[Phpmyadmin-git] [SCM] phpMyAdmin branch, QA_3_4, updated. RELEASE_3_4_1RC1-46-g60411dd

Michal Čihař nijel at users.sourceforge.net
Mon May 30 11:19:12 CEST 2011


The branch, QA_3_4 has been updated
    via 60411dd4c6ebc898cedfbab14186e2c3037246db (commit)
   from c9c800eb29c9077aea5117707b05b9a4bf642a8c (commit)


- Log -----------------------------------------------------------------
commit 60411dd4c6ebc898cedfbab14186e2c3037246db
Author: Michal Čihař <mcihar at novell.com>
Date:  Mon May 30 11:19:02 2011 +0200

  Update from master

-----------------------------------------------------------------------

Summary of changes:
 po/sk.po  |  14 ++++++++++++++
 po/zh_TW.po |  28 +++++++++++++++-------------
 2 files changed, 29 insertions(+), 13 deletions(-)

diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
index abb5b01..c88bb74 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -3964,6 +3964,11 @@ msgid ""
 "their names in order and use [kbd]*[/kbd] at the end to show the rest in "
 "alphabetical order."
 msgstr ""
+"Môžete použiť nahradzujúce znaky (% a _). Pokiaľ ich potrebujete použiť v "
+"ich pôvodnom význame, vložte spätné lomítko \\ pred, napríklad [kbd]'moja"
+"\\_db'[/kbd] namiesto [kbd]'moja_db'[/kbd]. Použitím tejto voľby môžete "
+"ovplyvniť triedenie databáz v zozname. Stačí na konci zoznamu uviesť [kbd]*[/"
+"kbd] na konci pre zobrazenie ostatných v abecednom poradí."
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:394
 msgid "Show only listed databases"
@@ -3994,6 +3999,9 @@ msgid ""
 "phpmyadmin.net/pma/pmadb]pmadb[/a] for complete information. Leave blank for "
 "no support. Suggested: [kbd]phpmyadmin[/kbd]"
 msgstr ""
+"Databáza použitá pre ralácie, záložky a PDF možností. Pre kompletný popis "
+"viď [a at http://wiki.phpmyadmin.net/pma/pmadb]pmadb[/a]. Ak ponecháte prázdne, "
+"bude táto možnosť vypnutá. Doporučená hodnota: [kbd]phpmyadmin[/kbd]"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:400
 #, fuzzy
@@ -4082,6 +4090,8 @@ msgid ""
 "Table to describe the display columns, leave blank for no support; "
 "suggested: [kbd]pma_table_info[/kbd]"
 msgstr ""
+"Tabuľka obsahujúca popisy polí. Nechajte prázdnu pre vypnutie tejto funkcie. "
+"Odporúčaná hodnota: [kbd]pma_table_info[/kbd]"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:417
 #, fuzzy
@@ -4167,6 +4177,8 @@ msgid ""
 "Leave blank for no user preferences storage in database, suggested: [kbd]"
 "pma_config[/kbd]"
 msgstr ""
+"Nechajte prázdne pre vypnutie možnosti ukladania užívateľských nastavení v "
+"databáze. Odporúčaná hodnota: [kbd]pma_config[/kbd]"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:431
 msgid "User preferences storage table"
@@ -4181,6 +4193,8 @@ msgid ""
 "Disable if you know that your pma_* tables are up to date. This prevents "
 "compatibility checks and thereby increases performance"
 msgstr ""
+"Vypnite, pokiaľ viete, že vaše pma_* tabuľky sú aktuálne. Tým zabránite "
+"kontrolám kompatibility a urýchlite zabrazovanie stránok."
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:435
 msgid "Verbose check"
diff --git a/po/zh_TW.po b/po/zh_TW.po
index 45f07b5..760d8a4 100644
--- a/po/zh_TW.po
+++ b/po/zh_TW.po
@@ -3221,7 +3221,7 @@ msgstr "部分匯入:允許中斷"
 #: libraries/config/messages.inc.php:240 libraries/config/messages.inc.php:247
 #: libraries/import/csv.php:26 libraries/import/ldi.php:39
 msgid "Do not abort on INSERT error"
-msgstr ""
+msgstr "不在發生新增錯誤時中斷"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:241 libraries/config/messages.inc.php:249
 #: libraries/import/csv.php:25 libraries/import/ldi.php:38
@@ -3233,6 +3233,8 @@ msgid ""
 "Default format; be aware that this list depends on location (database, "
 "table) and only SQL is always available"
 msgstr ""
+"預設格式。此列表將依據所在位置(資料庫或資料表)不同而有所改變,只有 SQL 指令是"
+"通用的"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:244
 msgid "Format of imported file"
@@ -3251,15 +3253,15 @@ msgstr "將欄位名稱放在首行"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:252 libraries/import/ods.php:27
 msgid "Do not import empty rows"
-msgstr ""
+msgstr "不匯入空的資料行"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:253
 msgid "Import currencies ($5.00 to 5.00)"
-msgstr ""
+msgstr "匯入貨幣格式 (開啟此功能 $5.00 將被匯入為 5.00)"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:254
 msgid "Import percentages as proper decimals (12.00% to .12)"
-msgstr ""
+msgstr "將百分比匯入為小數點格式 (開啟此功能 12.00% 將被匯入為 .12)"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:255
 #, fuzzy
@@ -3269,7 +3271,7 @@ msgstr "開始時略過多少行記錄 (語法)"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:256
 msgid "Partial import: skip queries"
-msgstr ""
+msgstr "部分匯入:忽略指令"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:258
 #, fuzzy
@@ -3279,35 +3281,35 @@ msgstr "新增 AUTO_INCREMENT 數值"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:261
 msgid "Initial state for sliders"
-msgstr ""
+msgstr "滑動顯示初始狀態"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:262
 msgid "How many rows can be inserted at one time"
-msgstr ""
+msgstr "可一次新增多少資料列"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:263
 msgid "Number of inserted rows"
-msgstr ""
+msgstr "新增的資料列數"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:264
 msgid "Target for quick access icon"
-msgstr ""
+msgstr "捷徑圖示的目標"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:265
 msgid "Show logo in left frame"
-msgstr ""
+msgstr "在左側頁框顯示LOGO"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:266
 msgid "Display logo"
-msgstr ""
+msgstr "顯示LOGO"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:267
 msgid "Display server choice at the top of the left frame"
-msgstr ""
+msgstr "在左側頁框頂端顯示伺服器選單"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:268
 msgid "Display servers selection"
-msgstr ""
+msgstr "顯示伺服器選單"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:269
 msgid "Minimum number of tables to display the table filter box"


hooks/post-receive
-- 
phpMyAdmin
More information about the Git mailing list