[phpMyAdmin Git] [phpmyadmin/motranslator] 9a6ad5: Add support for Symfony 6