 $strError = 'B³¹d';
 $strErrorInZipFile = 'B³¹d w archiwum ZIP:';
+$strErrorRelationAdded = 'B³¹d: nie dodano relacji.';
+$strErrorRelationExists = 'B³¹d: relacja ju¿ istnieje.';
 $strErrorRenamingTable = 'B³¹d podczas zmiany nazwy tabeli z %1$s na %2$s';
+$strErrorSaveTable = 'B³¹d podczas zapisywania wspó³rzêdnych dla Projektanta.';
 $strEscapeWildcards = 'Aby u¿yæ symboli wieloznacznych _ i % w znaczeniu dos³ownym, nale¿y je poprzedziæ znakiem \ ';
 $strEsperanto = 'Esperanto';
 $strEstonian = 'Estoñski';
+$strEvent = 'Zdarzenie';
 $strExcelEdition = 'Wydanie Excela';
 $strExecuteBookmarked = 'Wykonaj zapamiêtanego zapytania';
 $strExplain = 'Wyjaœnij SQL';
 $strExport = 'Eksport';
+$strExportImportToScale = 'Eksport/import w skali';
 $strExportMustBeFile = 'Wybrany typ eksportu musi byæ zapisany do pliku';
 $strExtendedInserts = 'Rozszerzone dodania';
 $strExtra = 'Dodatkowo';
 
 $strFailedAttempts = 'Nieudane próby';
 $strFieldHasBeenDropped = 'Pole %s zosta³o usuniête';
+$strFieldInsertFromFileTempDirNotExists = 'B³¹d podczas przesuwania przes³anego pliku, zobacz FAQ 1.11';
 $strField = 'Pole';
 $strFieldsEnclosedBy = 'Pola zawarte w';
 $strFieldsEscapedBy = 'Pola poprzedzone przez';
@@ -275,6 +298,7 @@ $strFileNameTemplateDescriptionServer = 'nazwa serwera';
 $strFileNameTemplateDescriptionTable = 'nazwa tabeli';
 $strFileNameTemplateRemember = 'pamiêtaj szablon';
 $strFileNameTemplate = 'Szablon nazwy';
+$strFiles = 'Pliki';
 $strFileToImport = 'Plik do importu';
 $strFixed = 'sta³y';
 $strFlushPrivilegesNote = 'Uwaga: phpMyAdmin pobiera uprawnienia u¿ytkowników wprost z tabeli uprawnieñ MySQL-a. Zawartoœæ tej tabeli, jeœli zosta³y w niej dokonane rêczne zmiany, mo¿e siê ró¿niæ od uprawnieñ jakich faktycznie u¿ywa serwer. W takim przypadku powinieneœ przed dalsz¹ prac¹ %sprze³adowaæ uprawnienia%s.';
@@ -282,6 +306,7 @@ $strFlushQueryCache = 'Opr
 $strFlushTable = 'Prze³aduj tabelê ("FLUSH")';
 $strFlushTables = 'Prze³aduj (zamknij) wszystkie tabele';
 $strFontSize = 'Rozmiar pisma';
+$strForeignKeyError = 'B³¹d podczas tworzenia klucza obcego (sprawdŸ typy danych)';
 $strFormat = 'Format';
 $strFormEmpty = 'Brakuj¹ca wartoœæ w formularzu!';
 $strFreePages = 'Strony puste';
@@ -309,6 +334,11 @@ $strHasBeenAltered = 'zosta
 $strHasBeenCreated = 'zosta³o utworzone.';
 $strHaveToShow = 'Nale¿y wybraæ przynajmniej jedn¹ kolumnê do wyœwietlenia';
 $strHebrew = 'Hebrajski';
+$strHelp = 'Pomoc';
+$strHexForBLOB = 'U¿yj liczb szesnastkowych dla typu BLOB';
+$strHideShowAll = 'Ukryj/poka¿ wszystko';
+$strHideShowNoRelation = 'Ukryj/poka¿ tabele bez relacji';
+$strHide     = 'Ukryj';
 $strHomepageOfficial = 'Oficjalna strona phpMyAdmina';
 $strHome = 'Wejœcie';
 $strHostEmpty = 'Brak nazwy hosta!';
@@ -320,14 +350,17 @@ $strHungarian = 'W
 $strIcelandic = 'Islandzki';
 $strId = 'ID';
 $strIdxFulltext = 'Pe³ny tekst';
+$strIEUnsupported = 'Internet Explorer nie obs³uguje tej funkcji.';
 $strIgnoreDuplicates = 'Ignoruj zdublowane rekordy';
 $strIgnore = 'Ignoruj';
 $strIgnoreInserts = 'U¿yj ignorowanych dodañ';
+$strImportExportCoords = 'Importuj/eksportuj wspó³rzêdne schematu PDF';
 $strImportFiles = 'Import plików';
 $strImportFormat = 'Format importowanych plików';
 $strImport = 'Import';
 $strImportSuccessfullyFinished = 'Import zakoñczony sukcesem, wykonano %d zapytañ.';
 $strIndexes = 'Indeksy';
+$strIndexesSeemEqual = 'Indeksy wygl¹daj¹ na identyczne i jeden z nich móg³by zostaæ usuniêty:';
 $strIndexHasBeenDropped = 'Klucz %s zosta³ usuniêty';
 $strIndex = 'Indeks';
 $strIndexName = 'Nazwa indeksu :';
@@ -341,6 +374,7 @@ $strInnoDBDataFilePath = 'Pliki danych';
 $strInnoDBDataHomeDirDesc = 'Wspólna czêœæ œcie¿ki do wszystkich plików danych InnoDB.';
 $strInnoDBDataHomeDir = 'Katalog domowy danych';
 $strInnoDBPages = 'stron';
+$strInnoDBRelationAdded = 'Dodano relacjê InnoDB';
 $strInnodbStat = 'Status InnoDB';
 $strInsecureMySQL = 'Twój plik konfiguracyjny zawiera ustawienia (konto roota bez has³a), które odpowiadaj¹ domyœlnemu uprzywilejowanemu kontu MySQL. Twój serwer MySQL dzia³a z takim ustawieniem, jest otwarty dla w³amywaczy. Ta luka w bezpieczeñstwie naprawdê powinna zostaæ naprawiona.';
 $strInsertAsNewRow = 'Dodaj jako nowy rekord';
@@ -348,6 +382,7 @@ $strInsert = 'Dodaj';
 $strInsertedRowId = 'Identyfikator dodanego rekordu:';
 $strInsertedRows = 'Dodane rekordy:';
 $strInternalNotNecessary = '* Wewnêtrzna relacja nie jest konieczna gdy istnieje równie¿ w InnoDB.';
+$strInternalRelationAdded = 'Dodano wewnêtrzn¹ relacjê';
 $strInternalRelations = 'Wewnêtrzne relacje';
 $strInUse = 'w u¿yciu';
 $strInvalidAuthMethod = 'W konfiguracji ustawiono b³êdn¹ metodê uwierzytelniania:';
@@ -375,12 +410,12 @@ $strKeepPass = 'Nie zmieniaj has
 $strKeyCache = 'Bufor podrêczny indeksów';
 $strKeyname = 'Nazwa klucza';
 $strKill = 'Unicestwij';
+$strKnownExternalBug = 'Znany b³¹d ma wp³yw na dzia³anie funkcji %s, zobacz %s';
 $strKorean = 'Koreañski';
 
 $strLandscape = 'Orientacja pozioma';
 $strLanguage = 'Jêzyk';
 $strLanguageUnknown = 'Nieznany jêzyk: %1$s.';
-$strLatchedPages = 'Stron zatrzaœniêtych';
 $strLatexCaption = 'Nag³ówek tabeli';
 $strLatexContent = 'ZawartoϾ tabeli __TABLE__';
 $strLatexContinuedCaption = 'Kontynuacja nag³ówka tabeli';
@@ -389,6 +424,7 @@ $strLatexIncludeCaption = 'Za
 $strLatexLabel = 'Etykieta klucza';
 $strLaTeX = 'LaTeX';
 $strLatexStructure = 'Struktura tabeli __TABLE__';
+$strLatchedPages = 'Stron zatrzaœniêtych';
 $strLatvian = '£otewski';
 $strLDI = 'CSV przy u¿yciu LOAD DATA';
 $strLDILocal = 'U¿yj s³owa kluczowego LOCAL';
@@ -427,6 +463,7 @@ $strMIME_without = 'Typy MIME pisane czcionk
 $strModifications = 'Modyfikacje zosta³y zapamiêtane';
 $strModifyIndexTopic = 'Modyfikacja indeksu';
 $strModify = 'Modyfikacja';
+$strMoveMenu = 'Przesuñ menu';
 $strMoveTableOK = 'Tabela %s zosta³a przeniesiona do %s.';
 $strMoveTable = 'Przenieœ tabelê do (bazadanych<b>.</b>tabela):';
 $strMoveTableSameNames = 'Nie mo¿na przenieœæ tabeli do niej samej!';
@@ -443,9 +480,10 @@ $strMyISAMRepairThreadsDesc = 'Warto
 $strMyISAMRepairThreads = 'Liczba w¹tków naprawiaj¹cych';
 $strMyISAMSortBufferSizeDesc = 'Bufor, który jest alokowany w czasie sortowania indeksów MyISAM podczas operacji REPAIR TABLE albo gdy indeksy s¹ tworzone przez polecenia CREATE INDEX lub ALTER TABLE.';
 $strMyISAMSortBufferSize = 'Rozmiar bufora dla sortowania';
-$strMySQLCharset = 'System kodowania znaków dla MySQL';
 $strMysqlClientVersion = 'Wersja klienta MySQL';
 $strMySQLConnectionCollation = 'System porównañ dla po³¹czenia MySQL';
+$strMySQLCharset = 'System kodowania znaków dla MySQL';
+$strMysqlLibDiffersServerVersion = 'Wersja %s biblioteki MySQL dla PHP ró¿ni siê od wersji %s serwera MySQL. Mo¿e to powodowaæ nieprzewidywalne zachowanie.';
 $strMySQLSaid = 'MySQL zwróci³ komunikat: ';
 $strMySQLShowProcess = 'Poka¿ procesy';
 $strMySQLShowStatus = 'Informacje o stanie serwera MySQL';
@@ -485,6 +523,7 @@ $strNoUsersFound = 'Nie znaleziono u
 $strNoValidateSQL = 'Pomiñ sprawdzanie poprawnoœci SQL';
 $strNull = 'Null';
 $strNumberOfFields = 'Liczba pól';
+$strNumberOfTables = 'Liczba tabel';
 $strNumSearchResultsInTable = '%s trafieñ wewn¹trz tabeli <i>%s</i>';
 $strNumSearchResultsTotal = '<b>W sumie:</b> <i>%s</i> trafieñ';
 $strNumTables = 'Tabele';
@@ -496,6 +535,7 @@ $strOpenNewWindow = 'Otw
 $strOperations = 'Operacje';
 $strOperator = 'Operator';
 $strOptimizeTable = 'Optymalizuj tabelê';
+$strOptions = 'Opcje';
 $strOr = 'lub';
 $strOverhead = 'Nadmiar';
 $strOverwriteExisting = 'Nadpisuj istniej¹ce pliki';
@@ -505,10 +545,10 @@ $strPagesToBeFlushed = 'Strony do wymiecenia';
 $strPaperSize = 'Rozmiar papieru';
 $strPartialImport = 'Import czêœciowy';
 $strPartialText = 'Skrócony tekst';
-$strPasswordChanged = 'Has³o dla %s zosta³o pomyœlnie zmienione.';
 $strPasswordEmpty = 'Puste has³o!';
-$strPassword = 'Has³o';
 $strPasswordHashing = 'Sposób kodowania hase³';
+$strPassword = 'Has³o';
+$strPasswordChanged = 'Has³o dla %s zosta³o pomyœlnie zmienione.';
 $strPasswordNotSame = 'Has³a nie s¹ identyczne!';
 $strPdfDbSchema = 'Schemat bazy danych "%s" - strona %s';
 $strPdfInvalidTblName = 'Tabela "%s" nie istnieje!';
@@ -521,11 +561,13 @@ $strPerMinute = 'na minut
 $strPerSecond = 'na sekundê';
 $strPersian = 'Perski';
 $strPhoneBook = 'ksi¹¿ka telefoniczna';
-$strPHP40203 = 'U¿ywasz PHP w wersji 4.2.3, która ma powa¿ny b³¹d w obs³udze napisów wielobajtowych (mbstring). Zobacz raport na temat b³êdów PHP nr 19404. Nie zaleca siê u¿ywania tej wersji PHP z phpMyAdminem.';
 $strPhp = 'Utwórz kod PHP';
 $strPHPVersion = 'Wersja PHP';
+$strPHP40203 = 'U¿ywasz PHP w wersji 4.2.3, która ma powa¿ny b³¹d w obs³udze napisów wielobajtowych (mbstring). Zobacz raport na temat b³êdów PHP nr 19404. Nie zaleca siê u¿ywania tej wersji PHP z phpMyAdminem.';
+$strPleaseSelectPrimaryOrUniqueKey = 'Wybierz klucz g³ówny lub klucz jednoznaczny';
 $strPmaDocumentation = 'Dokumentacja phpMyAdmina';
 $strPmaUriError = 'Dyrektywa <tt>$cfg[\'PmaAbsoluteUri\']</tt> musi byæ ustawiona w pliku konfiguracyjnym!';
+$strPmaWiki = 'Witryna wiki phpMyAdmin';
 $strPolish = 'Polski';
 $strPortrait = 'Orientacja pionowa';
 $strPos1 = 'Pocz¹tek';
@@ -549,8 +591,8 @@ $strPrivDescCreateView = 'Pozw
 $strPrivDescDelete = 'Pozwól usuwaæ dane.';
 $strPrivDescDropDb = 'Pozwól usuwaæ bazy danych i tabele.';
 $strPrivDescDropTbl = 'Pozwól usuwaæ tabele.';
-$strPrivDescExecute5 = 'Pozwól wykonywaæ procedury sk³adowane.';
 $strPrivDescExecute = 'Pozwól uruchamiaæ zapamiêtane procedury; Nie ma ¿adnych skutków w tej wersji MySQL.';
+$strPrivDescExecute5 = 'Pozwól wykonywaæ procedury sk³adowane.';
 $strPrivDescFile = 'Pozwól importowaæ i eksportowaæ dane z/do plików.';
 $strPrivDescGrant = 'Pozwól dodawaæ u¿ytkowników i nadawaæ uprawnienia bez prze³adowywania tabeli uprawnieñ.';
 $strPrivDescIndex = 'Pozwól tworzyæ i usuwaæ indeksy.';
@@ -578,6 +620,7 @@ $strPrivileges = 'Uprawnienia';
 $strProcedures = 'Procedury';
 $strProcesses = 'Procesy';
 $strProcesslist = 'Lista procesów';
+$strProfiling = 'Profilowanie';
 $strProtocolVersion = 'Wersja protoko³u';
 $strPutColNames = 'Umieœæ nazwy pól w pierwszym rekordzie';
 
@@ -596,16 +639,19 @@ $strQueryWindowLock = 'Nie nadpisuj tego zapytania spoza okna';
 
 $strReadRequests = '¯¹dañ odczytu';
 $strReceived = 'Otrzymane';
+$strRecommended = 'zalecana';
 $strRecords = 'Rekordy';
 $strReferentialIntegrity = 'SprawdŸ spójnoœæ powi¹zañ:';
 $strRefresh = 'Odœwie¿';
 $strRelationalSchema = 'Schemat relacyjny';
+$strRelationDeleted = 'Usuniêto relacjê';
 $strRelationNotWorking = 'Dodatkowe mo¿liwoœci pracy z po³¹czonymi tabelami zosta³y wy³¹czone. Aby dowiedzieæ siê, dlaczego - kliknij %stutaj%s.';
 $strRelationsForTable = 'RELACJE TABELI';
 $strRelations = 'Relacje';
 $strRelationView = 'Widok relacyjny';
 $strReloadingThePrivileges = 'Prze³aduj uprawnienia';
 $strReloadPrivileges = 'Prze³aduj uprawnienia';
+$strReload = 'Prze³aduj';
 $strRemoveSelectedUsers = 'Usuñ zaznaczonych u¿ytkowników';
 $strRenameDatabaseOK = 'Baza danych %s ma nazwê zmienion¹ na %s';
 $strRenameTableOK = 'Tabela %s ma nazwê zmienion¹ na %s';
@@ -616,12 +662,15 @@ $strReplaceTable = 'Zamiana danych tabeli z plikiem';
 $strReplication = 'Replikacja';
 $strReset = 'Reset';
 $strResourceLimits = 'Ograniczenia zasobów';
+$strRestartInsertion = 'Odœwie¿ wstawianie z %s rekordami';
 $strReType = 'Ponownie';
 $strRevokeAndDelete = 'Cofnij wszystkie aktywne uprawnienia u¿ytkownikom, a nastêpnie usuñ ich.';
 $strRevokeAndDeleteDescr = 'Nim uprawnienia zostan¹ prze³adowane, u¿ytkownicy nadal bêd¹ mieli uprawnienie USAGE.';
 $strRevoke = 'Cofnij';
 $strRevokeMessage = 'Uprawnienia dla %s zosta³y cofniête';
 $strRomanian = 'Rumuñski';
+$strRoutineReturnType = 'Zwracany typ';
+$strRoutines = 'Procedury i funkcje';
 $strRowLength = 'D³ugoœæ rekordu';
 $strRowsFrom = 'rekordów pocz¹wszy od';
 $strRowSize = ' Rozmiar rekordu ';
@@ -638,6 +687,7 @@ $strRunSQLQuery = 'Wykonanie zapytania/zapyta
 $strRussian = 'Rosyjski';
 
 $strSaveOnServer = 'Zapisz na serwerze w katalogu %s';
+$strSavePosition = 'Zapamiêtaj pozycjê';
 $strSave = 'Zachowaj';
 $strScaleFactorSmall = 'Wspó³czynnik skali jest za ma³y, by schemat zmieœci³ siê na jednej stronie';
 $strSearchFormTitle = 'Szukaj w bazie danych';
@@ -655,7 +705,9 @@ $strSelectADb = 'Prosz
 $strSelectAll = 'Zaznacz wszystkie';
 $strSelectBinaryLog = 'Wybierz dziennik binarny do podgl¹du';
 $strSelectFields = 'Wybór pól (co najmniej jedno):';
+$strSelectForeignKey = 'Wybierz klucz obcy'; 
 $strSelectNumRows = 'w zapytaniu';
+$strSelectReferencedKey = 'Wybierz klucz odwo³uj¹cy';
 $strSelectTables = 'Wybierz tabele';
 $strSend = 'Zapisz jako plik';
 $strSent = 'Wys³ane';
@@ -670,6 +722,7 @@ $strServerTabVariables = 'Zmienne';
 $strServerTrafficNotes = '<b>Ruch na serwerze</b>: Poni¿sze tabele pokazuj¹ statystyki ruchu na tym serwerze MySQL od rozpoczêcia jego pracy.';
 $strServerVars = 'Zmienne i ustawienia serwera';
 $strServerVersion = 'Wersja serwera';
+$strSessionStartupErrorGeneral = 'Nie uda³o siê bezb³êdnie utworzyæ sesji. Nale¿y sprawdziæ b³êdy w logach PHP i serwera WWW, a nastêpnie w³aœciwie skonfigurowaæ instalacjê PHP.';
 $strSessionValue = 'WartoϾ sesji';
 $strSetEnumVal = 'Je¿eli pole jest typu "ENUM" lub "SET", wartoœci wprowadza siê w formacie: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Je¿eli potrzeba wprowadziæ odwrotny ukoœnik ("\") lub apostrof ("\'"), nale¿y je poprzedziæ odwrotnym ukoœnikiem (np.: \'\\\\xyz\' lub \'a\\\'b\').';
 $strShowAll = 'Poka¿ wszystko';
@@ -677,8 +730,11 @@ $strShowColor = 'Poka
 $strShowDatadictAs = 'Format s³ownika danych';
 $strShowFullQueries = 'Poka¿ pe³ne zapytania';
 $strShowGrid = 'Poka¿ siatkê';
+$strShowHideLeftMenu = 'Poka¿/ukryj lewe menu';
 $strShowingBookmark = 'Pokaz zapamiêtanego zapytania';
+$strShowingPhp = 'Wyœwietlany jest kod PHP.';
 $strShowingRecords = 'Poka¿ rekordy ';
+$strShowingSQL = 'Wyœwietlane jest zapytanie SQL.';
 $strShowOpenTables = 'Poka¿ otwarte tabele';
 $strShowPHPInfo = 'Informacje o PHP';
 $strShow = 'Poka¿';
@@ -773,8 +829,8 @@ $strShowStatusReset = 'Zresetuj';
 $strShowStatusRpl_statusDescr = 'Stan replikacji zabezpieczaj¹cej (jeszcze nie zaimplementowane).';
 $strShowStatusSelect_full_joinDescr = 'Liczba z³¹czeñ nie u¿ywaj¹cych indeksów. Wartoœæ ró¿na od 0 sugeruje staranne przyjrzenie siê indeksom tabel.';
 $strShowStatusSelect_full_range_joinDescr = 'Liczba z³¹czeñ w których u¿yto wyszukiwania zakresowego na pierwszej z³¹czanej tabeli.';
-$strShowStatusSelect_range_checkDescr = 'Liczba z³¹czeñ bez u¿ycia indeksów gdy mo¿liwoœæ ich u¿ycia by³a sprawdzana dla ka¿dego rekordu. (Wartoœæ ró¿na od 0 sugeruje staranne przyjrzenie siê indeksom tabel.)';
 $strShowStatusSelect_rangeDescr = 'Liczba z³¹czeñ w których u¿yto zakresów w stosunku do pierwszej tabeli. (Nawet du¿a wartoœæ nie ma kluczowego znaczenia.)';
+$strShowStatusSelect_range_checkDescr = 'Liczba z³¹czeñ bez u¿ycia indeksów gdy mo¿liwoœæ ich u¿ycia by³a sprawdzana dla ka¿dego rekordu. (Wartoœæ ró¿na od 0 sugeruje staranne przyjrzenie siê indeksom tabel.)';
 $strShowStatusSelect_scanDescr = 'Liczba z³¹czeñ, które przeszuka³y w pe³ni pierwsz¹ tabelê.';
 $strShowStatusSlave_open_temp_tablesDescr = 'Liczba tymczasowych tabel aktualnie otwartych przez podrzêdny w¹tek SQL.';
 $strShowStatusSlave_retried_transactionsDescr = 'Ile raz ³¹cznie (od startu) podrzêdny w¹tek SQL replikacji ponawia³ transakcje.';
@@ -800,6 +856,8 @@ $strSize = 'Rozmiar';
 $strSkipQueries = 'Liczba rekordów (zapytañ), które nale¿y z pocz¹tku pomin¹æ';
 $strSlovak = 'S³owacki';
 $strSlovenian = 'S³oweñski';
+$strSmallBigAll = 'Wszystko ma³e/du¿e';
+$strSnapToGrid = 'Przyci¹gaj do siatki';
 $strSocketProblem = '(lub gniazdo lokalnego serwera MySQL nie jest skonfigurowane poprawnie)';
 $strSortByKey = 'Sortuj wg klucza';
 $strSorting = 'Sortowanie';
@@ -817,9 +875,10 @@ $strSQL = 'SQL';
 $strSQPBugInvalidIdentifer = 'Nieprawid³owy identyfikator';
 $strSQPBugUnclosedQuote = 'Niezamkniêty cudzys³ów';
 $strSQPBugUnknownPunctuation = 'Nieznany znak przestankowy';
-$strStatCheckTime = 'Ostatnie sprawdzenie';
+$strStandInStructureForView = 'Zast¹piona struktura widoku';
 $strStatCreateTime = 'Utworzenie';
 $strStatement = 'Cecha';
+$strStatCheckTime = 'Ostatnie sprawdzenie';
 $strStatisticsOverrun = 'Na aktywnym serwerze liczniki bajtów mog¹ siê przekrêciæ, wiêc statystyki jakich dostarcza serwer MySQL nie s¹ wiarygodne.';
 $strStatUpdateTime = 'Ostatnia aktualizacja';
 $strStatus = 'Status';
@@ -831,9 +890,11 @@ $strStrucExcelCSV = 'CSV dla MS Excel';
 $strStrucNativeExcel = 'Dane w formacie macierzystym MS Excela';
 $strStrucOnly = 'Tylko struktura';
 $strStructPropose = 'Analiza zawartoœci';
+$strStructureForView = 'Struktura widoku';
 $strStructure = 'Struktura';
 $strSubmit = 'Wyœlij';
 $strSuccess = 'Zapytanie SQL zosta³o wykonane pomyœlnie';
+$strSuhosin = 'Serwer dzia³a pod ochron¹ modu³u Suhosin. Mo¿liwe problemy opisane s¹ w %sdokumentacji%s.';
 $strSum = 'Suma';
 $strSwedish = 'Szwedzki';
 $strSwitchToDatabase = 'Prze³¹cz do skopiowanej bazy danych';
@@ -845,7 +906,9 @@ $strTableEmpty = 'Brak nazwy tabeli!';
 $strTableHasBeenDropped = 'Tabela %s zosta³a usuniêta';
 $strTableHasBeenEmptied = 'Tabela %s zosta³a opró¿niona';
 $strTableHasBeenFlushed = 'Tabela %s zosta³a prze³adowana';
+$strTableIsEmpty = 'Tabela wydaje siê byæ pusta!';
 $strTableMaintenance = 'Zarz¹dzanie tabel¹';
+$strTableName = 'Nazwa tabeli';
 $strTableOfContents = 'Spis treœci';
 $strTableOptions = 'Opcje tabeli';
 $strTables = '%s tabel(a)';
@@ -869,7 +932,10 @@ $strTime = 'Czas';
 $strTimeoutInfo = 'Poprzedni import przekroczy³ limit czasu, ponowne przed³o¿enie tego pliku spowoduje kontynuacje od miejsca %d.';
 $strTimeoutNothingParsed = 'Jednak¿e, podczas ostatniego uruchomienia nie zosta³y przetworzone ¿adne dane, co zwykle oznacza, ¿e phpMyAdmin nie bêdzie w stanie ukoñczyæ tego importu bez zwiêkszenia limitów czasowych PHP.';
 $strTimeoutPassed = 'Limit czasu wykonania skryptu min¹³; aby ukoñczyæ import, proszê przed³o¿yæ ten sam plik a import zostanie wznowiony.';
+$strToFromPage = 'od/do strony';
 $strToggleScratchboard = 'w³¹cz / wy³¹cz scratchboard';
+$strToggleSmallBig = 'Prze³¹cz ma³e/du¿e';
+$strToSelectRelation = 'Aby wybraæ relacjê, kliknij:';
 $strTotalUC = 'Sumarycznie';
 $strTotal = 'wszystkich';
 $strTraditionalChinese = 'Chiñski tradycyjny';
@@ -881,12 +947,14 @@ $strTransformation_application_octetstream__hex = 'Wy
 $strTransformation_image_jpeg__inline = 'Wyœwietla klikaln¹ miniaturkê; opcje: szerokoœæ,wysokoœæ w pikselach (oryginalne proporcje zostan¹ zachowane)';
 $strTransformation_image_jpeg__link = 'Wyœwietla link do tego obrazu (bezpoœrednie œci¹gniêcie bloba).';
 $strTransformation_image_png__inline = 'Zobacz image/jpeg: inline';
+$strTransformation_text_plain__dateformat = 'Wyœwietla pola typu TIME, TIMESTAMP, DATETIME lub numeryczne uniksowe znaczniki czasu jako sformatowane daty. Pierwsza opcja to przesuniêcie (w godzinach), które zostanie dodane do znacznika czasu (domyœlnie: 0). Drug¹ opcj¹ mo¿na okreœliæ inny napis formatuj¹cy datê/czas. Trzecia opcja okreœla, czy daty maj¹ byæ lokalne ("local") czy w UTC ("utc"). Od tego wyboru zale¿y format daty: w przypadku "local" jest taki jak dla funkcji PHP strftime(), w przypadku "utc" - gmdate().';
 $strTransformation_text_plain__external = 'TYLKO LINUX: Uruchamia zewnêtrzn¹ aplikacjê i przekazuje dane pól na standardowe wejœcie. Zwraca standardowe wyjœcie tej aplikacji. Domyœlnie jest to Tidy, którzy porz¹dkuje kod HTML. Ze wzglêdu na bezpieczeñstwo, nale¿y rêcznie zmodyfikowaæ plik libraries/transformations/text_plain__external.inc.php i dodaæ narzêdzie, na którego uruchamianie pozwalasz. Pierwsz¹ opcj¹ jest liczba programów, których chcesz u¿yæ, a drug¹ s¹ parametry programu. Je¿eli trzeci parametr jest ustawiony na 1, zostanie dokonana konwersja wyjœcia poprzez u¿ycie htmlspecialchars() (Domyœln¹ wartoœci¹ jest 1). Je¿eli czwarty parametr zosta³ ustawiony na 1, zawartoœæ komórki nie bêdzie zawijana, tak ¿e ca³e wyjœcie zostanie pokazane bez zmian formatu (domyœln¹ wartoœci¹ jest 1)';
 $strTransformation_text_plain__formatted = 'Zachowuje oryginalne formatowanie pola. Neutralizowanie znaków niespecjalnych nie jest dokonywane.';
 $strTransformation_text_plain__imagelink = 'Wyœwietla obrazek i link, pole zawiera nazwê pliku; pierwsz¹ opcjê jest prefiks, taki jak "http://domena.com/", drug¹ opcj¹ jest szerokoœæ w pikselach, trzeci¹ opcj¹ jest wysokoœæ.';
 $strTransformation_text_plain__link = 'Wyœwietla link, pole zawiera nazwê pliku; pierwsza opcja to prefiks, taki jak "http://domena.com/", druga opcja to tytu³ linku.';
 $strTransformation_text_plain__sql = 'Formatuj tekst traktuj¹c jako zapytanie SQL z podœwietlaniem sk³adni.';
 $strTransformation_text_plain__substr = 'Pokazuje jedynie czêœæ napisu. Pierwsza opcja to offset, od którego ma zacz¹æ siê wyœwietlanie tekstu (domyœlnie 0). Druga opcja to iloœæ zwracanego tekstu. Je¿eli jest pusta, zwracany jest ca³y pozosta³y tekst. Trzecia opcja okreœla jakie znaki zostan¹ dodane do wyjœcia, je¿eli zwracany jest czêœæ napisu (domyœlnie: ...) .';
+$strTriggers = 'Wyzwalacze';
 $strTruncateQueries = 'Ucinaj wyœwietlane zapytania';
 $strTurkish = 'Turecki';
 $strType = 'Typ';
@@ -903,6 +971,13 @@ $strUpdateProfileMessage = 'Profil zosta
 $strUpdateQuery = 'Zmieñ zapytanie';
 $strUpdComTab = 'Informacje o tym, jak zaktualizowaæ tabelê Column_comments znajduj¹ siê w dokumentacji';
 $strUpgrade = 'Poleca siê aktualizacjê do %s w wersji %s lub póŸniejszej.';
+$strUploadErrorCantWrite = 'Nie uda³o siê zapisaæ pliku na dysk.';
+$strUploadErrorExtension = 'Przes³anie pliku zosta³o zatrzymane przez rozszerzenie.';
+$strUploadErrorFormSize = 'Rozmiar przes³anego pliku jest wiêkszy ni¿ wartoœæ dyrektywy MAX_FILE_SIZE okreœlonej w formularzu HTML.';
+$strUploadErrorIniSize = 'Rozmiar przes³anego pliku jest wiêkszy ni¿ wartoœæ dyrektywy upload_max_filesize w php.ini.';
+$strUploadErrorNoTempDir = 'Nie znaleziono katalogu tymczasowego.';
+$strUploadErrorPartial = 'Plik zosta³ przes³any jedynie czêœciowo.';
+$strUploadErrorUnknown = 'Nieznany b³¹d przesy³ania plików.';
 $strUploadLimit = 'Prawdopodobnie próbowano wrzuciæ du¿y plik. Aby poznaæ sposoby obejœcia tego limitu, proszê zapoznaæ siê z %sdokumenacj¹%s.';
 $strUploadsNotAllowed = 'Serwer nie pozwala na upload plików.';
 $strUsage = 'Wykorzystanie';
@@ -932,6 +1007,7 @@ $strViewDumpDB = 'Zrzut bazy danych';
 $strViewDump = 'Zrzut tabeli';
 $strViewHasBeenDropped = 'Perspektywa %s zosta³a usuniêta';
 $strViewMaxExactCount = 'Perspektywa ma ponad %d rekordów. Proszê zajrzeæ do %sdokumentacji%s.';
+$strViewName = 'Nazwa widoku';
 $strView = 'Perspektywa';
 
 $strWebServerUploadDirectoryError = 'Katalog ustalony dla uploadu jest nieosi¹galny';
@@ -951,74 +1027,4 @@ $strYes = 'Tak';
 $strZeroRemovesTheLimit = 'Uwaga: Ustawienie tych opcji na 0 (zero) usuwa ograniczenie.';
 $strZip = '".zip"';
 
-$strPmaWiki = 'phpMyAdmin wiki'; //to translate
-$strTransformation_text_plain__dateformat = 'Displays a TIME, TIMESTAMP, DATETIME or numeric unix timestamp field as formatted date. The first option is the offset (in hours) which will be added to the timestamp (Default: 0). Use second option to specify a different date/time format string. Third option determines whether you want to see local date or UTC one (use "local" or "utc" strings) for that. According to that, date format has different value - for "local" see the documentation for PHP\'s strftime() function and for "utc" it is done using gmdate() function.'; //to translate
-$strDocSQL = 'DocSQL'; //to translate
-$strTableName = 'Table name'; //to translate
-$strTableIsEmpty = 'Table seems to be empty!'; //to translate
-$strDbIsEmpty = 'Database seems to be empty!'; //to translate
-$strShowingPhp = 'Showing as PHP code'; //to translate
-$strShowingSQL = 'Showing SQL query'; //to translate
-$strDesigner = 'Designer'; //to translate
-$strNumberOfTables = 'Number of tables'; //to translate
-$strCreateTable = 'Create table'; //to translate
-$strCreateRelation = 'Create relation'; //to translate
-$strSavePosition = 'Save position'; //to translate
-$strSelectForeignKey = 'Select Foreign Key'; //to translate
-$strHide     = 'Hide'; //to translate
-$strShowHideLeftMenu = 'Show/Hide left menu'; //to translate
-$strReload = 'Reload'; //to translate
-$strSmallBigAll = 'Small/Big All'; //to translate
-$strImportExportCoords = 'Import/Export coordinates for PDF schema'; //to translate
-$strMoveMenu = 'Move Menu'; //to translate
-$strAngularLinks = 'Angular links'; //to translate
-$strDirectLinks = 'Direct links'; //to translate
-$strHideShowAll = 'Hide/Show all'; //to translate
-$strHideShowNoRelation = 'Hide/Show Tables with no relation'; //to translate
-$strInternalRelationAdded = 'Internal relation added'; //to translate
-$strInnoDBRelationAdded = 'InnoDB relation added'; //to translate
-$strRelationDeleted = 'Relation deleted'; //to translate
-$strToSelectRelation = 'To select relation, click :'; //to translate
-$strExportImportToScale = 'Export/Import to scale'; //to translate
-$strRecommended = 'recommended'; //to translate
-$strToFromPage = 'to/from page'; //to translate
-$strSelectReferencedKey = 'Select referenced key'; //to translate
-$strPleaseSelectPrimaryOrUniqueKey = 'Please select the primary key or a unique key'; //to translate
-$strForeignKeyError = 'Error creating foreign key (check data types)'; //to translate
-$strHelp = 'Help'; //to translate
-$strCancel = 'Cancel'; //to translate
-$strDeleteRelation = 'Delete relation'; //to translate
-$strKnownExternalBug = 'The %s functionality is affected by a known bug, see %s'; //to translate
-$strStructureForView = 'Structure for view'; //to translate
-$strStandInStructureForView = 'Stand-in structure for view'; //to translate
-$strToggleSmallBig = 'Toggle small/big'; //to translate
-$strIEUnsupported = 'Internet Explorer does not support this function.'; //to translate
-$strErrorRelationAdded = 'Error: Relation not added.'; //to translate
-$strErrorRelationExists = 'Error: relation already exists.'; //to translate
-$strErrorSaveTable = 'Error saving coordinates for Designer.'; //to translate
-$strSnapToGrid = 'Snap to grid'; //to translate
-$strDesignerHelpDisplayField = 'The display field is shown in pink. To set/unset a field as the display field, click the "Choose field to display" icon, then click on the appropriate field name.'; //to translate
-$strUploadErrorIniSize = 'The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini.'; //to translate
-$strUploadErrorFormSize = 'The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form.'; //to translate
-$strUploadErrorPartial = 'The uploaded file was only partially uploaded.'; //to translate
-$strUploadErrorNoTempDir = 'Missing a temporary folder.'; //to translate
-$strUploadErrorCantWrite = 'Failed to write file to disk.'; //to translate
-$strUploadErrorExtension = 'File upload stopped by extension.'; //to translate
-$strUploadErrorUnknown = 'Unknown error in file upload.'; //to translate
-$strSessionStartupErrorGeneral = 'Cannot start session without errors, please check errors given in your PHP and/or webserver log file and configure your PHP installation properly.'; //to translate
-$strFieldInsertFromFileTempDirNotExists = 'Error moving the uploaded file, see FAQ 1.11'; //to translate
-$strViewName = 'VIEW name'; //to translate
-$strOptions = 'Options'; //to translate
-$strFiles = 'Files'; //to translate
-$strIndexesSeemEqual = 'The following indexes appear to be equal and one of them should be removed:'; //to translate
-$strMysqlLibDiffersServerVersion = 'Your PHP MySQL library version %s differs from your MySQL server version %s. This may cause unpredictable behavior.'; //to translate
-$strRoutines = 'Routines'; //to translate
-$strRoutineReturnType = 'Return type'; //to translate
-$strControluserFailed = 'Connection for controluser as defined in your configuration failed.'; //to translate
-$strHexForBLOB = 'Use hexadecimal for BLOB'; //to translate
-$strRestartInsertion = 'Restart insertion with %s rows'; //to translate
-$strTriggers = 'Triggers'; //to translate
-$strEvent = 'Event'; //to translate
-$strProfiling = 'Profiling'; //to translate
-$strSuhosin = 'Server running with Suhosin. Please refer to %sdocumentation%s for possible issues.'; //to translate
 ?>


hooks/post-receive
-- 
phpMyAdmin
More information about the Git mailing list